نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان،- دانشکده علوم انسانی - گروه مدیریت و حسابداری

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

10.22059/jap.2023.340758.623684

چکیده

در این پژوهش از رویکرد علی – مقایسه‌ای برای ارزیابی عملکرد واحدهای مرغداری فعال استفاده شد. از میان مدل‌های مختلف س÷نجش عملکرد، شاخص بهره‌وری کل مالم کوئیست به دلیل اثربخشی بیشتر آن در سنجش رشد انتخاب شد. به منظور دستیابی به یک الگوی جامع کلیه مرغداری‌های گوشتی استان زنجان برای مطالعه مورد توجه قرار گرفت؛ لیکن به دلیل فقدان داده‌های مورد نیاز در برخی مرغداری‌ها، تنها 30 واحد مرغداری گوشتی شاخص، برای ارزیابی عملکرد انتخاب شد. در این پژوهش تعداد جوجه‌ریزی اولیه، دان مصرفی، هزینه انرژی، هزینه پرسنلی و هزینه بهداشت و درمان به عنوان متغیرهای ورودی و وزن کشتار نهایی و وزن کود تولیدی به عنوان متغیر خروجی انتخاب شد. بررسی بهره-وری کل نشان داد که از میان واحدهای تصمیم‌گیری موجود، در دوره اول به ترتیبAL12 با 34/9 درصد رشد از بیشترین رشد بهره ‌وری و AL14با افتی14/4 درصدی از بیشترین افت بهره‌وری برخوردار هستند.همچنین نتیجه حاصل از ارزیابی اهمیت ورودیها و خروجیها در بهره‌ه‌وری کل نشان داد، استفاده بهینه از دان مصرفی و مدیریت هزینه‌های نیروی انسانی در بین متغیرهای ورودی بیشترین تاثیر را بر بهروی کل واحدهای مرغداری گوشتی دارد و از سوی دیگر در میان متغیرهای خروجی نیز وزن کشتار نهایی که بطور ضمنی نرخ تلفات جوجه و بهره‌مندی از تغذیه مناسب واحد مرغداری را نشان می دهد، در افزایش بهر‌وری کل واحدهای مورد مطالعه از بیشترین تاثیر برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

productivity growth model Measuring in the poultry industry using the Malmquist total productivity index (case study: meat poultry farms in Zanjan province)

نویسندگان [English]

  • Ali Mansouri 1
  • Mohammad Hossein Nemati 2

1 Management and accounting department, Zanjan university,

2 Agricultural and Natural Resources Research Center of Zanjan Province

چکیده [English]

Performance appraisal is the most important focal points of production units. In this study, the Casual Comparative approach applied to measure the performance of active poultry units in Zanjan province. Among the various performance measurement models, total productivity index of Malmquist Index was selected because of its greater effectiveness in measuring growth. In order to achieve a comprehensive model, all poultry farms in Zanjan province were considered for study; However, due to the lack of data required, only 30 poultry farms were selected for performance evaluation. In this study, the amount of initial hatching, feed consumption, energy costs, personnel costs and healthcare costs were selected as input variables and final slaughter weight and fertilizer weight were selected as output variables. Specialized software GAMS.34.1.0 and DEA SOLVER (V8) were used for data analysis. The result showed that among the existing decision units (DMUs), in the first period AL12 with 34.9% growth had the highest total productivity growth and AL14 with a decrease of 14.4% Has had the highest productivity decline. Meanwhile, AL14 with the changes in the method of feeding poultry in the second period has had the highest growth of total productivity. On the other hand, although the AL12 unit has had the highest growth in the first period, but due to lack of attention to costs Energy and non-optimal use of grain consumed in the second period are classified as low-growth decision-making units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler
  • Malmquist Total factor index
  • Productivity evaluation
  • Productivity growth
  • Zanjan province
Augère-Granier, M.L. (2019).The EU poultry meat and egg sector: Main features, challenges 
and prospects. European Parliamentary Research Service, PE 644.195. 
Balali, H., & Sfahani, S.J. (2014). Application of coverage data envelopment analysis in 
investigating the efficiency of poultry units (Case study of south Khorasan). Agricultural 
Economics and Development, 28, 48-54 (In Persian). 
Beigi Bandarbadi, M. (1999). Evaluating the effect of different production factors in Qom broiler 
farms. Proceedings of the First Congress of Animal Sciences, Karaj, Iran. (In Persian). 
Caves, D.W., Christensen, L.R., & Diewert, W.E. (1982). The economic theory of index 
numbers and the measurement of input, output and productivity. Econometrica: Journal of 
the Econometric Society, 1393-1414. 
Fare, S., & Grosskopf, M. (1994). Productivity growth, technical progress and efficiency change 
in industrialized countries. American Economic Review, 86, 66-83. 
Färe, R., Grosskopf, S., Lindgren, B., & Roos, P. (1992). Productivity changes in Swedish 
pharamacies 1980-1989: A non-parametric Malmquist approach. Journal of productivity 
Analysis, 3(1-2), 85-101. 
Hasani, A.A., Hir, M.M. & Farhang, S. (2013). Measuring Iranian provinces efficiency in 
meaty poultry production by use of Data Envelopment Analysis. International Research 
Journal of Applied and Basic Sciences, 4(11), 3338-3346. 
Hosseinzadeh-Bandbafha, H., Safarzadeh, D., Ahmadi, E., Nabavi-Pelesaraei, A., & HosseinzadehBandbafha, E. (2017). Applying data envelopment analysis to evaluation of energy efficiency 
and decreasing of greenhouse gas emissions of fattening farms. Energy, 120, 652-662. 
Houedjofonon, E.M., Adjovi, N.R.A., Chogou, S.K., Honfoga, B., Mensah, G.A., & Adegbidi, 
A. (2020). Scale economies and total factor productivity growth on poultry egg farms in 
Benin: a stochastic frontier approach. Poultry Science, 99(8), 3853-3864. 
Lee, C.C. (2009). Analysis of overall technical efficiency, pure technical efficiency and scale 
efficiency in the medium-sized audit firms. Expert Systems with Applications, 36(8), 11156-
11171. 
Malmquist, S. (1953). Index Numbers and Indifference Curves. Trabajos de Estatistica, 4(1), 
209-225. 
Mansouri, A. (2019). Application of GIS in evaluating the productivity growth of sales centers 
with Malmquist productivity index approach. Journal of production and operations 
management, 9(2), 157-178. 
Moazeni, S.S., & Karbasi, H. (2008). Measurement of efficiency using comprehensive data 
analysis method (Case study of pistachio farmers in Zarand), 16(61), 1-16. (In Persian). 
Narjesi, B., Gholami Parashkohi, M., Rashidi, M., & Ghahdrijani, M. (2015). Evaluate energy 
managers in poultry management using data envelopment analysis (Case study of Alborz 
province). Journal of Biosystems Engineering, 4(2), 29-51. (In Persian). 
Nishimuzi, M., & Page, J.M. (1982). Total Factor Productivity Growth, Technical Progress and 
Technical Efficiency Change: Dimensions on Productivity Change in Yugoslavia 1968-72. 
Economic Journal, 92, 920-936. 
Ojo, M.A., Ojo, A.O., Jirgi, A.J., & Ajayi, O.J. (2012). Non-Parametric analysis of production 
efficiency of poultry egg farmers in Delta State, Nigeria. British Journal of Poultry Sciences, 
1(2), 18-24. 
Remanjan, E. (2001). Productivity and efficiency of broiler farms in Khorasan province. Ms. 
Thesis. Agricultural Education Center. (In Persian). 
Sadrnia, H., Khojastehpour, M., Aghel, H., & Saeedi Rashk, E. (2017). Analysis of the share of 
different inputs and determination of energy indices in broiler production in Mashhad. 
Agricultural Machinery, 7(1), 285-297. (In Persian). 
Safaienia, E., Mohammad Zamani, D., & Shahrami, A. (2017). Evaluation of energy indices in 
broiler farms in Qazvin province using data envelopment analysis. Journal of Biosystems 
Engineering, 6(3), 49-59. (In Persian). 
Salami, H. (1997). Concepts and measurement of productivity in agriculture. Agricultural 
Economics and Development, 18(5), 32-45 (In Persian). 
Van Horne, P.L.M. (2017). Competitiveness of the EU poultry meat sector, base year 2015. 
Wageningen Economic Research, The Hague, 5. 
Yavari, F., Hosseini-Yekani, S.A., & Mardani Najafabadi, M. (2021). Application of Robust 
Data Envelopment Analysis to Estimate Technical Efficiency, A case study: Large-scale 
broiler Farms of sari city. Agricultural economics and development, 29(2), 1-2.