نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشیارر گروه پرورش و تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 گروه مدیریت و پرورش طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22059/jap.2023.355642.623732

چکیده

مطالعه حاضر به‌منظور مقایسه عملکرد، وزن نسبی اندام‏های احشایی، قطعات لاشه، کیفیت گوشت و متابولیت‏های خونی بین دو سویه آرین و راس 308 با استفاده از تعداد 96 قطعه جوجه یک‏روزه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار ، 12 تکرار و چهار پرنده در هر تکرار  انجام شد. در روزهای 32 و 42، یک پرنده از هر قفس کشتار شد و بازده لاشه و میانگین وزن نسبی اندام‏های احشایی برای هر دو سویه تعیین شد. پراکسیداسیون لیپیدی گوشت و متابولیت‏های پلاسمایی خون در انتهای دوره پرورش سنجیده شدند. نتایج نشان داد که در کل دوره پرورش، مصرف خوراک سویه آرین بیش‌تر از راس بود (0/05≥P)، اما در ضریب تبدیل خوراک کل دوره تفاوت معنی‏داری مشاهده نگردید. نرخ افزایش وزن در دو هفته اول در سویه آرین به‌طور معنی‏داری بیش‌تر بود (05/0≥P)، با این‌حال، طی هفته پنجم پرورش این روند معکوس شد. بازده لاشه و وزن نسبی سنگدان در جوجه‌های گوشتی آرین بالاتر بود (0/05≥P)، درحالی‌که وزن نسبی بورس فابریسیوس در این سویه کم‌تر از جوجه‌های گوشتی راس 308 بود (0/05≥P). راس 308 دارای غلظت اسید اوریک پلاسمایی بالاتری در مقایسه با آرین  بود (0/01≥P)، درحالی‌که میانگین تری‏گلیسرید کل پلاسمایی در جوجه‌های گوشتی آرین بیش‌تر از راس بود (0/05≥P). پراکسیداسیون لیپیدی گوشت سینه و ران نیز در سویه آرین بیش‌تر از راس بود (0/05≥P). نتایج حاضر می‎تواند در اتخاذ تدابیر مدیریتی و تغذیه‎ای بهتر برای سویه‎های موردآزمایش از جوجه گوشتی کمک ‎بخش باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of performance, carcass traits, meat quality, and blood parameters of Arian and Ross308 broiler strains

نویسندگان [English]

  • Farhad Samadian 1
  • Mohammad Amir Karimi Torshizi 2
  • Alireza Eivakpour 3

1 Associate Prof. of animal physiology. Yasouj university

2 Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: This study aimed to compare the relative weight of visceral organs, different carcass cuts, the relative length of different intestinal segments, meat quality, hematocrit, and blood metabolites between Arian and Ross308 broiler strains. 
Materials and methods: One-day-old mixed-sex broiler chickens from Ross308 and Arian strains were separately allocated to two treatment groups. The initial number of each broiler strain was 48, divided into 12 replicate cages with four chicks each. On days 32 and 42, one bird per replicate was randomly selected (12 broilers from each treatment group), weighed, and killed by cutting the jugular vein with a sharp knife. Then the relative weights of visceral organs and relative length of small intestine segments were determined for both strains. The carcass characteristics and the breast and thigh meat quality (including water-holding capacity, cooking loss, and lipid peroxidation) were assessed only in the birds killed on the 42nd day of age. Some plasma metabolites and hematocrit were also determined after blood collection into heparinized tubes at the end of the rearing period.
Results and discussion: The results showed that the total feed intake of Arian broilers was higher than that of Ross 308 (P≤0.05), but no difference was observed in the feed conversion ratio (FCR) between the two strains. The rate of weight gain in the first two weeks was higher in the Arian strain (P≤0.05). However, this trend was reversed during the 5th week of the rearing period. The carcass and valuable cut yields at 42 days of age were higher in Ross308 broilers compared to Arian birds (P≤0.05). On both days of slaughter, the gizzard relative weight was higher in Arian broilers, while the bursa relative weight was lower in this strain compared to Ross308 (P≤0.05). The visceral fat relative weight showed a significant difference between the two strains only at 42 days of age, and it was higher in the Arian broilers (P≤0.05). There was no strain difference in relative weight of the gut and different segments of small intestine at both examined ages. However, the proportion of the jejunum to the total length of the small intestine in the Arian strain was significantly higher than that of the Ross 308 (P≤0.05). Mean plasma uric acid concentrations were significantly lower in Arian compared to Ross 308 (P≤0.05). However, the mean concentration of plasma total triglycerides and hematocrit values were higher in Arian broilers (P≤0.05). The amount of stimulated malondialdehyde in the breast and thigh meat showed higher values in the Arian broilers (P≤0.05), indicating the lower oxidation stability of the chicken meat of the Arian broilers compared to Ross308.
Conclusion: According to the results of the present study, Arian was not competitive with Ross 308 as a well-known commercial broiler strain in terms of the examined parameters. However, by gaining a better understanding of the weekly performance, carcass characteristics, and blood parameters of the Arian strain at different ages and in comparison with the Ross 308, the broiler farmers will be able to adopt the best management and nutritional strategy for raising these native broilers chickens.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler chickens
  • Carcass Characteristics
  • Meat quality
  • Strain
شریعت‌مداری، فرید؛ رضایی، محمدجواد و لطف‌الهیان، هوشنگ (1384). مقایسه عملکرد صفات تولیدی آمیخته‌های تجارتی جوجه گوشتی. پژوهش و سازندگی، 18(2 (پی آیند 67) در امور دام و آبزیان)، 68-74.  
خجسته شلمانی، ساسان؛ تاتینا، مصطفی (1389). تأثیر شکل فیزیکی جیره به‌صورت پلت و آردی بر عملکرد دو سویه گوشتی آرین و راس. زیست شناسی جانوری، 2(4)، 39-48.  
جهانیان نجف‌آبادی، حسین؛ زمانی، پویا؛ ایقانی، وحید؛ رضایزدی، کامران و زرافروز، فریبرز (1397). بررسی تأثیر جیره‌های تنظیم‌شده براساس راهنمای پرورش سویه‌های آرین و راس بر عملکرد و ویژگی‌های لاشه جوجه‌های گوشتی. علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 31(121 )، 275-302.  
علی‌پناه، عباس؛ فرهومند، پرویز؛ دانشیار، محسن و نجفی، غلامرضا (1397). تغییرات عملکرد، پارامترهای کمی و کیفی گوشت و فراسنجههای خونی جوجه‌های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی. مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)، 73(4 )، 447-465.   
ورمقانی، صیفعلی؛ اکبری قرایی، محمد؛ میرزایی، کبری؛ طاهرپور، کامران و خطیب، علی (1396). مقایسه توان تولیدی پنج سویه تجاری جوجه گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 103-116.
منافی‌آذر، قادر؛ اخوان، محمدحسین؛ امینی، جهانگیر؛ فجری، مهدی (1387). مقایسه صفات رشد و لاشه سویه‏های مختلف جوجه‏های گوشتی در ایران. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، 78: 88-94.
Alshamy, Z., & Richardson, K. C. (2018). Hü nigen H, Hafez HM, Plendl J, Al Masri S. Comparison of the gastrointestinal tract of a dual-purpose to a broiler chicken line: A qualitative and quantitative macroscopic and microscopic study. PloS one, 13(10), e0204921. Doi: 10.1371/journal.pone.0204921
Botsoglou, N. A., Florou-Paneri, P., Christaki, E., Fletouris, D. J., & Spais, A. B. (2002). Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid oxidation of breast, thigh and abdominal fat tissues. British poultry science, 43(2), 223-230. DOI: 10.1080/00071660120121436
Buckley, D. J., Morrissey, P. A., & Gray, J. I. (1995). Influence of dietary vitamin E on the oxidative stability and quality of pig meat. Journal of animal science, 73(10), 3122-3130. Doi: 10.2527/1995.73103122x
Castellini, C., Mugnai, C. A. N. D., & Dal Bosco, A. (2002). Effect of organic production system on broiler carcass and meat quality. Meat science, 60(3), 219-225. Doi: 10.1016/S0309-1740(01)00124-3
Fernandes, J. I. M., Bortoluzzi, C., Triques, G. E., Garcez Neto, A. F., & Peiter, D. C. (2013). Effect of strain, sex and age on carcass parameters of broilers. Acta Scientiarum. Animal Sciences, 35, 99-105.
Johnstone, C. P., Reina, R. D., & Lill, A. (2012). Interpreting indices of physiological stress in free-living vertebrates. Journal of Comparative Physiology B, 182, 861-879. Doi: 10.1007/s00360-012-0656-9
Kadim, I. T., Al-Amri, I. S., Al-Kindi, A. Y., Mbaga, M., & Nasser, A. K. (2020). Broiler Meat Production and Postharvest Quality Parameters. In Handbook of Food Preservation (pp. 141-160). CRC Press.
Kokore, B. A., Bleyere, N. M., Kamagate, S., & Yap, P. A. (2021). Blood biochemical parameters exploration in broilers and local chickens in Korhogo, Côte d’Ivoire. American Journal of Food and Nutrition, 9(2), 82-86. Doi: 10.12691/ajfn-9-2-4.
Mehdizadeh, F., Ansar Pirsaraei, Z., Jafari Sayadi, A., & Deldar, H. (2022). Study of meat quality and some genes expression associated with growth in three strains of Ross, Arian and Cobb based on a basal diet. Agricultural Biotechnology Journal, 14(3), 193-222. Doi: 10.22103/JAB.2022.19645.1404
Metzler-Zebeli, B. U., Magowan, E., Hollmann, M., Ball, M. E. E., Molnár, A., Witter, K., ... & Zebeli, Q. (2018). Differences in intestinal size, structure, and function contributing to feed efficiency in broiler chickens reared at geographically distant locations. Poultry science, 97(2), 578-591. Doi: 10.3382/ps/pex332
Mueller, A. J. (2021). Assessment of Meat Quality Attributes of Four Commercial Broiler Strains Processed at Various Market Weights. University of Arkansas. Graduate Theses and Dissertations Retrieved from https://scholarworks.uark.edu/etd/3986.
Nguyen Van, D., Moula, N., Moyse, E., Do Duc, L., Vu Dinh, T., & Farnir, F. (2020). Productive performance and egg and meat quality of two indigenous poultry breeds in Vietnam, Ho and Dong Tao, fed on commercial feed. Animals, 10(3), 408. DOI: 10.3390/ani10030408
Plavnik, I., & Hurwitz, S. (1983). Organ weights and body composition in chickens as related to the energy and amino acid requirements: Effects of strain, sex, and age. Poultry Science, 62(1), 152-163. Doi: 10.3382/ps.0620152
Puspita, U. E., Saragih, H. T. S. S. G., Hartatik, T., & Daryono, B. S. (2021). Body Weight Gain and Carcass Quality of the Hybrid Chicken Derived from the Crossing between Female F1 Kampung Super and Male F1 Kampung-Broiler. Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology, 6(2), 60934. Doi: 10.22146/jtbb.60934.
Rahimi, S., Esmaeilzadeh, L., & Torshizi, K. (2006). Comparison of growth performance of six commercial broiler hybrids in Iran. Iranian Journal of Veterinary Research, 7(2), 38-44. DOI: 10.22099/IJVR.2006.2661.
Saláková, A., Straková, E., Válková, V., Buchtová, H., & Steinhauserová, I. (2009) Quality indicators of chicken broiler raw and cooked meat depending on their sex. Acta Veterinaria Brno, 78(3): 497-504. Doi: 10.2754/avb200978030497.
Souza, D. P., Souza, D. H., & Brogoni, E. (1994). Growth and carcass characters in different commercial broiler strains. Revst Da Sociedad Brasileira De Zoote Chia, 23, 782-791.
Sumners, L. H., Zhang, W., Zhao, X., Honaker, C. F., Zhang, S., Cline, M. A., ... & Gilbert, E. R. (2014). Chickens from lines artificially selected for juvenile low and high body weight differ in glucose homeostasis and pancreas physiology. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 172, 57-65. Doi: 10.1016/j.cbpa.2014.02.020
Thiam, M., Barreto Sánchez, A. L., Zhang, J., Wen, J., Zhao, G., & Wang, Q. (2022). Investigation of the Potential of Heterophil/Lymphocyte Ratio as a Biomarker to Predict Colonization Resistance and Inflammatory Response to Salmonella enteritidis Infection in Chicken. Pathogens, 11(1), 72.
Varmaghany, S., Jafari, H., & Ahmadpanah, J. (2020). Evaluation of cardiac status, ascites related factors and growth performance of five commercial strains of broiler chickens. Acta Scientiarum. Animal Sciences, 43. Doi: 10.4025/actascianimsci.v43i1.50295