نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشیارر گروه پرورش و تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 گروه مدیریت و پرورش طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22059/jap.2023.355642.623732

چکیده

مطالعه حاضر به منظور مقایسه عملکرد، وزن نسبی اندام‏های احشایی، قطعات لاشه، کیفیت گوشت و متابولیت‏های خونی بین دو سویه آرین و راس 308 با استفاده از تعداد 96 قطعه جوجه یک‏روزه در قالب یک طرح کاملا تصادفی با دو تیمار ، 12 تکرار و چهار پرنده در هر تکرار انجام شد. در روزهای 32 و 42، یک پرنده از هر قفس کشتار شد و بازده لاشه و میانگین وزن نسبی اندام‏های احشایی برای هر دو سویه تعیین شد. پراکسیداسیون لیپیدی گوشت و متابولیت‏های پلاسمایی خون در انتهای دوره پرورش سنجیده شدند. نتایج نشان داد که در کل دوره پرورش، مصرف خوراک سویه آرین بیشتر از راس بود (05/0≥P)، ولی در ضریب تبدیل خوراک کل دوره تفاوت معنی‏داری مشاهده نگردید. نرخ افزایش وزن در دو هفته اول در سویه آرین به طور معنی‏داری بیشتر بود (05/0≥P)، با این حال در طی هفته پنجم پرورش این روند معکوس شد. بازده لاشه و وزن نسبی سنگدان در جوجه‌های گوشتی آرین بالاتر بود (05/0≥P)، در حالی که وزن نسبی بورس فابریسیوس در این سویه کمتر از جوجه‌های گوشتی راس 308 بود (05/0≥P). راس 308 دارای غلظت اسید اوریک پلاسمایی بالاتری در مقایسه با آرین بود (01/0≥P)، در حالی که میانگین تری‏گلیسرید کل پلاسمایی در جوجه‌های گوشتی آرین بیشتر از راس بود (05/0≥P). پراکسیداسیون لیپیدی گوشت سینه و ران نیز در سویه آرین بیشتر از راس بود (05/0≥P). نتایج حاضر می‎تواند در اتخاذ تدابیر مدیریتی و تغذیه‎ای بهتر برای سویه‎های مورد آزمایش از جوجه گوشتی کمک‎بخش باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of performance, carcass traits, visceral organs, meat quality, and blood parameters of Arian and Ross308 broiler strains

نویسندگان [English]

  • Farhad Samadian 1
  • Mohammad Amir Karimi Torshizi 2
  • Alireza Eivakpour 3

1 Associate Prof. of animal physiology. Yasouj university

2 Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed to compare the performance, relative weight of visceral organs, different carcass cuts, meat quality, and blood metabolites between Arian and Ross308 broiler strains. For this purpose, 96 one-day-old chicks were allotted into two treatments (strain) consisting of 12 replicates per treatment and four chicks per cage replicate. On days 32 and 42, one bird from each replicate was slaughtered, and the relative weights of carcass and visceral organs were determined. Meat lipid peroxidation and blood plasma metabolites were measured at the end of the rearing period. The results showed that the total feed consumption of Arian broilers was higher than that of Ross308 (P≤0.01), but no difference was observed in the feed conversion ratio between the two strains. The rate of weight gain in the first two weeks was higher in the Arian strain (P≤0.01). However, this trend was reversed during the 5th week of the rearing period. The carcass yield and the gizzard relative weight were higher in Arian broilers, while the bursa relative weight was lower in this strain than in Ross 308 (P≤0.01). Ross 308 had higher concentrations of plasma uric acid compared with Arian (P≤0.01), while the mean total plasma triglyceride levels were significantly higher in Arian broilers than that in Ross 308 (P˂0.01). Higher levels of Lipid peroxidation of breast and thigh meat samples was also observed in the Arian than in Ross 308 (P˂0.01). The results of this study indicated that Ross broilers had better performance and meat quality than Arian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler chickens
  • Carcass Characteristics
  • Meat quality
  • Strain