نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22059/jap.2023.349981.623709

چکیده

اثرات افزودن جاذب سم چند جزئی به جیره‌های حاوی سم آفلاتوکسین B1 بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و بافت‌شناسی کبد با استفاده از 180 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل3×3 با سه سطح جاذب (صفر، 5/0 و یک کیلوگرم در تن) و سه سطح آفلاتوکسین B1 (صفر، 5/0 و یک میلی‌گرم در کیلوگرم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار، چهار تکرار و پنج جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز بررسی شد.

استفاده از سطح یک کیلوگرم در تن جاذب سم، تنها در سطح 5/0 میلی‌گرم در کیلوگرم سم آفلاتوکسین B1 توانست تأثیر معنی‌داری در کاهش اثرات منفی صفات عملکرد رشد مانند میانگین افزایش وزن روزانه، وزن زنده و خوراک مصرفی روزانه در کل دوره پرورش داشته باشد. تغذیه جوجه‌ها با جیره‌های حاوی آفلاتوکسین B1، سبب کاهش غلضت سرمی کلسترول، آلبومین و پروتئین کل و افزایش کراتینین و اوره شد (05/0P<). در نتایج بافت‌شناسی کبد، بروز التهاب سیاهرگ باب کبدی در تمام تیمارها مشهود بود، اما میزان فیبروز و نکروز در تیمارهای حاوی سطوح 5/0 و یک میلی‌گرم در کیلوگرم سم بیشتر از سطح صفر سم بود. استفاده از جاذب سم در جیره، اثری بر تغییرات بافتی کبد نداشت.

بر اساس نتایج حاصل، افزودن جاذب سم چندجزئی به میزان یک کیلوگرم در تن به جیره‌های حاوی 5/0 میلی‌گرم در کیلوگرم سم آفلاتوکسین B1 می‌تواند باعث بهبود صفات عملکرد رشد در کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of a multi-component toxin binder in aflatoxin B1-contaminated diets on growth performance, blood parameters, and liver histology of broilers

نویسندگان [English]

  • Yasamin Bahri 1
  • hossein Moravej 2

1 M.Sc. student of department of Animal science, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Professor of department of animal science, Faculty of agriculture and natural sources, university of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

In this research, the effects of adding multi-component toxin binder to diets containing aflatoxin B1 on growth performance, blood parameters, and liver histology by using 180 male broilers day-olds (Ross 308) in a factorial experiment (3×3), with three levels of toxin binder (0.0, 0.5, and 1.0 kg/ton) and three levels of aflatoxin B1 (0.0, 0.5, and 1.0 mg/kg) were studied based on a completely randomized design in nine treatments, four replications, and five chickens in each replicate.

The results showed that using the 1.0 kg/ton of toxin binder, significantly reduced negative effects of 0.5 mg/kg of aflatoxin B1 on the average daily weight gain, live weight and average daily feed intake in the total period. Feeding chickens with diets containing aflatoxin B1, significantly decreased the serum concentration of the blood parameters such as cholesterol, albumin, and total protein and increased creatinine and urea. In the liver histological results, portal inflammation was evident in all treatments, but the amount of fibrosis and necrosis was higher in treatments with 0.5 and 1.0 mg/kg of aflatoxin B1 than 0.0 level of its. The toxin binder did not prevent of the negative effects of aflatoxin B1 on the destruction of liver tissue.

Finally based on the results, adding 1.0 kg/ton level of multi-component toxin binder to diets containing 0.5 mg/kg aflatoxin B1 can improve the average daily weight gain, live weight and average daily feed intake in the total period of broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin B1
  • Broiler
  • Growth performance
  • Liver histology
  • Toxin Binder