نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، تخصص: تغذیه دام

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

4 استادیار، علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 گروه علوم دامی، دانشکاه زنجان، زنجان، ایران

10.22059/jap.2022.337081.623669

چکیده

در مطالعه حاضر، اثر منبع و سطح مس جیره بر تولید و سلامت گاوهای شیری با استفاده از 105 رأس گاو هلشتاین چند شکم زایش آبستن از 21 روز قبل از زایش تا 15 روز پس از زایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تیمار و 35 تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره حاوی مس در سطح توصیه NRC از منبع سولفات مس (NRC-S)، 2- جیره حاوی مس در سطح دو برابر توصیه NRC از منبع گلیسینات مس (2NRC-Gly) و 3- جیره حاوی مس در سطح دو برابر توصیه NRC از منبع سولفات مس (2NRC-S) بود. تولید شیر و ترکیبات آن تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، اما اثر متقابل تیمار در زمان نشان داد که در روزهای 60، 90 و 120 شیردهی، گاوهای تیمار 2NRC-Gly تولید شیر بالاتری نسبت به گاوهای NRC-S داشتند (05/0 < P) و گاوهای 2NRC-S در روز 90 و 120 شیردهی تولید شیر بالاتری نسبت به گاوهای NRC-S داشتند (05/0 < P). شمار سلول‌های بدنی در گاوهای تیمار 2NRC-Gly نسبت به گاوهای NRC-S پایین‌تر بود (05/0 > P). بروز ورم پستان تحت بالینی در روز 15 شیردهی در تیمار 2NRC-Gly در مقایسه با دو تیمار دیگر کمتر بود (05/0 = P). تفاوتی در تغییرات وزن بدن و امتیاز وضعیت بدنی بین تیمارها مشاهده نشد. فراسنجه‌های خونی و آنزیم‌های کبدی تحت تأثیر افزودن مس به شکل معدنی و آلی قرار نگرفتند، اما غلظت آلبومین سرم پس از زایش در گروه 2NRC-Gly نسبت به دو گروه دیگر افزایش یافت (05/0 > P). بر اساس نتایج حاصل، افزودن مس به‌ویژه از منبع گلیسینات مس در سطح دو برابر توصیه NRC منجر به افزایش سطح آلبومین سرم، کاهش شمار سلول‌های بدنی شیر و بروز ورم پستان تحت بالینی شد که می‌تواند نشان‌دهنده بهبود سلامت گاوهای دوره انتقال باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of source and level of copper in the diet on production and health of Holstein cows during transition period

نویسندگان [English]

  • Sina Azad 1
  • hamid Amanlou 2
  • Najme Eslamian Farsuni 3
  • Tahere Amirabadi Farahani 4
  • Mohammad hadi Khabbazan 5

1 M.Sc. student, Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Professor, Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

3 Department of Animal Science, Agriculture and Natural Resources Research Center, Shahrekord, Iran

4 Assistant Professor, Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

5 Department of animal science, university of Zanjan, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

In the current study, the effect of source and level of copper in the diet on production and health of dairy cows using 105 multiparous pregnant Holstein cows from -21 until +15 days relative to calving in randomized complete block design with 3 treatments and 35 replications were investigated. The experimental treatments include: 1) diet containing copper at the NRC recommended levels from copper sulfate source (NRC-S), 2) diet containing copper at twice the NRC recommended levels from copper glycinate source (2NRC-Gly) and 3) diet containing copper at twice the NRC recommended levels from copper sulfate source (2NRC-S). Milk yield and composition were not affected by experimental treatments, but treatment by time interaction showed that cows fed by 2NRC-Gly had more milk than NRC-S group (P<0.05) at 60, 90,120 DIM and cow in 2NRC-Gly produced more milk at 90 and 120 days in milk compared to NRC-S (P<0.05). The somatic cells count for 2NRC-Gly cows was lower compared to NRC-S cows (P 0.05). The incidence of subclinical mastitis at 15 DIM in 2NRC-Gly was lower compared to the other two treatments (P = 0.05). No difference in body weight and body condition score changes were observed across treatments. Blood metabolites and liver enzymes were not affected by adding different Cu sources, but serum albumin postpartum was increased in 2NRC-Gly group relative to the other two groups (P 0.05). Based on the results, adding copper especially by copper glycinate source at twice the NRC recommended levels led to an increase in the serum albumin concentration, a decrease in milk somatic cells count and lower incidence of subclinical mastitis, which could indicate an improvement in health of cows during transition period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper glycinate
  • mastitis
  • milk yield
  • somatic cells count
  • transition period