نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دانش آموخته دکترای فیزیولوژی دام، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر اسفنج و سیدر با دو برند متفاوت در همزمانی فحلی، سلامت مهبل و عملکرد تولید مثلی خارج از فصل در میش‌های نژاد مغانی بود. بدین منظور 120 رأس میش نژاد مغانی انتخاب و به ‌صورت تصادفی در چهار گروه آزمایشی قرار گرفتند. میش‌ها در گروه اول و دوم، به ترتیب با استفاده از اسفنج اسپانجاوت و سیدر ایزی برید (به عنوان برندهای خارجی و رایج)، و گروه سوم و چهارم به ترتیب با استفاده از اسفنج فلوروجست و سیدر پروژست (به عنوان برندهای جدید ساخت مشترک ایران و چین) به مدت 12 روز تیمار شدند. میش‌ها در همه گروه‌ها در زمان برداشت اسفنج و سیدر، مقدار400 واحد بین‌المللی هورمون eCG دریافت کردند. نرخ ترشحات مخاطی مهبل و چسبندگی در اسفنج نسبت به سیدر بیشتر بود (01/0P<). ولی در فراسنجه‌های تولید مثلی و غلظت پروژسترون بین سیدر و اسفنج و همچنین برند‌های این دو ابزار تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بنابراین اسفنج فلوروجست و سیدر پروژست به دلیل قیمت کمتر و کارآیی مشابه می‌تواند جایگزین مناسبی برای اسفنج و سیدر‌های خارجی متداول باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the effects of sponge and CIDER on vaginal health, estrous synchronization, and reproductive performance in ewes

نویسندگان [English]

  • Esameel Rouzrokh 1
  • Armin Towhidi 2
  • saeed zaeinoaldini 3
  • Mojtaba Emamverdi 4

1 M.Sc. Student, Department of Animal Sciences, College of Agricultural &amp; Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Professor, University College of Agriculture &amp; Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

3 Associate Professor, Department of Animal Science, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

4 Ph.D., Former Student,, Department of Animal Sciences, College of Agricultural &amp; Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to compare sponge and cider with two different brands in estrous synchronicity, vaginal health and off-breeding performance in Moghani ewes. For this purpose, 120 ewes of Moghani breed were selected and randomly divided into four experimental groups. Ewes in the first and second groups, using sponge Sponjavet and CIDER Eazi breed (as valid and common brands) for 12 days, respectively, and the third and fourth groups, respectively, using sponge Fluorojest and CIDER Progest (as New brands made jointly by Iran and China) were treated for 12 days. Ewes in all groups received 400 IU units of eCG at the time of sponge and cider harvest. The rate of vaginal mucosal discharge and adhesion in sponge was higher than cider (P< 0.01). However, there was no significant difference between reproduction and progesterone concentrations between CIDER and sponge as well as brands of these two tools.Therefore, due to lower price and similar efficiency, Sponge Fluorojest and CIDER Progest can be considered as an appropriate alternative to common commercial sponge and CIDER..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estrus synchronization
  • Conception
  • Short-term protocols
  • Reproduction
  • sheep