نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصقهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف این آزمایش بررسی اثر خوراندن دو عدد بلوس کلسیم در زمان زایش و 12 ساعت پس از آن بر مصرف خوراک، تولید شیر، تغییرات وزن بدن، کلسیم خون و برخی عملکردهای تولید مثلی گاوهای شیری پر تولید در فصل تابستان بود. بیست و چهار راس گاو هلشتاین با میانگین دفعات زایش 8/0 ± 8/2 انتخاب شد و بطور تصادفی به یکی از دو تیمار شاهد یا گروه دریافت‏کننده بلوس کلسیمی آهسته رهش در زمان زایش و 12 ساعت پس از زایش اختصاص داده شدند. تولید شیر خام در 21 روز اول شیردهی در گاوهای دریافت کننده بلوس‌های کلسیمی نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود (02/0P = ). درصد چربی (01/0P = ) و ماده جامد بدون چربی شیر (05/0P = ) در گاوهای دریافت کننده بلوس، بیشتر بود. علاوه بر این، شیر تصحیح شده بر حسب انرژی و تصحیح شده بر حسب چربی نیز در گاوهای دریافت کننده بلوس کلسیمی بیشتر بود (03/0P = ). غلظت پلاسمایی گلوکز و سرمی کلسیم و همچنین تغییرات وزن بدن تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. تعداد تلقیح به ازای آبستنی، فاصله تا اولین تلقیح پس از زایش و روزهای باز تفاوت معنی‏داری بین تیمار‏های آزمایشی نداشت (05/0P >). نتایج نشان داد استفاده از بلوس کلسیمی آهسته رهش در زمان زایش و 12 ساعت پس از زایش تولید و ترکیبات شیر را بهبود داد، ولی تاثیری بر کلسیم سرم، تغییرات وزن بدن در 21 روز اول شیردهی و فراسنجه‏های تولید مثلی نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of slow-release oral calcium bolus administration at calving on performance, blood calcium, and reproductive parameters of fresh cows in the summer season

نویسندگان [English]

  • HamidReza Dadkhah 1
  • GholmReza Ghorbani 2
  • Farzad Hashemzadeh 3
  • Abbas Rajaeerad 4

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 Department of Animal Sciences, college of Agriculture, Isfahan University of Technology

3 Department of Animal Science. Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

4 Department of Animal Sciences, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The objective of this study was to evaluate the effect of feeding two oral Ca boluses at calving and 12 h later on feed intake, milk yield, body weight (BW) changes, blood calcium and some reproductive parameters of high producing dairy cows during summer season. Twenty-four Holstein cows with average parity of 2.8 ± 0.8 were selected and randomly assigned to one of two treatments including control or the group receiving slow-release oral Ca bolus at calving and 12 h post-calving. Row milk yield was greater in cows receiving Ca boluses compared to control treatments during 21 days of lactation (P = 0.02). The milk fat (P = 0.01) and solid non-fat percentage (P = 0.05) were greater in cows that received calcium bolus compared to control treatment. In addition, energy-corrected and fat-corrected milk yields increased in cows received Ca bolus (P = 0.03). Plasma glucose and serum calcium concentration as well as BW change were not affected by experimental treatments. The pregnancy per artificial insemination, days to first insemination and open days were not significantly different between the experimental treatments (P >0.05). The results showed that using oral calcium bolus at calving and 12 hours after calving improved milk production and composition, but had no effect on serum Ca, BW change during first 21 days of lactation, and reproduction parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood calcium
  • Fresh cow
  • Milk production
  • Oral calcium bolus
  • Reproduction