نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.

3 هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشگاه بوعلی سینا همدان، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ مقایسه مدل‌های دامی/ بهینه‌سازی مدل‌های رگرسیون تصادفی و آزمون

چکیده

هدف از این مطالعه، برآورد ارزش‌های اقتصادی برای مازاد خوراک مصرفی و برخی از صفات تولیدی و عملکردی در گاو شیری هلشتاین ایران بود. برای این منظور، ازمدلسازی زیست-اقتصادی صفت به صفت و یا چند صفته و داده‌های تولیدی و اقتصادی استفاده شد. این داده‌ها از 7 گله بزرگ گاو شیری در سال 1399جمع‌آوری شد. ارزش اقتصادی مازاد خوراک مصرفی در چهار گروه مختلف سنی محاسبه شد. جیره‌ها برای گروه‌های مختلف با استفاده از نرم افزار CNCPS تنظیم شدند. ضرایب اقتصادی (حاصل‌ضرب ارزش‌های اقتصادی در بیان‌های ژنتیکی تنزیل یافته، بر حسب ریال و یک گاو در سال) به صورت میانگین در سطح گله‌های مورد بررسی برای یک کیلوگرم تولید شیر 14280 ریال، یک کیلوگرم چربی شیر 291060 ریال، برای یک کیلوگرم پروتئین شیر232260 ریال، برای یک کیلوگرم مازاد خوراک مصرفی790860-ریال، برای یک ماه ماندگاری 702588ریال و برای یک روز باز 113820- ریال برآورد شدند. آنالیز حساسیت نشان داد که قیمت اقلام خوراکی کنسانتره‌ای نسبت به علوفه‌ای اثر بیشتری بر ارزش اقتصادی مازاد خوراک مصرفی دارند. در تحلیل‌های ژنتیکی-اقتصادی، صفت تولید شیر با تاکید نسبی 50% مهم‌ترین صفت در اصلاح نژاد گاو شیری ایران بود در حالی که تاکید نسبی بازده خوراک مصرفی تنها حدود 5% بود. نتایج این تحقیق اطلاعات ارزشمندی درباره ارزش‌های اقتصادی صفات فراهم می‌کند که می‌تواند در تکمیل شاخص انتخاب ملی و تحلیل‌های هزینه-فایده مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of economic value for residual feed intake using bioeconomic modeling

نویسندگان [English]

  • Sara Nadri 1
  • Ali Sadeghi-Sefidmazgi 2
  • Gholam Reza Ghorbani 3
  • Pouya Zamani 4

1 Department of Animal Sciences, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan-Iran

3 Department of Animal Sciences, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

4 Department of Animal Science, Faculty of Agricultura, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

The objective of this study was to estimate the economic values for residual feed intake with some production and performance traits in Iranian Holstein dairy cow. For this purpose, trait by trait or multiple traits of bio-economic modeling along with production and economic data were used. These data collected from seven large dairy farms in 2020. Economic values for residual feed intake calculated in four different age groups. The diets of different groups were formulated in CNCPS software. Index economic weights (multiplication of the economic values by discounted genetic expressions, in rial and one cow per year) on average at the level of the studied farms were estimated to be IRR 14280 per kg of milk yield; IRR 291060 per kg of fat yield; IRR 232260 per kg of protein yield; IRR - 790860 per kg of residual feed intake; IRR 702588 per month of longevity and IRR - 113820 per day of days open. Sensitivity analysis showed that the price of concentrate ingredients have a greater effect on the economic value of residual feed intake than of forage ingredients. In genetic - economic analysis, milk production with a relative emphasis of 50% was the most important trait in breeding Iranian dairy cows, while the relative emphasis on feed efficiency was only about 5%. The present study provides the useful information for economic values of traits that can be a supplement to the national selection index and cost-benefit analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dairy cow
  • economic weight
  • feed efficiency
  • relative emphasis
  • sensitivity analysis