نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، تخصص: فیزیولوژی دام/ تولیدمثل گاو شیری/ اثرات متقابل تغذیه و فیزیولوژی در نشخوارکنندگان

2 ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دام و آبزیان، تخصص: تغذیه طیور

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

برای بررسی تأثیر کبدچرب بر مقاومت به انسولین در کبد مرغ­های تخم‌گذار آزمایشی با استفاده از 80 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه تجاری های لاین (w-36) پس از اوج تولید (سن 43 هفته) به‌مدت هشت هفته در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد (بدون تزریق) و گروه استرادیول (تزریق دو میلی­گرم به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن استرادیول بنزوات) بود. تزریق استرادیول 17 بتا به جهت القای بیماری کبد چرب، از هفته سوم آزمایش آغاز و سه بار در هفته و به‌مدت 21روز انجام شد. خون‌گیری جهت بررسی غلظت تری‌گلیسرید، کلسترول و آنزیم­های آلکالین­فسفاتاز (ALP)، آسپارتات­آمینوترانسفراز (AST) وآلانین­آمینوترانسفراز (ALT) در انتهای آزمایش با استفاده از 20 قطعه از هر تیمار انجام شد. در انتهای آزمایش پنج قطعه از هر تیمار انتخاب و کشتار شد سپس بافت کبد برای بررسی بیان ژن­های گیرنده انسولین (InR)، ناقل گلوکز شماره 1 (Glut1)، پروتئین تنظیم‌کننده انتقال استرول (SREBP1)، کیناز 1ریبوزمی S6 (S6K1)، هدف راپامایسین (TOR)، پروتئین O1 جعبه (FOXO1) استفاده شد. نتایج نشان داد تزریق استرادیول سبب ایجاد کبد چرب شد و در این مرغان غلظت  پلاسمایی تری‌گلیسرید، کلسترول و فعالیت AST، ALT و ALP افزایش یافت. در مرغان مبتلا به کبد چرب بیان ژن­های FOXO1  (1/4 برابر)، TOR (9/3 برابر)، S6K1 (3/3 برابر) افزایش یافت و بیان ژن­های InR (6/4 برابر) و Glut1 (5/7 برابر) کاهش یافت. به­طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد القای کبدچرب در مرغان تخم‌گذار پس از اوج سبب افزایش بیان ژن­های مرتبط با مقاومت به انسولین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of fatty liver induction with estradiol injection on expression of insulin resistance-related genes in liver of post-peak laying hens

نویسندگان [English]

  • Essa Dirandeh 1
  • Mohammad Kazemi Fard 2
  • Tannaz Saberifar 3

1 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

2 Department of Animal Science, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

To investigate the effect of fatty liver on insulin resistance in the liver of laying hens, an experiment using 80 laying hens of commercial line strains (w-36) after peak production (age 43 weeks) for eight weeks were performedin a completely randomized design with two treatments. The experimental treatments included control group (no injection) and the estradiol group  (injection of two mg estradiol benzoate per kg body weight). In order to induce fatty liver disease, the injection of 17-beta estradiol started from the third week of experiment (age 46), and was performed three times a week for 21 days. Blood samples were taken to evaluate the concentration of triglycerides, cholesterol and liver enzymes (aspartate transaminase (AST), alanin transaminase (ALT) and alkaline phosphatase (ALP) at the end of the experiment using 20 hens from each treatment. At the end of experiment, five hens of each treatment were selected and sacrificed, then 50 g of liver tissue was removed to study gene expression of insulin receptor (InR), glucose transporter1 (Glut1), sterol regulatory element binding protein (SREBP1), Ribosomal S6 kinase1 (S6K1), Target of Rapamycin (TOR) and Forkhead box protein O1 (FOXO1). The results showed that the injection of estradiol induced fatty liver and increased plasma concentrations of cholesterol and triglyceride as well as activity of AST, ALT and ALP.  In hens with fatty liver, expression of FOXO1 (4.1-fold), TOR (3.9-fold), S6K1 (3.3-fold) genes increased, and conversely, expression of InR (4.6-fold), Glut1 (7.5-fold) decreased. In conclusion results of the present study showed that the fatty liver induction in laying hens increased expression of insulin resistance-related genes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gene expression
  • Injection
  • Insulin resistance
  • laying hen
  • Liver