نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، ایران

2 دکتری تغذیه دام، ایستگاه تحقیقات شتر و گونه‌های مرتعی خراسان جنوبی

3 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان-مسول بخش تحقیقات تغذیه.

4 دانشجوی دکتری بخش علوم دام، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارزش غذایی گیاه خارشتر با استفاده از روش­های درون‌کیسه­ای و تولید گاز و مقایسه آن با علف خشک یونجه بود. نمونه‌های علوفه‌ به‌صورت دستی برداشت و ترکیب شیمیایی و فنولی آن طبق روش‌های توصیه‌شده آزمایشگاهی تعیین شد. هم‌چنین از روش‌های تولید گاز، کیسه‌های نایلونی و هضم سه مرحله‌ای آنزیمی برای تعیین ارزش غذایی نمونه‌ها استفاده شد. میزان ماده آلی، پروتئین خام و کلسیم خارشتر پایین‌تر از علف خشک یونجه بود (05/0P<)، درحالی‌که الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، لیگنین، خاکستر و فسفر گیاه خارشتر به‌طور معنی­داری بیش‌تر بود (05/0P<). میزان کل ترکیبات فنولی، تانن کل، تانن متراکم و تانن قابل هیدرولیز گیاه خارشتر نیز بالاتر از علف خشک یونجه بود (05/0P<). بخش سریع‌تجزیه، کُند تجزیه و نرخ ثابت تجزیه گیاه خارشتر و علف خشک یونجه اختلاف معنی‌داری نداشتند. اما، تجزیه‌پذیری مؤثر گیاه خارشتر از علف خشک یونجه کم‌تر بود (05/0P<). نرخ ثابت تولید گاز (c) گیاه خارشتر و علف خشک یونجه با یکدیگر مشابه بودند، با این‌حال، پتانسیل تولید گاز (b) آن از علف خشک یونجه کم‌تر بود (05/0P<). گوارش­­پذیری ماده آلی، انرژی قابل سوخت­و­ساز و انرژی خالص شیردهی نیز در گیاه خارشتر کم‌تر از علف خشک یونجه برآورد شد (05/0P<). براساس نتایج این پژوهش، گیاه خارشتر با ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های گوارش‌پذیری مناسب و هزینه تولید کم‌تر در مقایسه با علف خشک یونجه، امکان جایگزینی با بخشی از علوفه جیره‌ شتر را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of chemical composition, gas production parameters and digestibility of Alhaji camelorum plant and alfalfa hay using nylon bag and gas production techniques

نویسندگان [English]

  • Navid Ghavipanje 1
  • Seyyed Ahmad Hosseini 2
  • alireza aghashahi 3
  • Mojtaba Afshin 4

1 Department of Animal Science, University of Birjand, Birjand, Iran

2 Ph.D. in Animal Nutrition, South Khorasan Camel and Range Species Research Station, Birjand, Iran

3 department of animal and poultry nut.Iran animal science nutrition.areeo.Iran

4 .D. Student, Department of Animal Science, College of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran.

چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the nutritive value of Alhaji camelorum plant using nylon bag and gas production techniques which compared with alfalfa hay. Fodder samples were hand harvested and its chemical and phenolic composition was determined according to standard laboratory methods. The methods of gas production, nylon bags and three-step enzymatic digestion were used to determine the nutritive value of the samples. The amount of organic matter, crude protein and Ca of Alhaji camelorum was lower than alfalfa hay (P<0.05). Wheras, the neutral detergent fiber, acid detergent fiber, lignin, ash and phosphorus content of Alhaji camelorum were significantly higher than alfalfa hay (P<0.05). The amount of total phenolic compounds, total tannin, condensed and hydrolyzable tannin of Alhaji camelorum was also higher than alfalfa hay (P<0.05). There was no significant difference between the fast degradable, slow degradable and degradablity rates of Alhaji camelorum and alfalfa hay. However, the effective degradability of Alhaji camelorum was lower than alfalfa hay (P<0.05). Gas production rate (c) of Alhaji camelorum and alfalfa was similar, however, its gas production potential (b) was lower than alfalfa hay (P<0.05). Organic matter digestibility, metabolizable energy, and net energy for lactation were also estimated to be lower in Alhaji camelorum than alfalfa hay (P<0.05). According to the results of the present research, Alhaji camelorum plant with appropriate nutritional caractristics and digestibility parameters along with its lower production cost compare to alfalfa hay, can be replaced with a part of the forage of camel diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alhaji camelorum
  • Digestibility
  • Gas production parameters
  • Nylon bag technique
1. Adesogan AT (2005) Effect of bag type on the 
apparent digestibility of feeds in Ankom 
DaisyII incubators. Animal Feed Scince and 
Technology 119: 333-344. 
2. Ahmadi A and Sandgol A (2010) Evaluation of 
nutritional value of saline species in the diet of 
grazing Zandi sheep in Abbasabad desert 
rangelands. Rangeland and Watershed 
Management 63 (3): 277-287. (In Persian) 
3. Al-Masri MR (2003) An in vitro evaluation of 
some unconventional ruminant feeds in terms 
of the organic matter digestibility, energy and 
microbial biomass. Tropical Animal Health 
and Production 35(2): 155-167. 
4. AOAC (2000) Official methods of analysis, 
17th ed. Official methods of analysis of AOAC 
International, Gaithersburg, MD, USA. 
5. Arzani H, Motamedi J, and Zare Chahoki MA 
(2010) Final report of national project "Forage 
quality in Iran rangeland". Forests, Range and 
Watershed Management Organization. (In 
Persian) 
6. Bashtini J, Fazaeli H and Faizi R (2004) 
Possibility of silage of Harsher plant and 
compare its nutritional value with dried Harsh 
and dried alfalfa. Final report of the research 
project, Khorasan Agricultural and Natural 
Resources Research Center. (In Persian). 
7. El Shaer HM (2010) Halophytes and salt-tolerant 
plants as potential forage for ruminants in near 
east region. Small Ruminant Research, 91: 3-12. 
8. Getachew G, Blümmel, M, Makkar HPS and 
Becker K (1998) In vitro gas measuring 
techniques for assessment of nutritional quality 
of feeds: a review. Animal Feed Science and 
Technology 72(3-4): 261-281. 
9. Getachew G, Ibáñez AM, Pittroff W, Dandekar 
AM, McCaslin M, Goyal S and Putnam DH 
(2011) A comparative study between lignin 
down regulated alfalfa lines and their 
respective unmodified controls on the 
nutritional characteristics of hay. Animal Feed 
Science and Technology 170(4): 192-200. 
10. Gharaman A (2013) Color flora of Iran. 
University of Tehran, Campus of Basic 
Sciences 27: 125. (In Persian) 
11. Ghasemi A, Gholami A, Askari F, Ghorbani A 
and Mir Mahdavi S (2017) Determining the 
nutritional value of food resources of 
Hozmozgan province (dandruff, terat, jar and 
kharshtar) in camel nutrition. Journal of 
Applied Research in animal sciences 23:43-52. (in persian)12. Hosseini SA, Fathi Nasri MH, Farhangfar SH 
and Didarkhah M (2020) Evaluation of pasture 
plants grazed by camels in South Khorasan and 
the effect of alfalfa replacement with Ashnan 
on the performance of dairy camels. Livestock 
Production 22 (4): 560-569. (In Persian) 
13. Jayanegara A, Goel G, Makkar HPS and 
Becker K (2015) Divergence between purified 
hydrolysable and condensed tannin effects on 
methane emission, rumen fermentation and 
microbial population in vitro. Animal Feed 
Science and Technology 209: 60-68. 
14. Gharaman A (2013) Color flora of Iran. 
University of Tehran, Campus of Basic 
Sciences 27: 125. (In Persian) 
15. Larbi A, Smith JW, Kurdi IO, Adeknle IO, Rajj 
AM and Ladipo DO (1998) Chemical 
composition, rumen degradation and gas 
production characterisitics of some multipurpose 
fodder trees and shrubs during wet and dry 
seasons in the humid tropics. Animal Feed 
Science and Technology 72: 81-96. 
16. Makkar HPS (2004) Recent advances in the in 
vitro gas method for evaluation of nutritional 
quality of feed resources. Assessing quality 
and safety of animal feeds. FAO Animal 
Production and Health Series 160: 55-88. 
17. Menke KH and staingass H (1988) Estimation 
of energetic feed value obtained from chemical 
analysis and in vitro gas production using 
rumen fluid. Animal Research and 
Development 28: 7-55. 
18. Orskov ER and McDonald I (1979) The 
estimation of protein degradability in the 
rumen from incubation measurements 
weighted according to rate of passage. Journal 
of Agriculture Science 92: 499-503. 
19. Parissi ZM, Papachristou TG and Nastis AS 
(2005) Effect of drying method on estimated 
nutritive value of browse species using an in 
vitro gas production technique. Animal Feed 
Science and Technology 123: 119-128. 
20. Riasi A, Danesh Mesgaran M, Stern MD and 
Ruiz Moreno MJ (2008) Chemical composition, 
in situ ruminal degradability and post-ruminal 
disappearance of dry matter and crude protein 
from the halophytic plants Kochia scoparia, 
Atriplex dimorphostegia, Suaeda arcuata and 
Gamanthus gamacarpus. Animal Feed Science 
and Technology 141: 209-219. 
21. Towhidi A, Saberifar T and Dirandeh E (2011) 
Nutritive value of some herbage for dromedary 
camels in the central arid zone of Iran. Tropical 
Animal Health and Prodaction 43: 617-622. 
22. Towhidi A, and Zhandi M (2007) Chemical 
composition, in vitro digestibility and 
palatability of nine plant species for dromedary 
camels in the province of Semnan, Iran. 
Egyptian Journal of Biology 9: 43-51. 
23. Van Soest PJ (1994) Nutritional ecology of the 
ruminant. United States. Comstock 
Publication, Ithaca. 
24. Yousef Elahi Mm and Mirzaei A (2014) 
Determining the nutritional value of five 
species of saline plants in Sistan region using 
gas production technique (In vitro) and nylon 
bag (In situ). Livestock Production Research 5 
(9): 50-68 (in Persian)