نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه دام - گروه علوم دامی-دانشکده کشاورزی- دانشگاه زنجان- زنجان- ایران

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، تخصص: تغذیه دام

3 استادیار، علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر افزودن پروتئین غیرقابل تجزیه شکمبه‌ای به جیره دوره انتظار زایش گاوهای هلشتاین بر تولید شیر، وزن تولد گوساله و ترکیبات آغوز طی فصل گرم بود. 88 رأس گاو هلشتاین چندبار زایش کرده، 30 روز پیش از تاریخ زایش مورد انتظار وارد طرح شدند و به یکی از دو تیمار شامل پروتئین خام پایین (3/14 درصد پروتئین خام با چهار درصد پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه) و پروتئین خام بالا (1/17 درصد پروتئین خام با شش درصد پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه) اختصاص یافتند. در دوره انتظار زایش و تازه‌زا، جیره‌ها در حد اشتها به گاوها تغذیه شدند. پس از زایش، تمام گاوها به مدت 21 روز جیره یکسانی دریافت کردند. تولید شیر تمام گاوها به طور روزانه از روز زایش تا 21 روز پس از زایش ثبت گردید. نمونه‌های شیر هر گاو دوبار در هفته برای اندازه‌گیری ترکیبات شیر جمع‌آوری شد. ارزیابی امتیاز وضعیت بدنی در روزهای 30-، 3-، صفر و 21 روز نسبت به زایش انجام شد. تولید شیر و مقدار پروتئین و لاکتوز شیر گاوهائی که جیره با پروتئین بالا دریافت کردند بیشتر و درصد چربی شیر آن‌ها کمتر بود (05/0 >P). تغییرات امتیاز وضعیت بدنی بین گاوهای دو تیمار در دوره پیش و پس از زایش متفاوت نبود. با توجه به نتایج حاصل، تغذیه جیره حاوی پروتئین عبوری بالا در دوره انتظار زایش طی فصل گرم سبب افزایش تولید شیر و کاهش درصد چربی شیر در بعد از زایش می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of supplementing close-up diets with rumen undegradable protein on milk yield, colostrum, and calf weight of Holstein cows during the hot season

نویسندگان [English]

  • Fateme Ahmadi 1
  • hamid Amanlou 2
  • Tahere Amirabadi Farahani 3
  • Najme Eslamian Farsuni 4

1 PhD. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Professor, Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

3 Assistant Professor, Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

4 Department of Animal Science, Agriculture and Natural Resources Research Center, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

The objective of the present study was to evaluate the effect of supplementing close-up diets with rumen undegradable protein on milk yield, calf birth weight and colostrum composition of Holstein dairy cows during the hot season. Eighty-eight multiparous Holstein dairy cows were enrolled in the study 30 d before expected calving and assigned to 1 of 2 treatments groups: low crude protein (14.3% CP with 4.0% RUP based on DM) and high crude protein (17.1% CP with 6.0% RUP based on DM). Diets were fed for ad libitum intake during the close-up and fresh period. After calving, all cows received the same diet from calving to 21 DIM. Milk yield of individual cows was recorded daily from 1 to 21 DIM. Milk samples from each cow were taken twice weekly to analyze milk composition. The evaluation of BCS was performed at -30, -3, 0, and 21 d relative to calving. Milk yield and milk protein and lactose yields were greater and milk fat content was lower in cows fed high protein diet than cows fed low protein diet (P  0.05). The BCS changes were not different between treatments pre- and postpartum. According to the results, feeding high protein diet to close-up cows during the hot season increase milk yield and decrease milk fat content in fresh cows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • close-up period
  • Holstein cows
  • hot season
  • milk yield
  • rumen undegradable protein