نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 دانشگاه زابل

3 گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

چکیده

در این پژوهش، اثر افزودن مقدار یونجه‌ی خشک در جیره‌ی آغازین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و سلامتی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین تغذیه‌شده بر اساس الگوی تغذیه شیر به روش کاهش مرحله‌ای با استفاده از تعداد 24 رأس گوساله هلشتاین ماده با سن 1 ±4 روزگی و وزن 3±2/41 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و هشت گوساله در هر تیمار به مدت 56 روز(تا زمان شیرگیری) بررسی شد. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل: 1) تغذیه شیر بدون استفاده از یونجه‌ی خشک، 2) تغذیه شیر و جیره آغازین به‌همراه پنج درصد یونجه‌ی خشک (بر اساس ماده خشک جیره) و 3) تغذیه شیر و جیره آغازین به‌همراه 10 درصد یونجه‌ی خشک (بر اساس ماده خشک جیره). بین تیمارهای آزمایشی از نظر مصرف ماده خشک، ضریب تبدیل خوراک، افزایش وزن روزانه، نمره مدفوع، شاخص‌های رشد اسکلتی و pH شکمبه تفاوتی مشاهده نشد. میزان پروپیونات در شکمبه گوساله‌هایی که با شیر و پنج درصد علوفه یونجه تغذیه شدند نسبت به تیمار شاهد و 10 درصد علوفه به طور معنی‌داری بیشتر بود (05/0>P). نسبت استات به پروپیونات در شکمبه گوساله‌های تغذیه شده با شیر و پنج درصد علوفه یونجه به طور معنی‌داری بیشتر از گوساله‌های سایر تیمارها بود (05/0>P). غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات پلاسما گوساله‌های تغذیه شده با جیره آغازین حاوی پنج درصد یونجه خشک بیشتر از گوساله‌های سایر تیمارها بود (05/0>P). بر اساس نتایج این تحقیق، جایگزینی بخشی از جیره آغازینگوساله‌های شیر‌خوار تغذیه شده با مقادیر بالای شیر، با علوفه یونجه سبب بهبود توسعه شکمبه‌ی آنها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of forage in starter on performance, blood parameters and health of Holstein calves fed with incremental amounts of milk

نویسندگان [English]

 • Seide narges Tabatabai far 1
 • mohammad reza dehghani 2
 • mohammad hassan fathi nasari 3

1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture University of Zabol,,Zabol, Iran

2 faculty member department of animal science , university of Zabol

3 department of animal science birjand of university

چکیده [English]

In this study, the effect of increasing the amount of alfalfa hay in the starter diet on performance, blood parameters and health of Holstein dairy calves based on milk feeding pattern by step down method using 24 female Holstein calves with 4±1 day of age and birth weight of 41.2 ±3 kg were studied in a completely randomized design with three treatments and eight calves in each treatment for 56-days (until weaning). Experimental treatments include: 1) feeding of milk without alfalfa hay, 2) feeding milk with 5 percent of alfalfa hay (based on dry matter of the diet) and 3) feeding of milk with 10 percent of alfalfa hay (based on dry matter of the diet). there was no difference between experimental treatments in terms of dry matter intake, feed conversion ratio, daily weight gain, fecal score, skeletal growth indices and ruminal pH. The amount of propionate in the rumen of calves fed with milk and five percent alfalfa forage was significantly higher than the control treatment and 10 percent forage (P <0.05). The ratio of acetate to propionate in the rumen of calves fed milk and five percent alfalfa forage was significantly higher than of calves of other treatments. Plasma beta-hydroxybutyrate concentration was higher in calves fed the starter containing five percent of dry alfalfa than calves in other treatments (P <0.05). According to the results of this study, replacing part of the starter of lactating calves fed with high amounts of milk with alfalfa improves their rumen development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood Albumin"
 • Beta-Hydroxy butyrate,"
 • "
 • Daily Weight Gain"
 • , ,"
 • Forage amount"
 • Milk Feeding Pattern"
 • , "
 • Milking Calves"
 • ,