نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علو م دامی

2 هیات علمی، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

چکیده

تاثیر نوع چربی و سطوح مختلف بنتونیت در جیره بر شاخص‌های تولید و کیفیت خوراک (پلت) در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار بررسی شد. جیره‌های آزمایشی شامل ترکیب سطوح صفر و 5/1 درصد روغن خام سویا و پودر چربی با سه سطح بنتونیت (صفر، یک و دو درصد) بودند. شاخص‌های اندازه‌گیری شده شامل کارایی دستگاه پرس پلت (برق مصرفی، نرخ تولید در واحد زمان و ماده خشک محصول نهایی)، شاخص‌های کیفی پلت پس از تولید (استحکام و سختی) و درصد پلت سالم پس از خطوط دان‌خوری بشقابی و زنجیری در محیط مرغداری بودند. استفاده از چربی در خوراک، میزان برق مصرفی را کاهش و نرخ تولید در واحد زمان و درصد ماده خشک محصول نهایی را نسبت به جیره‌های فاقد چربی بهبود داد و نرخ تولید در واحد زمان در جیره پودر چربی با دو درصد بنتونیت از سایر جیره‌ها بیشتر بود (05/0P<). شاخص استحکام پلت به روش تامبلینگ در جیره حاوی پودر چربی و فاقد بنتونیت از سایر جیره‌های آزمایشی بیشتر بود (05/0P<)، همچنین درصد پلت سالم پس از دان‌خوری زنجیری در جیره‌های حاوی چربی، بویژه در جیره حاوی پودر چربی و فاقد بنتونیت بیشتر از سایر جیره‌ها بود (05/0P<). ضریب همبستگی بین درصد پلت سالم و شاخص استحکام پلت بین روش تامبلینگ و دان‌خوری زنجیری بیشتر بود. بر اساس نتایج حاصل، استفاده از پودر چربی به جای روغن و افزودن یک درصد بنتونیت به جیره، کیفیت پلت و شاخص‌های عملکرد تولیدی آن را در کارخانه بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of different levels and sources of fat and different levels of bentonite on pellet production and quality indices

نویسندگان [English]

  • Saber Motamedi Veshare 1
  • hossein Moravej 2
  • Maziar Mohity Asli 3

1 Tehran University, Department of Animal Science

2 Department of animal science, Faculty of agriculture and natural sources, university of Tehran

3 University of Guilan,, Department of Animal Science

چکیده [English]

The effect of fat types and different levels of betonies on pellet production and quality was investigated by using a completely randomized design with 9 treatments and 4 replications. Experimental treatments included 0 and 1.5 % crude soybean oil and calcium fat powder with three levels of betonies (0, 1 and, 2 %). Efficiency of pellet press machine (Electric energy consumption, production rate per unit time and dry matter of final product), quality indicators of pellet (strength and hardness) and the percentage of intact pellets after feeder plats and lines was investigated in the poultry farm environment. The use of fat in the feed decreased the amount of electric energy consumption and improved production rate per unit time and dry matter percentage of the final product compared to non-fat treatments. In this case, the production rate per unit time in fat powder treatment with 2% bentonite was higher than other treatments (P< 0.05). The pellet durability index that was evaluated by Tumbling method in fat powder treatment without bentonite was higher than other experimental treatments (P< 0.05). Furthermore, the percentage of intact pellets after auto feeder lines was higher in fat-containing treatments, particularly fat powder treatment without bentonite, than other treatments (P< 0.05). The highest correlation coefficient between the percentage of intact pellets and the pellet durability index was related to the Tumbling method in auto feeder lines. According to the results of this experiment, use of fat powder instead of oil in pellet feed and one percent bentonite in the diet improved the quality of pellets and production performance indicators in the factory and is recommended for pellet feed production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electric energy consumption
  • pellet
  • pellet hardness
  • pellet quality
  • production rate