نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 دانشیار، دانشگاه زابل، تخصص: تغذیه طیور/افزودنی ها/ مایکوتوکسین ها

3 دانشگاه زابل - تخصص:‌ تغذیه نشخوارکنندگان/ میکروبیولوژی شکمبه/ ضدمغذی/ پسماندهای کشاورزی/ شتر/ دام کوچک/ گوسفند/ بز

10.22059/jap.2022.333031.623652

چکیده

تأثیر خیساب ذرت خشک و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی روده و پاسخ ایمنی همورال جوجه‌های گوشتی با استفاده از 320 قطعه جوجه‌ی گوشتی سویه‌ی راس 308 یک روزه در یک آزمایش با آرایش فاکتوریل 2×4 با چهار سطح خیساب ذرت خشک (صفر، دو، چهار و شش درصد) و دو سطح پروبیوتیک لاکتوفید (صفر و 150 میلی‌گرم در کیلوگرم) در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت تیمار، چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز بررسی شد. افزایش وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک، جمعیت باکتری‌های اسید لاکتیک و کلی‌فرم، همچنین پاسخ سیستم ایمنی همورال جوجه‌های گوشتی علیه‌ی ویروس‌های نیوکاسل، برونشیت و آنفولانزا اندازه‌گیری شد. در دوره‌های رشد، پایانی و کل دوره پرورش، اثر پروبیوتیک لاکتوفید و خیساب ذرت خشک و اثر متقابل آنها بر افزایش وزن و ضریب تبدیل معنی‌دار نبود. در دوره آغازین، پرندگانی که با جیره‌های حاوی چهار درصد خیساب ذرت تغذیه شدند مصرف خوراک و افزایش وزن بیشتری از جوجه‌های تغذیه شده با جیره بدون خیساب ذرت داشتند (05/0>P). اثر متقابل سطح شش درصد خیساب ذرت خشک و پروبیوتیک موجب افزایش مصرف خوراک نسبت به جیره فاقد این ترکیبات در دوره آغازین شد (05/0>P). بیشترین عیار پادتن علیه‌ی ویروس نیوکاسل، آنفولانزا و برونشیت در سطح شش درصد خیساب مشاهده شد (05/0>P). اثر متقابل پودر خیساب ذرت و پروبیوتیک موجب کاهش جمعیت باکتری‌های کلی‌فرم و افزایش جمعیت باکتری‌های اسید لاکتیک شد (05/0>P). با توجه به نتایج این مطالعه، استفاده از خیساب ذرت خشک و پروبیوتیک در جیره‌ی غذایی جوجه‌های گوشتی پاسخ ایمنی همورال و جمعیت باکتری‌های مفید روده را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of dried corn steep liquor and LactoFeed® probiotics on performance, intestinal microbial population and humoral immune response of broilers

نویسندگان [English]

  • Majid Ebrahimpour 1
  • Farzad Bagherzadeh Kasmani 2
  • Mostafa Yousef Elahi 3
  • Mahmoud Ghazaghi 1

1 University of Zabol

2 Department of Animal Sciences, University of Zabol

3 University of Zabol

چکیده [English]

The effect of dried corn steep liquor (DCSL) and probiotics on growth performance, intestinal microbial population and humoral immune response of broilers using 320 one-day-old Ross 308 broilers in a 2 × 4 factorial arrangement experiment with four DCSL levels (zero, two, four and six percent) and two levels of probiotic LactoFeed® (zero and 150 mg/kg) were evaluated in a completely randomized design with eight treatments, four replicates and 10 birds per replication for 42 days. Body weight gain, feed intake, feed conversion ratio, lactic acid and coliform bacterial populations, as well as the response of broiler chickens' humoral immune system against Newcastle disease, bronchitis and influenza viruses were measured. In the grower, finisher and whole period effect of LactoFeed probiotics and DCSL and their interaction on body weight gain and feed conversion ratio were not significant. In the starter period, birds fed diets containing four percent DCSL consumed more feed and gained more weight than chickens fed diet without DCSL (P<0.05). Interaction of six percent DCSL and probiotic increased feed intake in the starter period compared to diet lacking these compounds (P<0.05). The greatest antibody titer against Newcastle disease, influenza and bronchitis viruses was observed at six percent of DCSL (P<0.05). The interaction of DCSL and probiotics decreased the population of coliforms and increased the population of lactic acid bacteria (P<0.05). According to the results of this study, the use of DCSL and probiotics in the diet of broilers improves the humoral immune response and intestinal microbial population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • Dried corn steep liquor
  • humoral immunity
  • newcastle
  • Probiotics