نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

4 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

10.22059/jap.2022.334009.623657

چکیده

اثر استفاده از عصاره کلروفرمی اکالیپتوس در آب آشامیدنی و پودر فلفل سیاه در جیره بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه، فراسنجه‌های خون و جمعیت میکروبی روده و نای با استفاده از 160 قطعه جوجه گوشتی یکروزه کاب 500 در یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار به مدت 42 روز بررسی شد. تیمارها شامل 1- جیره پایه (شاهد)، 2- جیره پایه و افزودن 1/0 درصد عصاره اکالیپتوس در آب آشامیدنی، 3- جیره حاوی 2/0 درصد فلفل سیاه و 4- جیره حاوی 2/0 درصد فلفل سیاه و 1/0 درصد عصاره اکالیپتوس در آب بودند. در کل دوره، مصرف خوراک جوجه‌هایی که عصاره آشامیدنی اکالیپتوس یا پودر فلفل در جیره و یا هر دوی آن‌ها را دریافت کردند، کمتر از پرندگان شاهد بود (05/0>P). افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک مصرفی جوجه‌ها تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. عصاره آشامیدنی اکالیپتوس باعث افزایش وزن نسبی شش‌ها و کاهش وزن نسبی قلب و چربی شکمی جوجه‌ها شد (05/0>P). مصرف عصاره آشامیدنی اکالیپتوس یا پودر فلفل در جیره و یا هر دوی آن‌ها باعث کاهش معنی‌دار غلظت گلوکز، کلسترول و اسید اوریک سرم خون جوجه‌ها شد (05/0>P). فراسنجه‌های خون‌شناسی جوجه‌ها تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. جوجه‌هایی که عصاره آشامیدنی اکالیپتوس و پودر فلفل سیاه در جیره و یا هر دوی آن‌ها را مصرف کردند، جمعیت اشریشیاکولای روده‌ای آن‌ها به طور معنی‌دار از گروه شاهد کمتر بود (05/0>P). همچنین، مصرف عصاره آشامیدنی اکالیپتوس باعث کاهش معنی‌دار جمعیت مایکوپلاسمای سه‌راهی نای جوجه‌ها نسبت به گروه شاهد گردید (05/0>P). نتایج نشان داد که استفاده از عصاره آشامیدنی اکالیپتوس باعث کاهش چربی شکمی و جمعیت میکروبی روده و نای و افزودن پودر فلفل سیاه به جیره باعث کاهش جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of eucalyptus oral extract and adding black pepper powder in diet on performance, blood metabolites and microbial population of intestine and syrinx of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • farid moslemipur 1
  • Tahereh Aftabi 2
  • Shahriar Maghsoudlou 3
  • Ebrahim Gholamalipur Alamdari 4

1 Associate Professor, Dept. of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural resources, Gonbad Kavoos University, Gonbad Kavoos, Iran

2 M.Sc. Graduate, Dept. of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural resources, Gonbad Kavoos University, Gonbad Kavoos, Iran

3 Assistant Professor, Dept. of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural resources, Gonbad Kavoos University, Gonbad Kavoos, Iran

4 Assistant Professor, Dept. of Plant Production, Faculty of Agriculture and Natural resources, Gonbad Kavoos University, Gonbad Kavoos, Iran

چکیده [English]

Effect of using eucalyptus (Eucalyptus SPP) leaf chloroform oral extract (EE) and black pepper (Piper nigrum) powder (BP) in diet on growth performance, carcass traits, blood parameters and microbial populations of intestine and syrinx was investigated in a 42 days trial with 160 Cobb 500 day-old chicks divided into four treatments and four replicates as a completely randomized design. The treatments were 1- basal diet (control), 2- basal diet and adding 0.1 % EE solution in drinking water, 3- diet having 0.2% BP, and 4- diet having 0.2% BP and 0.1% EE solution in drinking water. Over the study, feed intake of chickens consumed oral EE or BP in diet and/or the combination of them was lower than chickens in control group (P<0.05). Weight gain and feed conversion ratio of chickens were not affected by the treatments. Oral EE resulted in greater percentile lungs weight and lower heart and abdominal fat weights in chickens (P<0.05). Using oral EE or BP in diet and/or the combination of them caused a significant decrease in serum concentrations of glucose, cholesterol and uric acid in chickens (P<0.05). Hematological parameters of chickens were not affected by the experimental treatments. Chickens consumed oral EE or BP in diet and/or the combination of them showed a significant lower intestinal E-coli population than control birds (P<0.05). Furthermore, using oral EE caused a decrease in Mycoplasma population of broilers Syrinx (P<0.05). The results showed that using oral EE leads to lowered abdominal fat and microbial populations of intestine and syrinx while adding BP in diet leads a decrease in microbial populations of intestine in broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Black pepper
  • Broiler Chicken
  • Eucalyptus
  • Immunity
  • Performance