نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد کشاورزی خرم آباد لرستان - ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران

3 دانشگاه لرستان

10.22059/jap.2022.333224.623653

چکیده

تآثیر پودر برگ رزماری روی فراسنجه‌های منی و نرخ آسیب DNA تحت شرایط تنش گرمایی با استفاده از 40 قطعه خروس بومی در سن 42 هفته و وزن2300 گرم در قالب آزمایش فاکتوریل 2*2 طرح بلوک کامل تصادفی با دو سطح درجه حرارت(طبیعی و تنش گرمایی (و دوسطح پودر رزماری) بدون رزماری و 7/5 گرم پودر رزماری در کیلوگرم جیره) به مدت هفت هفته بررسی شد. دمای سالن در شرایط طبیعی 22-18 و در تنش گرمایی 2±28 درجه سانتی‌گراد تنظیم شد. بعد از دو هفته عادت پذیری، به مدت پنج هفته، هر هفته دوبار از طریق ماساژ شکمی- پشتی، از پرندگان نمونه منی گرفته شد. نمونه‌های منی، از نظر فراسنجه‌های تحرک، زنده‌مانی و نرخ قطعه‌قطعه شدن DNA اسپرم ارزیابی شدند. نتایج نشان داد درجه حرارت تنش‌زا کاهش معنی‌داری روی حرکت پیش‌رونده (نوعA ) ایجاد کرد و با افزودن پودر رزماری، زنده‌مانی اسپرم افزایش یافت (P˂0/05). افزودن پودر رزماری در دمای طبیعی نرخ قطعه‌قطعه شدن DNA را به طور معنی‌داری کاهش داد. در خروس‌های تحت تنش گرمایی، نرخ قطعه‌قطعه شدن DNA اسپرم به طور بسیار معنی داری افزایش یافت و با مصرف پودر رزماری نرخ آسیب کاهش یافت (P˂0/01). براساس نتایج حاصل از این تحقیق، افزودن پودر گیاه رزماری به جیره خروس‌های مسن بومی در شرایط تنش حرارتی، می‌تواند برخی صفات تولید مثلی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Rosemary leaf powder in ration on semen parameters and DNA damage under heat stress in rooster

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Omidvar 1
  • Saied Mohammadzadeh 2
  • mosayeb amiri 3

1 Jahade Keshavarzi Lorestan - Iran

2 Associate Professor of Animal Science Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University,Iran

3 Lorestan University

چکیده [English]

For study of rosemary powder effect on semen parameters and DNA fragmentation under heat stress, 40 native rooster aged 42 weeks and weighted of 2300 grams as a factorial experiment with randomized complete block design with two factors and two levels were used. Temperature including (Normal and heat stress) and rosemary powder including (0 and rosemary 7.5 gr/kg ration) during 7 weeks were studied. Heat stress and normal temperature was set 28±2ºC and 18-22º C respectively. After preliminary period the semen samples was collected twice in a week from roosters during 5 weeks using dorso-abdominal massage method. The semen parameters including motility, viability ratio and DNA fragmentation were evaluated. The results were shown that heat stress was decreased significantly sperm forward type A and with addition of rosemary powder viability was increased (P˂0.05). Addition of rosemary leaf powder in normal temperature condition was decreased DNA fragmentation ratio. The DNA fragmentation ratio in rooster induced heat stress was increased and with using rosemary powder this parameter was decreased significantly (P˂0.01). The results of this study show that addition of rosemary powder to native aged roosters in heat stress conditions can improve some reproductive traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DNA fragmentation
  • heat stress
  • Rooster
  • Rosemary
  • viability