نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، تخصص: فیزیولوژی دام/ تولیدمثل گاو شیری/ اثرات متقابل تغذیه و فیزیولوژی در نشخوارکنندگان

2 ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دام و آبزیان، تخصص: تغذیه طیور

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22059/jap.2022.335561.623662

چکیده

بروز و گسترش التهاب عمومی در بدن می‌تواند سبب تاثیر بر کمیت و کیفیت تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار پرتولید شود. لذا، هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر جنیستئین سویا بر وضعیت التهابی عمومی بدن و عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار پس از اوج تولید بود. بدین منظور از 80 قطعه مرغ تخم‏گذار سویۀ های‌لاین W-36 (سن 43 هفته) به مدت هشت هفته در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل گروه کنترل (جیره پایه) و گروه جنیستئین (جیره پایه به همراه 20 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم خوراک) بود. در انتهای آزمایش پنج قطعه از هر تیمار انتخاب و کشتار شد، سپس 50 گرم از بافت جگر برای بررسی بیان ژن‌های اینترلوکین- 1 (IL-1)، اینترلوکین-2 (IL-2)، فاکتور نکروزه کننده تومور آلفا (TNF-α)، سیکلواکسی‌ژناز-1 (COX-1) و سیکلواکسی‌ژناز-2 (COX -2) برداشته شد. نتایج نشان داد که استفاده از جنیستئین سویا درمقایسه با گروه کنترل سبب کاهش معنی‌دار بیان ژن‌های IL-1 (45/2برابر)، IL-2 (53/3 برابر)، IL-6 (68/2 برابر)، TNF-α (83/4 برابر)، COX-1 (92/3 برابر) و COX-2 (73/1 برابر) شد. استفاده از جنیستئین سبب افزایش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل غذایی شد، همچنین، افزایش درصد تولید تخم مرغ نیز دیده شد. به‌طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از جنیستئین سبب کاهش التهاب در جگر مرغ‌های تخمگذار پس از اوج تولید و همچنین بهبود عملکرد تولیدی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Soy Genistein on performance and expression of inflammatory genes in the liver of laying hens

نویسندگان [English]

  • Essa Dirandeh 1
  • Mohammad Kazemi Fard 2
  • Tannaz Saberifar 3

1 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

2 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

The occurrence and spread of inflammation can affect the quantity and quality of eggs in laying hens. Therefore, the aim of this study was to consider effect of soy Gensitein on systemic inflammatory status and performances of laying hens post-peak. The research was performed in a completely randomized design, during a period of about 8 weeks, using 80 laying hens of High Line W-36 strains (older than 43 weeks). Experimental treatments were: control group (Basal diet) and genistein group (Basal diet+20mg/kg diet). At the end of experiment, five hens from each treatment were laughter and 50 g of liver sample were taken for gene expression of IL-1, IL-2, TNF-α, COX-1 and COX-2. Results showed soy GEN decreased gene expression of IL-1 (2.45 fold), IL-2 (3.53 fold), IL-6 (2.68 fold), TNF-α (4.83 fold), COX-1 (3.92 fold) and COX-2 (1.73 fold) compared to control group. Soy GEN increased feed intake and improved feed conversion rate in studying period, moreover the percentage of egg production were increased by GEN. In conclusion, the results of this study showed soy GEN reduced inflammation in the liver of laying hens post-peak and also improved production performances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egg production
  • Feed intake
  • inflammation
  • Old laying hens
  • Phytoestrogen