نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار تغذیه طیور، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزِی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، کرمان، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران

10.22059/jap.2022.336835.623666

چکیده

اثر افزودن مکمل آلی سلنیوم و کروم بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی، با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتی نر یک‌روزه سویه راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل دو در دو با چهار تیمار، پنج تکرار و 10 پرنده در هر تکرار بررسی شد. فاکتورها شامل دو سطح سلنومتیونین (صفر و 4/0 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره) و دو سطح کروم‌متیونین (صفر و 4/0 میلی‌گرم درکیلوگرم جیره) بودند. در پایان آزمایش، از هر تکرار دو پرنده انتخاب، کشتار و صفات مربوط به لاشه و کیفیت گوشت اندازه‌گیری شدند. افزودن 4/0 میلیگرم مکمل کروم‌متیونین سبب افزایش مصرف خوراک در دوره رشد و کل دوره شد (P<0.05). پرندگان دریافت‌کننده 4/0 میلی‌گرم سلنومتیونین و کروم‌متیونین نسبت به سطح صفر درصد، افزایش وزن بدن بیشتر و ضریب تبدیل خوراک کمتری را در دوره رشد، پایانی و کل دوره داشتند (P<0.05). بهترین افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در دوره پایانی و کل دوره در جوجه‌های تغذیه شده با هر دو مکمل مشاهده شد (P<0.05). وزن نسبی لاشه و سینه در پرندگان تغذیه شده با 4/0 میلیگرم سلنومتیونین و کروم‌متیونین افزایش یافت و بیشترین وزن نسبی لاشه در پرندگانی که از هر دو مکمل استفاده کردند، مشاهده شد (P<0.05). افزودن کروم‌متیونین و سلنومتیونین، رطوبت و ظرفیت نگهداری آب گوشت را افزایش و افت پخت و میزان مالون دی آلدهید (MDA) گوشت را کاهش داد (P<0.05). اثر متقابل تیمارها بر صفات کیفی گوشت معنی‌دار بود، به طوریکه بیشترین ظرفیت نگهداری آب گوشت و کمترین افت پخت و MDA در گوشت جوجه‌های تغذیه شده با هر دو مکمل مشاهده شد (P<0.05). بنابراین توصیه می‌شود از مکمل سلنومتیونین و کروم‌متیونین جهت بهبود عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، کیفیت و ماندگاری گوشت در جیره جوجه‌های گوشتی در طول دوره پرورش استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of organic selenium and Chromium supplementation on growth performance, carcass characteristics and meat quality of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Mazhari 1
  • Zahra Ranjbari nasab 2

1 Associate Professor of Poultry Nutrition, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Jiroft Jiroft, Kerman, Iran.

2 Department of Animal Science , Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Kerman, Iran

چکیده [English]

Effect of organic selenium and chromium supplementation on growth performance, carcass characteristics, and meat quality of broiler chickens was studied using 200 one-day-old Ross 308 male broiler chickens in a 2×2 factorial arrangements with 4 treatments, 5 replicates and 10 birds each. Experimental treatments were including 2 levels of Se-Met (0 and 0.4 mg/kg diet) and 2 levels of Cr-Met (0 and 0.4 mg/kg diet). At the end of trial, two birds per replicates were randomly selected and slaughtered to determine carcass traits and meat quality. Cr-Met supplementation increased feed intake during the grower and the whole period (P<0.05). The birds receiving 0.4 mg/kg of Se-Met and Cr-Met diets had the highest body weight gain (BWG) and the lowest feed conversion ratio (FCR) in the grower, finisher and whole periods (P<0.05). The highest BWG and the lowest FCR in whole period belonged to the birds fed by both elements (P<0.05). The highest relative weight of carcass and breast was observed in birds fed with Se-Met and Cr-Met (P<0.05). The highest relative weight of carcass was seen in birds fed both elements (P<0.05). Addition of Se-Met and Cr-Met increased the moisture and water holding capacity and decreased the cooking loss and malondialdehyde (MDA) content of breast meat (P<0.05). The interaction effect of treatments on meat quality was significant, as the highest water holding capacity and the lowest cooking loss and MDA was seen in broilers fed by both Cr-Met and Se-Met (P<0.05). According to the results of this experiment, it is suggested to add Se-Met and Cr-Met to diet to improve growth performance, carcass traits, meat quality and stability of broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • Carcass
  • Cooking loss
  • Malondialdehyde
  • weight gain