نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ابریشم ایران

2 دانشگاه تربت حیدریه - تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک مولکولی

10.22059/jap.2022.332425.623648

چکیده

انواع مختلف هیبریدهای وارداتی و تولیدی داخلی کـرم ابریـشم و در شـرایط مختلـف آب و هـوایی اسـتان‌هـای مختلف کشور پرورش داده می-شوند. هدف از این تحقیق مقایسه عملکرد هیبریدهای مورد استفاده کرم ابریشم در دو منطقه با شرایط آب و هوائی متفاوت یعنی شفت در استان گیلان و تربت‌حیدریه در استان خراسان رضوی بود. برای انجام این پژوهش چهار هیبرید ایرانی و 14 هیبرید وارداتی چین در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی استفاده ‌شد. برای صفات موردبررسی تعداد پیله در لیتر؛ میانگین وزن یک پیله؛ درصد قشر یک پیله و وزن پیله تولیدی از یک جعبه، اختلاف معنی‌داری بین هیبریدها و همچنین بین دو منطقه شفت و تربت‌حیدریه وجود داشت 01)/0> (P. نتایج مطالعه حاضر نشان‌داد که عملکرد هیبریدهای کرم ابریشم بدون در نظر گرفتن منشأ آن‌ها بیشتر تحت تأثیر محیط پرورشی قرار دارند، همچنین بین هیبریدها در اقلیم‌های موردمطالعه تفاوت وجود دارد. لذا انتخاب مناسب‌ترین هیبریدها برای اقلیم‌های مختلف ایران ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some production traits performance of Iranian and Chinese silkworm hybrids in two regions of Iran

نویسندگان [English]

  • shahla Nematollahian 1
  • Masoud Alipanah 2

1 Iran silk research centre

2 Department of Plant production, University of Torbat Heydarieh

چکیده [English]

Different types of imported and domesticated hybrids of silkworm are rearing in different climatic conditions in Iran. The purpose of this study was to compare the performance of silkworm hybrids used in two climatic regions of Iran, namely Shaft in Guilan province and Torbat Heydariyeh in Khorasan Razavi province. For this study, four Iranian hybrids and 14 Chinese imported hybrids were used in a completely randomized block design. For studied traits number of cocoons per liter, average weight of a cocoon, and weight of cocoon produced from a box, there was a significant difference (P<0.01) between the hybrids and also between the two regions of Shaft and Torbat Heydariyeh. The results of the present study showed that the performance of silkworm hybrids, regardless of their origin, is more affected by the rearing environment and there is a difference between hybrids in the studied climates. Therefore, selecting the most suitable hybrids for different climates of Iran is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cocoon
  • , cocoon shell,
  • environment condition
  • , performance,
  • sericulture