نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات ابریشم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه،تربت حیدریه، ایران

چکیده

انواع مختلف هیبریدهای وارداتی و تولیدی داخلی کرم ابریشم و در شرایط مختلف آب‌وهوایی استان­هایمختلف کشور پرورش داده می­شوند. هدف از این پژوهش، مقایسه عملکردهیبریدهای مورداستفاده کرم ابریشمدر دو منطقه با شرایط آب‌وهوایی متفاوت یعنی شفت در استان گیلان و تربت‌حیدریه در استان خراسان رضوی بود. برای انجام این پژوهش چهار هیبرید ایرانی و 14 هیبرید وارداتی چین در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی استفاده ­شد. برای صفات موردبررسی تعداد پیله در لیتر، میانگین وزن یک پیله، درصد قشر یک پیله و وزن پیله تولیدی از یک جعبه، اختلاف معنی‌داری بین هیبریدها و هم‌چنین بین دو منطقه شفت و تربت‌حیدریه وجود داشت (0/01>P). نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عملکرد هیبریدهای کرم ابریشم بدون درنظرگرفتن منشأآن‌هابیش‌تر تحت تأثیر محیط پرورشی قرار دارند،هم‌چنین بین هیبریدها در اقلیم‌هایموردمطالعه تفاوت وجود دارد. لذا انتخاب مناسب‌ترین هیبریدها برای اقلیم‌های مختلف ایران ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some production traits performance of Iranian and Chinese silkworm hybrids in two regions of Iran

نویسندگان [English]

 • shahla Nematollahian 1
 • Masoud Alipanah 2

1 Iran silk research centre

2 Department of Plant production, University of Torbat Heydarieh

چکیده [English]

Different types of imported and domesticatedhybrids of silkworm are rearing in different climatic conditions in Iran. The purpose of this study was to compare the performance of silkworm hybrids used in two climatic regions ofIran, namely Shaft in Guilan province and Torbat Heydariyeh in Khorasan Razavi province.For this study, four Iranian hybrids and 14 Chinese imported hybrids were used in a completely randomized block design. For the studied traitsnumber of cocoons per liter, average weight of a cocoon, and weight of cocoon produced from a box, there was a significant difference(P<0.01) between the hybrids as well as the regions. The results of the present study showed that the performance of silkworm hybrids, regardless of their origin, is more affected by the rearing environment and there is a difference between hybrids in the studied climates. Therefore, selecting the most suitable hybrids for different climates of Iran seem to be essential.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • cocoon
 • cocoon shell
 • environment condition
 • performance
 • sericulture
 1. Amini H Sendi JJJ Hosseinimoghadam H Ghafouri H and Sharifi M (2015) Comparative study on biochemical indices of silkworm (Bombyx mori L.) hybrids for their thermal stress. Plant Pest Research, 4(4): 71-81. (In Persian).
 2. Hosseini Moghadam SH Mirhosseini SZ Ghanipoor M and Seidavi A (2011) Estimation of Some Nutritional Indices in Commercial Hybrid of Silkworm at Five Larval Instar. Iranian Journal of Animal Science Research, 3(3): 311-323.(In Persian).
 3. Khursheed A (2011) Comparative study of mulberry leaf quality and silkworm rearing performance under different agro-climatic zones of Kashmir and Ladekh. PhD Thesis, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir, India.
 4. Khordadi MR Hosseini Moghaddam SH Sabouri A and Mahfoozi K (2021) Introducing superior silkworm hybrids for different geographical regions of Guilan province. Animal Production Research, 1092: 25-38. (In Persian).
 5. Mavajpour M Mirhoseini Z Ghanipoor M and Seidavi AR (2008) Effects of various environment conditions on the performance of silkworm (Bombyx mori L.). Plant Protection, 22(2): 35-45. (In Persian).
 6. Mavvajpour M Mirhoseini S (2004) Performance comparison of Iranian and some foreign silkworm hybrids using two types of mulberry leaves. Journal of Agriculture Science, 14(2): 45-56. (In Persian).
 7. Mavvajpour M Mirhoseini S Ghanipoor M and Seidavi AR (2008) Performances of six Iranian silkworm hybrids under four different environmental conditions. Journal of Agriculture Science, 13(2): 358-363. (In Persian).
 8. Mirhoseini SZ Mavvajpoor M Nematollahian S Hosseini Moghaddam SH Rafeie F Ghavi HosseinZadeh N and Kheirkhah Y (2021) Study of multiple-trait selection in new Iranian silkworm genotypes-Chinese-shape parents. Animal Production Research, 10(1): 1-11. (In Persian).
 9. Mirhoseini SZ Mavvajpour M Ghanipoor M and Seidavi A (2015). Impression of enviromental stresses at different rearing seasons and its effects on silkworm Bombyx mori L. hybrids performances. Journal of Animal Environment, 7(1): 51-61. (In Persian).
 10. Mirhosseini S and Mavajpour M (2004) Performance comparison of Iranian and some foreign silkworm hybrids using two types of mulberry leaves. Journal of Agriculture Science, 14(2): 56-45. (In Persian).
 11. Nematollahian S Torfeh A Mavvajpour M Hosseini MSH and Seidavi A (2016) Study of production potential of Iranian and non-Iranian different silkworm hybrids. Journal of Animal Environment, 8(1): 85-94. (In Persian).
 12. Nila JN and Jones RDS (2020) Performance of some newly produced multivoltine strains of Bombyx mori L. (Linnaeus) for commercially vibrant qualitative and quantitative traits. International Journal of Tropical Insect Science, 41(1): 273-284.
 13. Sabhat A Malik M.A Malik FA Sofi AM and Mir MR (2011) Nutritional efficiency of selected silkworm breeds of Bombyx mori L. reared on different varieties of mulberry under temperate climate of Kashmir. African Journal of Agricultural Research, 6(1): 120-126.
 14. Vishgahi Sedigh SA Bizhannia R Mirhosseini SZ and Seidavi AR (2007) Evaluation of hybrids performance of five Iranian native silkworms (Lepidoptera, Bombicidae, Bombyx mori L.) with two improved breeds. Journal of Agriculture Science, 13(4): 897-903.(In Persian).