نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه دامپزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

آزمایش حاضر به منظور بررسی اثرات عصاره آویشن باغی (Thymus vulgaris) و ویتامین E بر روی عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و سیستم ایمنی جوجه‌‌های گوشتی انجام شد. جهت انجام آزمایش از 240 قطعه جوجه نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب یک طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار و 4 تکرار که هر تکرار حاوی 15 جوجه بود، استفاده شد. جیره‌های آزمایشی به ترتیب شامل 1) شاهد با جیره پایه (فاقد عصاره آویشن و ویتامین E)، 2) جیره‌ شاهد + عصاره آویشن در سطح 250 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره، 3) جیره‌ شاهد + ویتامین E در سطح 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره، 4) جیره‌ شاهد + عصاره آویشن در سطح 250 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره + ویتامین E در سطح 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره بودند. نتایج نشان داد که افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در کل دوره در جیره حاوی مخلوط عصاره آویشن و ویتامین E به ترتیب افزایش و کاهش معنی‌داری پیدا کردند (05/0>p). اختلاف غلظت‌های کلسترول و LDL در تیمارهای حاوی عصاره آویشن و ویتامین E و همچنین مخلوط آن‌ها، با شاهد کاهش معنی‌داری داشتند (05/0P<). وزن تیموس در تمام تیمارهای آزمایشی افزایش معنی‌داری نسبت به شاهد داشت (05/0>p). بطور کلی نتایج نشان داد که استفاده از مخلوط عصاره آویشن و ویتامین E در جیره جوجه‌های گوشتی می‌تواند موجب بهبود عملکرد و تقویت سیستم ایمنی ‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of Thyme (Thymus vulgaris) extract and vitamin E on performance, some biochemical parameters of blood and weight of lymphoid organs of chicken broilers

نویسندگان [English]

  • Jamil Habibi 1
  • Hossein Reaz Shahbazi 1
  • Forugh Mohammadi 2

1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 Department of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The present experiment was performed to evaluate the effects of thyme (Thymus vulgaris) extract and vitamin E on performance, biochemical parameters of blood and immune system of broilers. In order to perform the experiment, 240 one-day-old male broiler chicks Ross 308 were used in a completely randomized design with 4 treatments and 4 replications, each replication containing 15 chickens. Experimental diets include 1) control (without thyme and vitamin E), 2) control diet + thyme extract at the level of 250 mg/kg diet, 3) control diet + vitamin E at the level of 100 mg/kg diet, 4) control diet + thyme extract at the level of 250 mg/kg diet + vitamin E at the level of 100 mg/kg diet. The results showed that the increase in body weight and feed conversion ratio throughout the period in the diet containing a mixture of thyme extract and vitamin E were significantly increased and decreased, respectively (p <0.05). Differences in cholesterol and LDL concentrations in treatments containing thyme extract and vitamin E, as well as their mixtures, were significantly reduced with control (P<0.05). Thymus weight increased significantly compared to the control in all experimental treatments (p <0.05). In general, the results showed that the use of a mixture of thyme extract and vitamin E in the diet of broilers can improve performance and strengthen the immune system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vitamin E
  • Chicks Broiler
  • thyme extract
  • Performance
  • Immune system