نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 کشاورزی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین قابلیت هضم ماده معدنی منیزیم با وزن بدن، مصرف خوراک و آنزیم فیتاز با 120 قطعه جوجه گوشتی نر لاین B آرین پرورش یافته به صورت انفرادی انجام شد. به پرند‌گان دو جیره استاندارد و جیره مکمل شده با یک گرم آنزیم فیتاز (FTU/Kg500) اختصاص داده شد. خوراک مصرفی روزانه، افزایش وزن هفتگی، ضریب تبدیل غذایی در دوره پرورش و قابلیت هضم منیزیم در بازه 28 تا 30 روزگی اندازه گیری شدند. با استفاده از مدل گامپرتز، نرخ رشد، وزن اولیه و حداکثر ظرفیت رشد بررسی شد. نرخ رشد و حداکثر ظرفیت رشد در گروه مصرف کننده آنزیم فیتاز بیش‌تر بود (05/0P<). افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر جیره‌های مکمل شده آنزیم فیتاز بهبود یافت (05/0P<). قابلیت هضم منیزیم در جیره‌های آنزیم فیتاز نسبت به جیره‌های پایه استاندارد بیش‌تر بود (05/0P<). میزان نرخ رشد مدلسازی شده بر قابلیت هضم منیزیم تاثیرگذار بود به طوری که قابلیت هضم منیزیم در پرند‌گان با نرخ رشد بالاتر (ظرفیت رشدی سریع‌تر)، بیشتر بود (05/0P<). همبستگی بین قابلیت هضم منیزیم و افزایش وزن بدن مثبت بود و با افزایش هضم منیزیم ، افزایش وزن بهبود یافت(05/0P<). بر اساس نتایج حاصل، پرند‌گان با پتانسیل رشد بالاتر، توانپی بیشتری درهضم منیزیم را دارند و این قابلیت هضم در اثر استفاده از آنزیم فیتاز بیش‌تر می‌شود. بنابراین می‌توان در برنامه‌های اصلاح نژاد جوجه‌های آرین توجه بیشتری به ارتباط بین استفاده از ماده معدنی منیزیم و پارامتر نرخ رشد نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of apparent digestibility of magnesium in relation to body weight, growth rate and phytase enzyme in B line of Arian broilers

نویسندگان [English]

  • Ali Nazari 1
  • Hamed Ahmadi 2
  • Farid Shariatmadari 3

1 Department of Poultry Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Department of Poultry Science, Tarbiat Modares University

3 Department of Poultry Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study was performed to investigate the relationship between apparent digestibility of magnesium (Mg) with body weight, feed intake and phytase enzyme with 120 individual B-line Arian male broilers. Birds were assigned two standard diets and a diet supplemented with one gram of phytase (FTU / 500 kg). Daily feed intake, weekly weight gain, feed conversion ratio during rearing and Mg digestibility were measured at 28 to 30 days. Using Gompertz model, growth rate (c), initial weight (b) and maximum growth potential (m) were analyzed. Growth rate and maximum growth potential were higher in the group consuming phytase enzyme (P <0.05). Weight gain and feed conversion ratio improved under the effect of phytase supplemented diets (P <0.05). Magnesium digestibility was higher in phytase enzyme diets than standard basal diets (P <0.05). The results showed that the modeled growth rate affected the Mg digestibility so that birds with higher growth rate (faster growth potential) had more potential for Mg digestion (P <0.05). The relationship between Mg digestibility and body weight gain was positive and the higher the Mg digestibility, the greater the weight gain (P <0.05). Birds with higher growth potential have the ability to digest more of the mineral Mg, and this digestibility is increased by the use of the phytase enzyme. Therefore, in the breeding programs of Arian chickens, more attention can be paid to the relationship between the use of magnesium and the growth rate parameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arian broiler
  • digestibility
  • Gompertz model
  • Growth rate
  • Magnesium