نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران و گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،

3 عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زابل

4 گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشکده کشاورزی

5 هیات علمی دانشگاه زابل/ پژوهشکده دامهای خاص، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی، شبیه-سازی برنامه‌های اصلاح نژادی، اصلاح نژاد

6 واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

با وجود پیشینه 15 ساله در ورود و استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده در ایران، تناقض های موجود در باره برآیند مزایا و معایب استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده سبب اختلاف نظر بین استفاده‌کنندگان این نوع اسپرم از دیدگاه کارایی و بازدهی اقتصادی آن شده است. در این پژوهش، پرسشنامه‌ای با 28 پرسش پنج گزینه‌ای در مقیاس لیکرت در در باره نگرش افراد پاسخ‌دهنده به استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده از جنبه‌های مختلف عملکردی، اقتصادی، شناختی و زیرساختی طراحی و دراختیار پژوهشگران، مشاورین و افراد شاغل در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری قرار داده شد. واکاوی داده ها نشان داد که شاغلین فارم به طور معنی‌داری موافق تاثیر این نوع اسپرم بر کاهش سخت‌زایی در مقایسه با پژوهشگران بودند (01/0 > P). هم چنین، این گروه از پاسخگویان، مخالف کاهش گیرایی اسپرم تعیین جنسیت شده در اقلیم‌های مختلف بودند (01/0 > P). بهتر بودن اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه‌ها در مقایسه با گاوهای شکم بالاتر به طور معنی‌داری در شاغلین و مشاورین واحدهای پرورشی مورد تایید بود (01/0 > P). از نظر پژوهشگران به علت متداول نبودن استفاده از اسپرم تعیین جنسیت شده، استفاده از این نوع اسپرم ریسک بالاتری دارد (01/0 > P). یافته ها نشان دادند که نگرش شاغلین واحدهای صنعتی بزرگ تا اندازه زیادی با واقعیت های علمی منتشر شده در زمینه اسپرم تعیین جنس شده هماهنگ بود و اختلاف نظر این دسته از شاغلین با پژوهشگران تا اندازه زیادی ناشی از تاثیر سیاست های خرید و توزیع اسپرم در عمل و نیز سیاست های مدیریتی و بهداشتی گله بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on the attitude of researchers, consultants, and industrial dairy farm employees on the use of sex-sorted sperm

نویسندگان [English]

 • Sahereh Joezy-Shekalgorabi 1
 • Ali Maghsoudi 2
 • A.R. Ghiasi 3
 • Mohammad Rokouei 4
 • Hadi Faraji Arough 5
 • Amir Zargaran 6

1 Department of Animal Science, Shahr_e_Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran,, Iran

2 Associated professor

3 Assistant Professor

4 Department of Animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran

5 Assistant professor

6 Science and Research Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Sexed semen has been used for insemination of dairy cows in Iran during the last 15 years but there are disagreements concerning the advantages and disadvantages of using sexed semen among dairy producers in terms of outcome and economic efficiency. A questionnaire containing 28 five-choice Likert scale questions was prepared to test the attitudes of respondents concerning the use of sexed sperm in terms of functional, economic, cognitive and infrastructural aspects. The respondents were the researchers, consultants and dairy farm employees. The findings indicated that farm employees, unlike the researchers, believed that sexed sperm was effective in reducing dystocia, and the conception rate was not deleteriously affected in different climates (P<0.01). Better performance of sex-sorted semen in heifers compared to multiparous cows was significantly confirmed by farm employees and consultants compared to the researchers (P<0.01). According to the researchers, the use sex- sorted semen is uncommon and hence the use of this type of sperm has a higher risk (P<0.01). The results of this study showed that the attitude of employees in large industrial dairy farms is largely consistent with the scientific facts published in the field of sex-sorted semen, and the disagreement of this group with researchers is largely due to the impact of the purchasing and distribution policies, in practice as well as the herd management and policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Dairy cattle
 • Iran
 • sexed semen
 • survey