نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشیار ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی،‌دانشکده کشاورزی،‌ دانشگاه زابل

3 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی؛ گروه بیوانفورماتیک؛ پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، دانشگاه زابل. تخصص: ژنتیک و اصلاح

4 دانشیار ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی و بیوانفورماتیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی میزان تفرق ژنتیکی نژاد‌های مختلف شتر استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای انجام شد. بدین منظور از تعداد 70 نفر شتر از دو نژاد جمازه و بلوچی به صورت تصادفی انتخاب و از آنها از ورید وداجی در لوله‌های هپاررینه خونگیری شد. DNA در نمونه‌های خون به روش نمکی-دترجنت استخراج شد. تعداد پنج نشانگر ریزماهواره‌ای از ژنوم شتر انتخاب و با آغازگرهای اختصاصی تکثیر و الگوهای باندی بر روی ژل آگارز پنج درصد نمایان‌سازی شدند. ساختارهای ژنتیکی و جمعیتی با نرم‌افزار POPGENE نسخه 31/1 تجزیه و تحلیل شدند. تعداد آلل‌ها در پنج جایگاه نشانگری در دو نژاد جمازه و بلوچی در دامنه‌ی یک تا شش آلل متغیر بودند. تعداد آلل‌ها در پنج نشانگر CVRLO6، VOLP32، LCV66، WYLLO و CMS17 در نژاد جمازه به ترتیب برابر با سه، دو، سه، چهار و یک آلل و در نژاد بلوچی به ترتیب برابر با دو، چهار، دو، پنج و یک آلل بودند. دامنه هتروزیگوسیتی مشاهده شده در جایگاه‌های مورد مطالعه در دو نژاد جمازه و بلوچی در محدوده 29/0 تا 52/0 قرار داشت. نتایج تجزیه آماره FST نشان داد که دو نژاد شباهت بیش از ۹۶ درصد و میزان تفرق بین آنها سه درصد است. نتایج این تحقیق بیانگر میزان چندشکلی پایین در جایگاه‌های مورد مطالعه بود و جهت حفظ نژادها و تطابق‌پذیری بیشتر به شرایط محیطی نیازمند توجه بیشتر و کنترل آمیزش‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic differentiation of different camel breeds in Sistan and Baluchestan province using microsatellite markers

نویسندگان [English]

  • Arezoo Tooghi 1
  • Gholam Dashab 2
  • Ali Maghsoudi 3
  • Mohammad Rokouei 4

1 . M.Sc. Animal Breeding and Genetic, Department of Animal Science, College of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.

2 Associate Professor of Animal Breeding and Genetic, Department of Animal Science, University of Zabol, Zabol, Iran

3 Associate Professor of Animal Breeding and Genetic, Department of Animal Science, College of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.

4 . Associate Professor of Animal Breeding and Genetic, Department of Animal Science and Bioinformatic, College of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the genetic diversity of different camel breeds in Sistan and Baluchestan province using microsatellite markers. For this purpose, 70 camels were randomly selected from Jamazeh and Baluchi breeds. Jugular vein blood sampling was performed in tubes containing 0.5% EDTA. DNA extraction was performed by salt-detergent method. Five microsatellite markers were selected from the camel genome project with specific primers and banding patterns on 5% agarose gel. Genetic and population structures were analyzed using POPGENE v1.31 software. The number of alleles in five marker positions in Jamazeh and Baluchi breeds ranged from one to six alleles. The number of alleles in five markers CVRLO6, VOLP32, LCV66, WYLLO and CMS17 in Jamazeh are equal to three, two, three, four and one alleles, respectively, and in Baluchi breed with two, four, two, five and one alleles, respectively. According to the results, the range of heterozygosity observed in the studied sites in Jamazeh and Baluchi breeds was in the range from 0.29 to 0.52. The results of FST analysis showed that the two populations were more than 96% similar and the difference between them was 3%. The results of this study showed a low rate of polymorphism in the studied sites and in order to preserve breeds and be more adaptable to environmental conditions, it needs more attention and control of inbreeding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baluchi camel
  • Gene flow
  • heterozygosity
  • Jamazeh camel
  • polymorphic information content