نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، گروه بیوانفورماتیک، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 دانشیار گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشکده کشاورزی، پاکدشت، تهران، ایران

4 استادیار پژوهشکده دامهای خاص، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی، شبیه-سازی برنامه‌های اصلاح نژادی، اصلاح نژاد

5 دانشیار گروه کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی پاسخ ایمنی همورال علیه گلبول قرمز گوسفند (SRBC) و ویروس بیماری نیوکاسل (NDV) در دو جنس ‌نر و ماده از دو سویه وحشی و خالدار ایتالیایی بلدرچین بود. برای مقایسه فنوتیپی دو جنس از مدل واکاوی یک طرفه و برای واکاوی ژنتیکی یک مدل دام ساده با فرض وجود تفاوت مولفه‌های واریانس بین دو جنس از بسته نرم‌افزاری MCMCglmm نرم افزار R استفاده شد. مقایسه فنوتیپی در دو جنس‌ نر و ماده در هیچ یک از سویه‌ها تفاوت معنی‌داری نشان نداد. در هر دو سویه، وراثت‌پذیری پاسخ‌های ایمنی همورال در نرها بالاتر از ماده‌ها برآورد شد. در سویه وحشی برآورد وراثت‌پذیری IgT در نرها (187/0) و IgY در ماده‌ها (177/0) بالاتر از سایر پاسخ‌های علیه SRBC بود. بالاترین وراثت‌پذیری مربوط به پاسخ ایمنی علیه NDV بود، به‌طوری که در جنس نر و ماده سویه وحشی به ترتیب 214/0 و 268/0 برآورد شد. بر اساس نتایج حاصل، انتخاب ژنتیکی برای پاسخ سیستم ایمنی علیه نیوکاسل موجب بهبود عملکرد سیستم ایمنی می‌شود. با توجه به برآورد بالاتر وراثت‌پذیری پاسخ‌های ایمنی در نرها، انتخاب ژنتیکی این صفات بویژه علیه NDV در نرها موجب پیشرفت ژنتیکی بیشتری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Genetic and phenotypic analysis of sexual dimorphism of the humoral immune response in wild and speckled Italian quail strains

نویسندگان [English]

  • Hamideh Nouri Sadegh 1
  • Ali Maghsoudi 2
  • Mohammad Rokouei 3
  • Hadi Faraju-Arough 4
  • Mehdi Jahantigh 5

1 Former MSc student , Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran

2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran

3 Department of Animal and Poultry Science, College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Research Center of Special Domestic Animals, University of Zabol, Zabol, Iran

5 Associate Professor, Clinical Pathplogy, Faculty of Vatarinary, University of Zabol, Zabol, Iran

چکیده [English]

In the current research, immune system responses against sheep red blood cells (SRBC) and Newcastle disease virus (NDV) in two sexes of both wild and Italian speckled quails were investigated. To compare phenotypic differences of two sexes for humoral immune responses a one-way analysis was applied, and a simple animal model using the MCMCglmm package of R software was used for genetic analysis, assuming variance components between the two sexes are different. Phenotypic comparison between males and females did not show a significant difference in any of the strains. In both strains, heritability of humoral immunity in males was higher than females. Results showed, in wild strain, heritability of IgT in males (0.187), and IgY in females (0.177) were higher than other estimates. The highest heritability was related to the NDV, which was estimated to be 0.214 and 0.268 in males and females, respectively. Therefore, genetic selection for IgN can be expected to improve the performance of the birds’ humoral immune system. Likewise, according to the higher estimates of immune responses in males, genetic selection of humoral immune responses for IgN, leads to higher genetic progression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antigen
  • Genetic parameters
  • Heritability
  • Immune response
  • Newcastle