نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تخصص: تغذیه دام

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

اثر مخمر ساکرومایسس سرویسیه بر عملکرد رشد، شاخص سلامتی، گوارش‌پذیری مواد مغذی، متابولیت‌های سرم و رفتار مصرف خوراک گوساله‌های شیرخوار با استفاده از 18 رأس گوساله نر شیرخوار نژاد سیمنتال با سن حدودأ 20 روز و وزن بدن اولیه 4/2±47 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و شش تکرار بررسی شد. تیمارها شامل: 1-گروه شاهد (بدون مخمر)، 2-تیمار حاوی 5/2 گرم مخمر ساکرومایسس سرویسیه در روز و 3-تیمار حاوی پنج گرم مخمر ساکرومایسس سرویسیه در روز بود. طول دوره آزمایشی 60 روز که شامل هفت روز دوره عادت‌پذیری بود. مصرف ماده-خشک و افزایش وزن روزانه اندازه‌گیری و ضریب تبدیل خوراک محاسبه شد. گوارش‌پذیری مواد مغذی و متابولیت‌های خون اندازه‌گیری شد. گوساله‌هایی که پنج گرم مخمر در روزدریافت کردند افزایش وزن بالاتر و ضریب تبدیل بهتری داشتند (05/0P<). میزان غلظت گلوکز، کلسترول، تری‌گلیسیرید و نیتروژن اوره‌ای خون تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. قابلیت‌هضم ماده‌خشک در گوساله‌هایی که پنج گرم مخمر مصرف کردند، بالاتر از گروه شاهد بود (05/0P<). با توجه به نتایج این تحقیق، استفاده از مخمر باعث بهبود افزایش وزن روزانه و بهبود ضریب تبدیل خوراک و نیز افزایش معنی‌دار قابلیت‌هضم ماده‌خشک می‌شود، بنابراین می‌توان از مخمر ساکرومایسس سرویسیه در جیره‌های گوساله‌های شیرخوار در سطح پنج گرم در روز استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Saccharomyces cerevisiae on growth performance, nutrient digestibility, serum metabolites and feeding behavior of Simmental dairy calves

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hossein Abadi 1
  • Taghi Ghoorchi 2
  • Abdolhakim Toghdory 3

1 Ph.D Graduated Dept. of Animal and Poultry nutrition, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources

2 Department of Animal and Poultry Nutrition, , Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Effect of Saccharomyces cerevisiae on growth performance, health index, nutrient digestibility, serum metabolites and feed consumption behavior of infant calves using 18 Simmental infant male calves aged about 20 days and initial body weight 47±2.4 kg was studied in a completely randomized design with three treatments and six replications. Treatments included: 1- control group (without yeast), 2- treatments containing 2.5 grams of Saccharomyces cerevisiae yeast per day and 3- Treatments containing five grams of Saccharomyces cerevisiae yeast per day. The trial period was 60 days, which included a seven-day acclimatization period. Dry matter intake and daily weight gain were measured and feed conversion ratio was calculated. Digestibility of nutrients and blood metabolites were measured. Calves receiving five grams of yeast had higher weight gain and better conversion ratio (P <0.05). Blood glucose, cholesterol, triglyceride and nitrogen urea concentrations were not affected by experimental treatments. Dry matter digestibility was higher in calves consuming 5 g of yeast than the control group (P <0.05). According to the results of this study, the use of yeast improves daily weight gain and improves feed conversion ratio as well as significantly increases dry matter digestibility, so it is possible to use Sacromycis cerevisiae in the diets of suckling calves, Used at a level of five grams per day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrient digestibility, Performance, Saccharomyces cerevisiae Yeast, Serum, Suckling'
  • s calf