نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم دامی، تخصص: تغذیه طیور

3 مدیر علمی و فنی شرکت زیست تخمیر ماهان، تهران، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه به‌منظور ارزیابی اثرات افزودن سطوح مختلف سین بیوتیک تولید داخل به آب آشامیدنی بر صفات تولیدی، خصوصیات لاشه و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 400 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه راس 308 (مخلوط دو جنس با نسبت مساوی) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، پنج تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل افزودن سطوح: صفر (شاهد)، 50، 100 و 150 گرم سین بیوتیک (بیوپول) به هر هزار لیتر آب آشامیدنی بود. در سن 42 روزگی، افزودن 50 یا 100 گرم سین بیوتیک به هر هزار لیتر آب آشامیدنی سبب کاهش معنی دار ضریب تبدیل در مقایسه با سایر گروه های آزمایشی شد (0/05>P). افزایش شاخص تولید در گروه دریافت کننده 100 گرم بیوپول در مقایسه با شاهد، تمایل به معنی داری نشان داد (0/08=P). بیوپول در سطوح 100 و 150 گرم سبب افزایش تعداد کل لاکتوباسیلوس ها و کاهش شمار مخمر و کپک، کلی فرم ها و کل باکتری های گرم منفی ایلئوم در مقایسه با شاهد شد (0/05>P). بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از سطح 100 گرم سین بیوتیک بیوپول در 1000 لیتر آب آشامیدنی جوجه های گوشتی می تواند ضمن کمک به تعادل جمعیت میکروبی روده کوچک سبب بهبود شاخص تولید شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of adding different levels of Iranian native synbiotic to drinking water on performance, carcass characteristics, and intestinal microbial population of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Alizadeh-Ghamsari 1
  • sayed abdoullah hosseini 2
  • Hamidreza Khoshkerdar 3
  • Mohammadreza Soleymani Damaneh 4

1 Assisstant Professor, Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran

2 Animal Sceince Reaserch Institute

3 Scientific and technical director of Zist-Takhmir-Mahan Company, Tehran, Iran

4 Graduated M.S. student, College of Agriculture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of adding different levels of a domestically produced synbiotic to drinking water on production traits, carcass characteristics, and the small intestinal microbial population of broiler chickens. Four hundred one-day-old Ross 308 broilers (a mixture of two sexes with equal proportion) were used in a completely randomized design with four treatments, five replicates, and 20 birds per each replicate. Experimental treatments included adding levels: zero (control), 50, 100 and 150 g of synbiotic (Biopoul) per thousand liters of drinking water. At 42 days of age, the addition of 50 or 100 g of synbiotic per thousand liters of drinking water caused a significant decrease in conversion ratio compared to other experimental groups (P<0.05). The increase of production index in the group receiving 100 g of Biopoul compared to the control showed a significant tendency (P=0.08). Biopoul in the levels of 100 and 150 g increased the total number of lactobacilli and decreased the number of yeasts and molds, coliforms and total gram-negative bacteria in the ileum compared to the control (P<0.05). According to the obtained results, the use of 100 g of synbiotic Biopoul per 1000 liters of drinking water of broiler chickens can improve the production index while helping to balance the small intestinal microbial population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • carcass characteristics
  • Ileal microbial population
  • Performance
  • Synbiotic