نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بتاپلاس بر عملکرد رشد و ریخت شناسی بافتی ژژنوم بلدرچین ژاپنی با استفاده از تعداد 288 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی، با شش تیمار چهار تکرار و 12 پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی از سن یک تا 42 روزگی بررسی شد. تیمارها شامل: گروه شاهد (بدون افزودنی)؛ سه جیره حاوی سطوح 0/5، یک و 1/5 گرم در کیلوگرم جیره پروبیوتیک بتاپلاس؛ جیره با کمبود پروتئین، و جیره با کمبود پروتئین و حاوی یک گرم در کیلوگرم بتاپلاس بود. مصرف خوراک، وزن بدن و افزایش وزن بدن به صورت هفتگی اندازه گیری و ضریب تبدیل محاسبه شد. در 42 روزگی دو پرنده از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب، کشتار و صفات مربوط به تفکیک لاشه مورد سنجش قرار گرفت. به منظور بررسی صفات ریخت‌سنجی بافت روده، از ژژنوم نمونه برداری شد. استفاده از پروبیوتیک بتاپلاس در میزان یک گرم در کیلوگرم جیره، مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل و برخی ریخت‌سنجی ژژنوم را بهبود داد (0/05> p). در پرندگانی که با جیره حاوی سطح 1/5 گرم بر کیلوگرم پروبیوتیک بتاپلاس تغذیه شدند ضخامت پرز، قطر کریپت و تعداد سلول های جامی کاهش یافت (0/05> p). بر اساس نتایج حاصل، استفاده از بتاپلاس در جیره در سطح یک میلی گرم بر کیلوگرم، فراسنجه های عملکرد رشد و بافتی ژژنوم را در بلدرچین ژاپنی بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Betaplus probiotic levels on growth performance and jejunum histomorpholometrical characteristics in Japanese quail (Coturnix Japonica)

نویسندگان [English]

  • Ali Kalantari-Hesari 1
  • Mohammad reza Asadi 2
  • Mohammad Babaei 3

1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2 Razi Vaccine & Serum Research Institute, Agricultural Research, Educationa and Extension Organisation (AREEO), Karaj, Iran.

3 Department of Clinical Sciences, Faculty of veterinary science, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

The effect of Betaplus probiotic levels in the diet on growth performance and histomorphometry of Japanese quail jejunum was investigated by using 288 broiler chicks with six treatments of four replications and 12 birds per each in a completely randomized design from one to 42 days of age. Treatments included: control group (without additives); three diets containing levels of 0.5, 1 and 1.5 g/kg of Betaplus probiotic; diet with deficient in protein, and diet with deficient in protein and contained 1 g/kg of Betaplus. Feed intake, body weight and increase body weight were measured weekly and conversion factor was calculated. At 42 days of age, two birds were randomly selected from each replicate and the traits related to carcass dissection were assessed. For histomorphometrical evaluation of the intestine, the jejunum samples were collected. The utility of betaplus probiotic at level 1 g/kg improved food intake, weight gain, conversion factor and some histomorphometrical parameters of jejunum (p <0.05), In birds were feed with level of 1.5 g/kg Betaplus, the villi thickness and crypt diameter and number of the goblet cells were decreased (p <0.05). According to the results, the use of Betaplus probiotic at level 1 g/kg in the diet improves the growth performance and histological parameters of the jejunum in Japanese quail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intestinal tissue
  • probiotic
  • performance
  • carcass
  • quail