نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

4 دانش آموخته دکتری تخصصی، مدیرعامل سابق شرکت نهاده‌های دامی جاهد و معاونت پشتیبانی امور دام کشور، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تأثیر انتخاب علیه سندرم آسیت بر صفات مختلف رشد بدن، اندام­های داخلی و پارامترهای خونی در یک لاین مرغ گوشتی بود. بنابراین با طبقه­بندی خانواده‌های مختلف براساس فراوانی بروز آسیت تحت تنش­­سرمایی (جمعیت آزمون)، تعداد 10 خانواده­ حساس و 10 خانواده مقاوم به آسیت انتخاب و مجموعه نتاج دیگری از همان خانواده‌ها (جمعیت تأیید) تحت شرایط نرمال پرورش داده شدند. این رویه در دو نسل مجزا تکرار شد. برای بررسی ارتباط ژنتیکی صفات بین دو جمعیت آزمون و تأیید از آماره همبستگی و برای بررسی معنی­داری تفاوت فراوانی شیوع سندرم آسیت بین خانواده‌های حساس و مقاوم از آزمون کای-­اسکوئر و برای بررسی معنی­داری تفاوت بین صفات مختلف در گروه­های حساس و مقاوم از رویه GLM نرم‌افزار SAS (نسخه 9/1) استفاده شد. همبستگی بین وقوع آسیت در خانواده‌های مختلف در دو شرایط پرورشی نشان داد که خانواده‌هایی که تحت تنش­سرمایی آسیت زیادتری نشان دادند، تحت شرایط نرمال نیز آسیت بیش‌تری داشته­اند. بررسی مقایسه­ای صفات مختلف در گروه­های حساس و مقاوم نشان داد که در خانواده‌های حساس وزن بدن و نرخ رشد و ظرفیت تنفسی پایین­تر و درصد هماتوکریت و فشار جزئی دی­اکسیدکربن خون به‌طور معنی­داری بالاتر از خانواده‌های مقاوم بود (p<0/05). در پژوهش حاضر علاوه بر شناسایی دلایل حساسیت به سندرم آسیت در جوجه­های گوشتی، نشان داده شد که انتخاب علیه این سندرم نه تنها باعث افت رشد در لاین گوشتی مورد مطالعه نمی­شود بلکه موجبات بهبود هم‌زمان صفات رشد و مقاومت به این سندرم در لاین مورد نظر را فراهم می­آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of successful phenotypic selection against ascites syndrome on different traits in a commercial broiler line

نویسندگان [English]

 • Maryam Karami 1
 • Karim Hasanpur 2
 • Jamal Fayazi 3
 • Arash Javanmard 2
 • Hamid Varnaseri 4

1 Department of Animal Science , Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran.

2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Department, of Animal Science. Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran.

4 Nahadehay Dami Jahed (NDJ) company, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of present study was to investigate the effect of selection against ascites syndrome on different traits body growth, internal organs, and blood parameters in a broiler line. Therefore, by classifying different families based on the frequency of ascites under intense ascites inducing condition (AIC), 10 susceptible families (SUS) and 10 resistant families (RES) to ascites were selected and another set of offspring from the same families were bred under normal commercial condition (NCC). This process of selection and cross validation was carried out twice in the two distinct generations. The genetic relationship of different traits, the difference in the frequency of ascites between AIC and NCC, and the difference between different traits in SUS and RES were performed by correlation statistics, Chi-square test, and GLM procedure of SAS software (version 9.1), respectively. The correlation between ascites susceptibility in different families indicated that families that showed more ascites under AIC also had more ascites under NCC. Comparative study of different traits in susceptible and resistant groups showed that in SUS, body weight, growth rate and respiratory capacity were significantly lower and blood partial pressure of carbon dioxide was significantly higher than RES (P<0.05). In the present study it was shown that selection against this syndrome not only does not reduce growth rate in the investigated broiler line, but also improves growth traits and resistance to this syndrome in the mentioned line.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chicken
 • Growth-related traits
 • Pulmonary hypertension syndrome
 • Resistance
 • Water-belly
 1. Afolayan M, Abeke F and Atanda A (2016) Ascites versus sudden death syndrome (SDS) in broiler chickens: A review. Journal of animal production research, 28: 76-87.
 2. Balog JM (2003) Ascites syndrome (pulmonary hypertension syndrome) in broiler chickens: are we seeing the light at the end of the tunnel? Avian and Poultry Biology Reviews, 14: 99-126.
 3. Closter AM, Van AS P, Groenen MAM, Vereijken ALJ, Van Arendonk JAM and Bovenhuis H (2009) Genetic and phenotypic relationships between blood gas parameters and ascites related traits in broilers. Poultry Science, 88:483-490.
 4. Das S and Deka P (2019) Ascites syndrome (Water belly) in broilers and its management. Journal of Entomology and Zoology Studies, 7(6): 388-390.
 5. Druyan S, Ben-David A and Cahaner A (2007a) Development of ascites-resistant and ascites-susceptible broiler lines. Poultry Science, 86: 811-822.
 6. Druyan S, Ben-David A and Cahaner A (2007b) Evaluation of growth rate, body weight, heart rate, and blood parameters as potential indicators for selection against susceptibility to the ascites syndrome in young broilers. Poultry Science, 86: 621-629.
 7. Druyan S, Ben-David A and Cahaner A (2008) Growth rate of ascites-resistant versus ascites susceptible broilers in commercial and experimental lines. Poultry Science, 87: 904-911.
 8. Hasanpur K, Nassiry M, Hosseini Salekdeh G, Vaez Torshizi R, Pakdel A, Kermanshahi H, Naghous M and Khaligh Gharetappe F (2014) Lack of relationship between early growth-related traits and ascites incidence. In: Proceedings of 6th Iranian Animal Science Congress. 249-254. (In Persian).
 9. Hasanpur K, Nassiry M, Hosseini Salekdeh G, Vaez Torshizi R, Pakdel A and Kermanshahi H (2015a) Association between early growth-related traits and ascites induced in broiler sire lines by saline drinking water or cool temperatures. European Poultry Science, 79: 1-10.
 10. Hasanpur K, Nassiry M, Hosseini Salekdeh G, Vaez Torshizi R, Pakdel A and Kermanshahi H (2015b) Influence of ascites syndrome on growth pattern of chickens reared at normal or cold ambient temperature. Annals of Animal Science, 15(2): 373-385.
 11. Hasanpur K, Nassiri MR, Hosseini Salekdeh G, Vaez Torshizi R, Pakdel A, Kermanshahi H and Naghous M (2016) The suitability of some blood gas and biochemical parameters as diagnostic tools or early indicators of ascites syndrome in broiler sire lines. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 100: 456-463.
 12. Kamely M, Karimi Torshizi MA, Rahimi S (2015) Incidence of ascites syndrome and related hematological response in short-term feed-restricted broilers raised at low ambient temperature. Poultry Science, 94(9): 2247-2256.
 13. Luger D, Shinder D, Wolfenson D and Yahav S (2003) Erythropoiesis regulation during the development of ascites syndrome in broiler chickens: a possible role of corticosterone. Journal of Animal Science, 81: 784-790.
 14. Moghadam HK, McMillan I, Chambers JR and Julian RJ (2005) Heritability of sudden death syndrome and its associated correlations to ascites and body weight in broilers. British Poultry Science, 46: 54-57.
 15. Olkowski AA, Nain S, Wojnarowicz C, Laarveld B, Alcorn J and Ling BB (2007) Comparative study of myocardial high energy phosphate substrate content in slow and fast growing chicken and in chickens with heart failure and ascites. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology, 148: 230-238.
 16. Pakdel A, Bijma P, Ducro BJ and Bovenhuis H (2005a) Selection strategies for body weight and reduced ascites susceptibility in broilers. Poultry Science, 84(4): 528-535.
 17. Pakdel A, Van Arendonk JAA, Vereijken ALJ and Bovenhuis H (2002) Direct and maternal genetic effects for ascites-related traits in broilers. Poultry Science, 81: 1273-1279.
 18. Pakdel A, Van Arendonk JAA, Vereijken ALJ and Bovenhuis H (2005b) Genetic parameters of ascites-related traits in broilers: effect of cold and normal temperature conditions. British Poultry Science, 46: 35-42.
 19. Pakdel A, Van Arendonk JAM, Vereijken ALJ and Bovenhuis H (2005c) Genetic parameters of ascites-related traits in broilers: correlations with feed efficiency and carcass traits. British Poultry Science, 46: 43-53.
 20. Scheele CW, Van Der Klis JD, Kwakernaak C, Dekker RA, van Middelkoop JH, Buyse J and Decuypere E (2005) Ascites and venous carbon dioxide tensions in juvenile chickens of highly selected genotypes and native strains. World’s Poultry Science Journal, 61: 113-129.
 21. Schmidt CJ, Persia ME, Feierstein E, Kingham B and Saylor WW (2009) Comparison of a modern broiler line and a heritage line unselected since the 1950s. Poultry Science Journal, 88: 2610-2619.
 22. Wang Y, Guo Y, Ning D, Peng Y, Yang Y and Liu D (2013) Analysis of Liver Transcriptome in Broilers with Ascites and Regulation by L-Carnitine. Japan Poultry Science, 50: 126-137.
 23. Wideman RF, Rhoads DD, Erf GF and Anthony NB (2013) Pulmonary arterial hypertension (ascites syndrome) in broilers: a Poultry Science, 92: 64-83.
 24. Wideman RF (1998) Causes and control of ascites in broilers. In: National Mtg. Poultry Health and Processing. Delmarva Poultry Industry Inc. Georgetown DE, 33: 56-85.