نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر لاکتوباسیلوس فرمنتوم 92069 (Lactobacillus fermentum) جداسازی‌شده از ماست بر تخمیر شیمیایی، میکروبی و پایداری هوازی سیلاژ ذرت با رطوبت بالا انجام شد. به‌منظور انجام این آزمایش، لاکتوباسیلوس فرمنتوم پس از استانداردشدن، جهت تهیه تیمارهای آزمایشی به علوفه ذرت افزوده شد. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت‌های صفر (شاهد، LF0)، cfu 106×1 (LF1) و  cfu106×2 (LF2) به‌ازای هر گرم علوفه تازه در سه تکرار تهیه و سیلوهای آزمایشگاهی به‌مدت 90 روز نگهداری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که ترکیبات شیمیایی سیلاژها شامل ماده خشک، کربوهیدرات‌های محلول در آب، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و شوینده اسیدی تحت تأثیر افزودن باکتری قرار نگرفت. pH سیلاژ تیمار LF2 کم‌تر از تیمار شاهد بود (0/05>P). غلظت اسید لاکتیک در سیلاژهای LF1 و  LF2 بالاتر از تیمار شاهد بود (0/05>P). غلظت اسید استیک و جمعیت کپک سیلاژ  LF2 به‌ترتیب بیش‌تر و کم‌تر از سیلاژهای دیگر بود (0/05>P). جمعیت باکتری‌های اسید لاکتیک و مخمر سیلاژها تحت تأثیر افزودن باکتری قرار نگرفت. پایداری هوازی سیلاژ LF0 و LF1  در مقایسه با سیلاژ LF2 کاهش یافت (0/05>P). در مرحله هوازی، مقدار pH سیلاژ  LF2 کم‌تر از دیگر سیلاژها بود (0/05>P)، اما در جمعیت مخمر سیلاژها در این مرحله اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که لاکتوباسیلوس فرمنتوم 92069  قابلیت استفاده به‌عنوان تلقیح کننده سیلاژ  را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Lactobacillus fermentum isolated from yogurt on fermentation quality and aerobic stability of high moisture corn silage

نویسندگان [English]

 • Leila Taherabadi 1
 • Farokh Kafilzadeh 2

1 Ph.D. Candidate. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of Lactobacillus fermentum 92069 (LF) isolated from yogurt on chemical and microbial fermentation and aerobic stability of high moisture corn silage. After propagation and concentration determination LF was used to prepare experimental treatments with concentrations of zero (control, LF0), 1×106 cfu/g fresh forage (LF1) and 2×106 cfu/g fresh forage (LF2). Three replicates of each treatment were stored in laboratory silos for 90 days. The results showed that the chemical composition of silages (DM, NDF, ADF, CP, WSC) was not affected by addition of LF. LF2 had a significant lower pH compared to the control (P<0.05). LF1 and LF2 silages showed a higher concentration of lactic acid (P<0.05). Concentration of acetic acid increased and mold population decreased in LF2 compared to the other silages (P<0.05). There was no significant difference between population of lactic acid bacteria and yeast in silages. The aerobic stability of LF0 and LF1 silages decreased significantly compared to LF2 (P<0.05). During the aerobic stage after opening the silos, LF2 silage had the lowest pH (P<0.05). However, yeast population of silages during the aerobic stage was not affected by treatment. The results of this study showed that Lactobacillus fermentum 92069 has the potential to be used as a silage inoculant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic stability
 • Corn silage
 • Fermentation
 • Lactobacillus fermentum
 • Microbial population
 1. Adesogan AT, Salawu MB, Ross AB, Davies DR and Brooks AE (2003) Effect of Lactobacillus buchneri, Lactobacillus fermentum, Leuconostoc mesenteroides inoculants, or a chemical additive on the fermentation, aerobic stability, and nutritive value of crimped wheat grains. Journal of Dairy Science, 86(5): 1789-1796.
 2. Amado IR, Fuciños C, Fajardo P, Guerra NP and Pastrana, L (2012) Evaluation of two bacteriocin producing probiotic lactic acid bacteria as inoculants for controlling Listeria monocytogenes in grass and maize silages. Animal Feed Science and Technology, 175(3-4): 137-149.
 3. AOAC (2000) Official methods of analysis, 15th Edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA.
 4. Arriola KG, Kim SC and Adesogan AT (2011) Effect of applying inoculants with heterolactic or homolactic and heterolactic bacteria on the fermentation and quality of corn silage. Journal of Dairy Science, 94(3): 1511-1516.
 5. Borker SB and Sumerson WH (1947) The colorimetric determination of lactic acid in biological material. Journal of Biological Chemistry, 138: 535-554.
 6. Briceno AG and Martinez R (1995) Comparison of methods for the detection and enumeration of lactic acid bacteria in yogurt. Archivos Latinoamericanos de Nutricion, 45(3): 207-12.
 7. Calicchia ML, Wang CI, Nomura T, Yotsuzuka F and Osato DW (1993) Selective enumeration of Bifidobacterium bifidum, Enterococcus faecium, and streptomycin resistant Lactobacillus acidophilus from a mixed probiotic product. Journal of Food Protection, 56(11): 954-957.
 8. Dubois M, Gilles KA, Hamilton JK, Rebers PT and Smith F (1956) Colorimetric method for determination of sugars and related substances. Analytical Chemistry, 28(3): 350-356.
 9. Filya I (2003) The effect of Lactobacillus fermentation, aerobic stability, and ruminal degradability of low dry matter corn and sorghum silages. Journal of Dairy Science 86(11): 3575-3581.
 10. Ghaedi Z (2018) Effect of feeding a bacterial probiotic on rumen parameters, blood metabolites and performance of finishing lambs. Razi University, M.Sc. Thesis. (In Persian)
 11. Guo L, Yao D, Li D, Lin Y, Bureenok S, Ni K and Yang F (2020) Effects of lactic acid bacteria isolated from rumen fluid and feces of dairy cows on fermentation quality, microbial community, and in vitro digestibility of alfalfa silage. Frontiers in Microbiology, 10: 2998-3009.
 12. He L, Wang C, Xing Y, Zhou W, Pian R, Chen X and Zhang Q (2020) Ensiling characteristics, proteolysis and bacterial community of high-moisture corn stalk and stylo silage prepared with Bauhinia variegate flower. Bioresource Technology, 296: 122336-122344.
 13. Jalč D, Lauková A, Simonová M, Váradyová Z and Homolka P (2009) The use of bacterial inoculants for grass silage: their effects on nutrient composition and fermentation parameters in grass silages. Czech Journal of Animal Science, 54(2): 84-91.

 

 1. Jalili A (2020) Effect of feeding Lactobacillus fermentum on health and growth performance of suckling lambs. Razi University, M.Sc. Thesis. (In Persian)
 2. Kleinschmit DH, Schmidt RJ and Kung JL (2005) The effects of various antifungal additives on the fermentation and aerobic stability of corn silage. Journal of Dairy Science, 88(6): 2130-2139.
 3. McCullough H (1967) The determination of ammonia in whole blood by a direct colorimetric method. Clínica Chimica acta 17(2): 297-304.
 4. Puntillo M, Gaggiotti M, Oteiza JM, Binetti A, Massera A and Vinderola G (2020) Potential of lactic acid bacteria isolated from different forages as silage inoculants for improving fermentation quality and aerobic stability. Frontiers in Microbiology, 11: 3091-3108.
 5. Rabie CJ, Lübben A, Marais GJ and Van Vuuren HJ (1997) Enumeration of fungi in barley. International Journal of Food Microbiology, 35(2): 117-127.
 6. Ranjit NK and Kung JR (2000) The effect of Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum, or a chemical preservative on the fermentation and aerobic stability of corn silage. Journal of Dairy Science, 83(3): 526-535.
 7. Rooke JA and Kafilzadeh F (1994) The effect upon fermentation and nutritive value of silages produced after treatment by three different inoculants of lactic acid bacteria applied alone or in combination. Grass and Forage Science, 49(3): 324-333.
 8. Silva NC, Nascimento CF, Campos VM, Alves MA, Resende FD, Daniel JL and Siqueira GR (2019) Influence of storage length and inoculation with Lactobacillus buchneri on the fermentation, aerobic stability, and ruminal degradability of high-moisture corn and rehydrated corn grain silage. Animal Feed Science and Technology, 251: 124-133.
 9. Stewart CS and Duncan SH (1985) The effect of avoparcin on cellulolytic bacteria of the ovine rumen. Journal of General Microbiology, 131: 427-435.
 10. Taylor CC, Ranjit NJ, Mills JA, Neylon JM and Kung JrL (2002) The effect of treating whole-plant barley with Lactobacillus buchneri 40788 on silage fermentation, aerobic stability, and nutritive value for dairy cows. Journal of Dairy Science, 85(7): 1793-1800.
 11. Van Soest PY, Robertson J and Lewis B (1991) Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.