نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان- ایران

2 دکتری علوم دامی-فعال بخش خصوصی

3 موسسه تحقیقات علوم دامی، تخصص: تغذیه طیور

4 دکتری تغذیه دام و محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

چکیده

اثر استفاده از پروبیوتیک بیوپلاس B2 و پری‌بیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ تولیدی و برخی فراسنجه‌های خونی مرغان تخم‌گذار تجاری، با استفاده از 216 قطعه مرغ‌ تخم‌گذار های‌لاین (w36) با میانگین وزنی مشابه از سن 50 تا 62 هفتگی به مدت 12 هفته در قالب طرح کاملاً تصادفی در سیستم قفس با شش تیمار و شش تکرار و 6 قطعه مرغ در هر تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) بدون افزودنی(شاهد)، 2) جیره حاوی 1/ 0 درصد پروبیوتیک بیوپلاس B2، 3) تا 6) به ترتیب جیره‌های حاوی 05/ 0، 1/0، 15/ 0 و 2/0 درصد پری‌بیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بودند. نتایج نشان داد که وزن و توده تخم‌مرغ تولیدی در جیره حاوی پروبیوتیک بیوپلاس B2 افزایش معنی‌دار داشت (05/0>P). درصد تولید تخم‌مرغ، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. استفاده از گالاکتوالیگوساکارید در سطوح 05/0، 1/0 و 2/0 درصد منجر به بهبود وزن پوسته خشک و سطوح 05/0، 15/0 و 2/0 درصد منجر به افزایش وزن واحد سطح پوسته در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>P). پروتئین کل و آلبومین سرم در تیمار پروبیوتیک بیوپلاس B2 افزایش نشان داد (05/0>P). سطح کلسترول خون در تیمار پروبیوتیک بیوپلاس B2 و 15/0 درصد گالاکتوالیگوساکارید به طور معنی‌دار کاهش یافت(05/0>P). بطور کلی نتایج نشان داد که استفاده از پری‌بیوتیک گالاکتوالیگوساکارید به میزان 15/0 درصد ضمن بهبود برخی صفات عملکردی منجر به بهبود معنی‌دار وزن واحد سطح پوسته تخم‌مرغ و کاهش سطح کلسترول سرم خون در مقایسه با گروه شاهد شد و می‌تواند جایگزین پروبیوتیک بیوپلاس B2 شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of bioplus B2 probiotic and galacto oligosaccharide prebiotic on performance, egg quality and some blood parameters of commercial laying hens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein nemati 1
  • Mustafa Hajilou 2
  • sayed abdoullah hosseini 3
  • seyyed saeid mousavi 4

1 Assistant Professor, Animal Science Research Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Zanjan- Iran

2 PhD in Animal Science

3 Animal Sceince Reaserch Institute

4 researcher

چکیده [English]

In this research the effect of Bioplus B2 probiotic and galactooligosaccharide prebiotic (GOS) on performance, egg quality, and some blood parameters of commercial laying hens were investigated in a sample of 216 hy-line laying hens (w36) with the same average weight aging 50 to 62 weeks for a period of 12 weeks in a completely randomized design with six treatments, six replications and six hens per each replication in the cage system. Experimental treatments included 1) without additives (as control), 2) diets containing 0.1% Bioplus B2 probiotic, 3) to 6) diets; containing, 0.05, 0.1, 0.15 and 0.20 % of galactooligosaccharides prebiotic, respectively. The results indicated that both egg weight and mass was increased significantly (P <0.05) in the Bioplus B2 probiotic treatment. Egg production percentage, feed intake and feed conversion ratio were not significantly influenced by treatments. Using galactooligosaccharide at the levels of 0.05, 0.1 and 0.2 percent improved dry eggshell weight significantly while 0.05, 0.15 and 0.2 percent levels increased eggshell weight per unit area compared to the control (P <0.05). Total protein and albumin of serum increased in the Bioplus B2 treatment (P <0.05). Using Bioplus B2 probiotic and 0.15% galactooligosaccharide decreased significantly blood cholesterol level (P <0.05). Generally, the results showed that the using of prebiotic galactooligosaccharide at 0.15 % level improves some performance traits significantly and increases the weight of eggshell per unit area in addition to decreases the blood serum cholesterol compared to control group, therefore galactooligosaccharide can be used instead of probiotic Bioplus B2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood lipid parameters
  • galacto oligosaccharide
  • Laying Hen
  • Performance
  • Prebiotics
  • Probiotics