نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

3 فد راسیون سوارکاری، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از 11 نشانگر ریزماهواره انجمن بین‌المللی ژنتیک حیوانات (ISAG) برای مقایسه تنوع ژنتیکی و درک روابط بین جمعیت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از بانک اطلاعاتی فدراسیون سوارکاری کشور تعداد 565 اسب از سنین مختلف(6 ماهگی الی 25 سالگی) از نژادهای اسب عرب اصیل، کاسپین، دره‌شوری، کرد و ترکمن هر کدام به تعداد 113 راس انتخاب شدند. تعداد الل‌های مشاهده شده برای هر جایگاه از هفت تا 19 الل و با میانگین 81/10 الل بود که جایگاه ASB17 با 19 الل و جایگاه HTG4 با هفت الل به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد الل بودند. مقادیر میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده‌شده از بزرگترین به کوچکترین، متعلق به نژاد ترکمن (11/0 ± 68/0)، کاسپین (07/0 ± 67/0)، کرد (06/0 ± 66/0)، دره‌شوری (07/0 ± 65/0)، و عرب اصیل (08/0 ± 62/0) بود. در بررسی‌ ساختار جمعیتی به روش جفت گروهی غیروزنی با کمک میانگین حسابی (UPGMA)، جمعیت‌های کاسپین و کرد با یکدیگر در یک گروه ژنتیکی و سایر جمعیت‌ها نیز در گروه‌های جداگانه‌ای قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش، این فرضیه که جمعیت‌های کاسپین و کرد به اسب‌های نسایی نزدیک هستند را تایید کرد بطور کلی نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان‌دهنده تنوع ژنتیکی بالا علیرغم علی‌رغم وجود شباهت ژنتیکی در برخی از جمعیت‌های اسب مورد مطالعه است. و از طرفی گروه‌بندی ژنتیکی جمعیت‌ها با مناطق جغرافیایی آنها همسان می‌باشد. نتایج حاصل از ریزماهواره‌ها بیانگر چندشکلی بودن و کارآمدی بالای جایگاه‌های مورد استفاده در آزمایشات مطالعات تعیین نژاد، تنوع و ساختار ژنتیکی برای اسب‌های بومی کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Genetic structure survey of Iranian horse breeds by microsatellite markers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abdoli 1
  • Mohammad Bagher Zandi 2
  • Taher harkinezhad 2
  • Masoud Kahlili 3

1 Department of Animal Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Znajn, Iran.

3 Equestrian Federation of Iran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the genetic structure of Iranian native horse breeds to compare genetic diversity and understanding the relationships between the populations using 11 ISAG microsatellite markers. For this reason, 565 samples of the Iranian Equestrian database from different ages including the Iranian Arab Asil, Caspian, Darehshouri, Kurdish and Turkmen and 113 samples were used each breed. The number of observed alleles for each locus was 7 to 19 alleles with an average of 10.81 alleles, and it was 19 for ASB17 and 7 for HTG4 locus with the highest and lowest observed alleles ranking respectively. The average observed heterozygosity from the largest to the lowest rank was, Turkmen (0.68 ± 0.11), Caspian (0.67 ± 0.07), Kurdish (0.66 ± 0.06) Darehshouri (0.65 ± 0.07), and Arab Asil (0.62 ± 0.08). Population structure analysis with UPGMA method showed that Caspian and Kurdish populations were grouped as a unit cluster while the other populations grouped as a separate cluster. These results confirmed this hypothesis that the Caspian and Kurdish Population are close to the Nisa horses. In general, the results of this study indicate that the Iranian native horses have got a high genetic diversity, despite of populations have genetic similarity and the other hand genetic clustering of the populations is consistent with their geographic distances. The result of this study shows that the ISAG microsatellite markers are polymorphic and have more efficiency for assignment genetic diversity and genetic structure analysis of Iranian native horse breeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heterozygosity
  • Iranian Native Horse Breeds
  • Genetic diversity
  • genetic structure
  • microsatellite markers