نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه ایلام

3 عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه اراک

چکیده

هدف این آزمایش بررسی اثر سطح روغن سویا و پروتئین خام جیره آغازین بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های پلاسما و مشتقات پورینی ادرار گوساله‌های شیرخوار بود. از 48 راس گوساله هلشتاین سه روزه با میانگین وزن 4/2 ± 8/39 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2 × 2 استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل جیره بدون روغن سویا و 19 درصد پروتئین خام، جیره بدون روغن سویا و 22 درصد پروتئین خام، جیره حاوی 3 درصد روغن سویا و 19 درصد پروتئین خام و جیره حاوی 3 درصد روغن سویا و 22 درصد پروتئین خام بودند. عملکرد، شاخص‌های رشد اسکلتی، فراسنجه‌های پلاسما، مشتقات پورینی ادرار و سنتز پروتئین میکروبی اندازه‌گیری شد. عملکرد رشد، فراسنجه‌های پلاسما و مشتقات پورینی ادرار تحت تاثیر اثر متقابل سطح روغن سویا و پروتئین خام جیره آغازین قرار نگرفت (05/0<P). مصرف خوراک جیره آغازین، افزایش وزن روزانه و بازده استفاده از خوراک در گوساله‌های تغذیه شده با مکمل روغن سویا پایین‌تر بود (05/0>P). اسکور مدفوع و ارتفاع جدوگاه در گوساله‌های تغذیه شده با جیره حاوی روغن سویا به ترتیب بالاتر و پایین‌تر بود (05/0>P). غلظت گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیرات و پروتئین کل پلاسمای گوساله‌های تغذیه شده با جیره حاوی روغن سویا کمتر بود (05/0>P). سنتز پروتئین میکروبی در گوساله‌های تغذیه شده با جیره حاوی روغن سویا تمایل به کاهش داشت (06/0=P). نیتروژن اوره‌ای پلاسما با افزایش سطح پروتئین خام جیره آغازین، افزایش یافت (05/0>P). این نتایج نشان داد که عملکرد رشد گوساله‌های هلشتاین شیرخوار تحت تاثیر اثر متقابل سطح روغن سویا و پروتئین خام قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of starter soybean oil and protein level on growth performance, plasma metabolites and urinary purine derivatives of Holstein dairy calves

نویسندگان [English]

  • Safora Yousefinejad 1
  • Farshid Fatahnia 2
  • Mehdi Kazemi Bonchenari 3

1 Ph.D Student

2 Faculty member, Department of Animal Science, Ilam University

3 Faculty member, Department of Animal Science, Arak University

چکیده [English]

The aim of this experiment was to investigate the effect of starter soybean oil (SO) and crude protein (CP) level on growth performance, plasma metabolites and urinary purine derivatives (UPD) of dairy calves. Forty-eighth 3-old Holstein dairy calves with initial BW of 39.8 ± 2.4 kg were used in a completely randomized design with 2 × 2 factorial arrangement. The experimental diets consisted of diet without SO and 19% CP, diet without SO and 22% CP, diet with 3% SO and 19% CP and diet with 3% SO and 22% CP. Feed intake, feces score, skeletal growth indices, plasma metabolites, liver enzymes, urinary purine derivatives and microbial protein synthesis were measured. Growth performance, plasma metabolites and UPD were not influenced by interaction effect of starter diet SO and CP level (P>0.05). Starter diet intake, average daily gain and feed efficiency were lower in calves fed SO than those fed diets without SO (P<0.05). The fecal score and wither height of calves fed diets containing SO were higher and lower that those fed diets without SO, respectively (P<0.05). Plasma concentrations of glucose, beta-hydroxy butyrate and total protein were lower in calves fed SO (P<0.05). Addition of SO to the diets decreased urinary allantoin and total UPD concentrations (P≤0.05). Microbial protein synthesis tended to be decreased in calves received diets containing SO compared to other groups (P=0.06). Plasma urea nitrogen concentration of calves increased by increasing dietary CP level (P<0.05). This results showed that growth performance of Holstein dairy calves were not influenced by interaction of SO and CP level in starter diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fat supplement
  • feed efficiency
  • Microbial protein
  • nitrogen metabolism
  • pre-weaning calf