نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار،هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور

3 استادیار،هیات علمی، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استاد،دانشگاه گیلان، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ آمار/ مدلسازی/ شبیهساز ی/ ارزیابی ژنتیکی در دامپروری/ کاربرد روش‌های آماری

5 دانشیار،عضو هیئت علمی، دانشگاه گیلان، تخصص: تغذیه طیور

6 دانشجوی دکتری،گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دو نوع پودر چربی کلسیمی اُمگا3 با منشا حیوانی و گیاهی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغ مادر گوشتی با استفاده از 60 قطعه مرغ مادر و 20 خروس (سن 65 هفتگی)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار به مدت دو ماه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1. شاهد (فاقد پودرچربی)؛ 2. سطح 1/5‌درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 حیوانی با منشا روغن ماهی؛ 3. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 حیوانی با منشا روغن ماهی؛ 4. سطح 1/5درصد پودر-چربی کلسیمی اُمگا3 گیاهی با منشا روغن کتان؛ 5. سطح سه درصد پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 گیاهی با منشا روغن کتان. درصد تخم-گذاری و سود اقتصادی مرغ‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی 1/5‌درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی بالاتر از مرغ‌هایی بود که سطح سه درصد آن پودرهای ‌چربی را دریافت کردند (p<0/05). بالاترین غلظت دوکوزاهگزاانوئیک اسید و دوکوزاپنتاانوئیک اسید در زرده تخم-مرغ‌های متعلق به مرغ‌های تغذیه شده با جیره حاوی سه درصد پودر‌چربی حیوانی و گیاهی و کمترین غلظت اسید لینولنیک در زرده تخم‌مرغ‌های حاصل از پرندگان شاهد و یا تغذیه شده با جیره حاوی 1/5‌درصد پودر‌چربی حیوانی بود (p<0/05). کمترین درصد جوجه‌درآوری و بیشترین نسبت اُمگا6: اُمگا3 مربوط به مرغ‌های دریافت کننده جیره شاهد بود(p>0/05). براساس نتایج حاصل، افزودن پودر‌چربی کلسیمی اُمگا3 حیوانی یا گیاهی در سطح 1/5‌درصد به جیره مرغ مادر گوشتی مسن، بدون تأثیر منفی بر عملکرد، جوجه درآوری و ترکیب اسید چرب زرده را بهبود می‌بخشد و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison the effect of Omega-3 calcium fat powder with vegetable and animal origin on productive performance, reproductive and egg quality in old broiler breeder hens

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Sattari najaf abadi 1
 • Ardeshir Mohit 2
 • hossein Moravej 3
 • navid Ghavi Hosien-Zadeh 4
 • hassan darmani koohi 5
 • meisam tavakoli 6

1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture Science, University of Guilan, Rasht, Iran

2 assistant professor- faculty of agriculture- university of Guilan

3 Department of animal science, Faculty of agriculture and natural sources, university of Tehran

4 Associate professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

5 Accademic staff, Guilan university

6 Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of two types of omega-3 calcium fat powders with animal and vegetable origin on productive performance, reproductive and egg quality of broiler breeder hens by using 60 hens and 20 roosters (65 weeks), in a completely randomized design with five treatments and four replicates for two months. Experimental treatments were: 1- control (without fat powder); 2- 1.5% animal omega-3 calcium fat powder based on fish oil; 3- 3% animal omega-3 calcium fat powder based on fish oil; 4- 1.5% vegetable omega-3 calcium fat powder based on flaxseed oil; 5- 3% vegetable omega-3 calcium fat powder based on flaxseed oil. Egg production percentage and economic benefit of hens fed with diets containing 1.5% animal and vegetable fat powders were greater than hens that received 3% of them (p<0.05). The highest concentration of yolk docosahexaenoic acid and docosahepanthanoic acid were in eggs of hens fed with diet containing 3% animal and vegetable fat powder and the
lowest concentration of linolenic acid was in the yolk of eggs obtained from control hens or hens fed with diet containing 1.5% animal fat powder (P<0.05). The lowest percentage of hatchability and the highest omega-6: omega-3 ratio were related to hens received control diet (P<0.05). Based on current results, adding animal or vegetable omega-3 calcium fat powder at the level of 1.5% in old broiler breeder hen’s diet, without negative effect on performance, improve hatchability and yolk fatty acid composition and is economically more affordable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Docosahexaenoic acid
 • egg production
 • embryonic mortality
 • hatchability
 • yolk fatty acid
1. An SY, Guo YM, Ma SD, Yuan JM and Liu
GZ (2010) Effects of different oil sources and
vitamin E in breeder diet on egg quality,
hatchability and development of the neonatal
offspring. Asian-Australasian Journal of
Animal Sciences, 23(2): 234-239.
2. Bozkurt M, Cabuk M and Alcicek A (2008)
Effect of dietary fat type on broiler breeder
performance and hatching egg characteristics.
Journal of Applied Poultry Research, 17(1):
47-53.
3. Celebi S, Utlu N and Aksu M İ (2011) Effects
of different fat sources and levels on the fatty
acid composition in different tissues of laying
hens. Journal of Applied Animal Research,
39(1): 25-28.
4. Cherian G (2008) Egg quality and yolk
polyunsaturated fatty acid status in relation to
broiler breeder hen age and dietary n-3 oils.
Poultry Science, 87: 1131-1137.
5. Cherian G and Quezada N (2016) Egg quality,
fatty acid composition and immunoglobulin Y
content in eggs from laying hens fed full fat
camelina or flax seed. Journal of Animal
Science and Biotechnology, 7(1): 15.
6. Delezie E, Koppenol A, Buyse J and Everaert
N (2016) Can breeder reproductive status,
performance and egg quality be enhanced by
supplementation and transition of n‐3 fatty
acids?. Journal of Animal Physiology and
Animal Nutrition, 100(4): 707-714.
7. Ebeid TA (2011) The impact of incorporation
of n-3 fatty acids into eggs on ovarian
follicular development, immune response,
antioxidative status and tibial bone
characteristics in aged laying hens. Animal,
5(10): 1554-1562.
8. El-Hamid IA, El-Din AN, Zaghloul AA, El-
Bahrawy KA, Elshahawy II, Allam AM, El-
Zarkouny SZ and Hassan GA (2016) Effects of
calcium salts of fatty acids rich in palmitic and
oleic fatty acids on reproduction and serum
biochemistry in Barki ewes. Small Ruminant
Research, 144:113-118.
9. El-Husseiny OM, Abd-Elsamee MO, Hassane
MI and Omara II (2008) Response of egg
production and egg shell quality to dietary
vegetable oils. International Journal of Poultry
Science, 7: 1022-1032.
10. Fernandes, JIM, Bordignon HLF, Prokoski K,
Kosmann RC, Vanroo E and Murakami AE
(2018) Supplementation of broiler breeders with
fat sources and vitamin e: carry over effect on
performance, carcass yield, and meat quality
offspring. Arquivo Brasileiro de Medicina
Veterinária e Zootecnia, 70(3): 983-992.
11. González-Muñoz MJ, Bastida S, Jiménez O,
Vergara G and Sánchez-Muniz FJ (2009) The
effect of dietary fat on the fatty acid
composition and cholesterol content of Hy-line
and Warren hen eggs. Grasas y Aceites, 60(4):
350-359.
12. Herkeľ R, Gálik B, Bíro D, Rolinec M, Šimko
M, Juráček M, Arpášová H and Hanušovský O
(2017) The effect of essential oils on quality
and mineral composition of eggshell. Acta
Fytotechnica et Zootechnica, 20(2).
13. Jiang S, Cui LY, Hou JF, Shi C, Ke X, Yang
LC and Ma XP (2014) Effects of age and
dietary soybean oil level on eggshell quality,
bone strength and blood biochemistry in laying
hens. British poultry science, 55(5): 653-661.
14. Keum MC, An BK, Shin KH and Lee KW
(2018) Influence of dietary fat sources and
conjugated fatty acid on egg quality, yolk
cholesterol, and yolk fatty acid composition of
laying hens. Revista Brasileira de Zootecnia,
47:e20170303.
15. Khatibjoo A, Kermanshahi H, Golian A and
Zaghari M (2018) The effect of n‐6/n‐3 fatty
acid ratios on broiler breeder performance,
hatchability, fatty acid profile and
reproduction. Journal of animal physiology and
animal nutrition, 102(4): 986-998.
16. Kishore N, Verma R, Shunthwal J and Sihag S
(2017) Influence of linseed oil supplementation
on egg cholesterol content, fatty acid profile,
and shell quality. The Pharma Innovation,
6(11) Part C: 174.
17. Koppenol A, Delezie E, Aerts J, Willems E,
Wang Y, Franssens L, Everaert N and Buyse J
(2014) Effect of the ratio of dietary n-3 fatty
acids eicosapentaenoic acid and
docosahexaenoic acid on broiler breeder
performance, egg quality, and yolk fatty acid
composition at different breeder ages. Poultry
Science, 93(3): 564-573.
18. Manohar GR (2017) Effect of Dietary Omega-
3 Fatty Acid Rich Oil Sources on Fertility and
Hatchability Performance of Japanese quail
Eggs. International Journal of Science,
Environment and Technology, 6 (1): 923-926.
19. Mellouk N, Ramé C, Marchand M, Staub C,
Touzé JL, Venturi É, Mercerand F, Travel A,
Chartrin P, Lecompte F and Ma L (2018)
Effect of different levels of feed restriction and
fish oil fatty acid supplementation on fat
deposition by using different techniques,
plasma levels and mRNA expression of several
adipokines in broiler breeder hens. PloS one,
13(1): p.e0191121.
20. Nitsan Z, Dvorin A, Zoref Z and Mokady S
(1997) Effect of added soyabean oil and dietary
energy on metabolisable and net energy of
broiler diets. British Poultry Science, 38(1):
101-106.
21. Olubowale OS, De Witt FH, Greyling JPC,
Hugo A, Jooste AM and Raito MB (2014) The
effect of dietary lipid sources on layer fertility
and hatchability. South African Journal of
Animal Science, 44(5): 44-50.
22. Ribeiro PD, Matos Jr JB, Lara LJ, Araújo LF,
Albuquerque RD and Baião NC (2014) Effect
of dietary energy concentration on performance
parameters and egg quality of white leghorn
laying hens. Brazilian Journal of Poultry
Science, 16(4): 381-388.
23. Saber SN and Kutlu HR (2018) Effect of
omega-3 and omega-6 fatty acid inclusion in
broiler breeder's diet on laying performance,
egg quality, and yolk fatty acids composition.
Indian Journal of Animal Sciences, 88(12):
1374-1378.
24. Saber SN and Kutlu HR (2020) Effect of
including n-3/n-6 fatty acid feed sources in diet
on fertility and hatchability of broiler breeders
and post-hatch performance and carcass
parameters of progeny. Asian-Australasian
journal of animal sciences, 33(2): 305.
25. Turner KA, Applegate TJ and Lilburn MS
(1999) Effects of feeding high carbohydrate or
fat diets. 2. Apparent digestibility and apparent
metabolizable energy of the post hatch
poultry. Poultry science, 78(11): 1581-1587.