نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 دانشیار،گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر افزودن پودر چربی و روغن دانه کتان در شیر  بر عملکرد، رشد، سلامت، فراسنجه های خون و شکمبه بود. به این منظور از 45 راس گوساله شیر خوار (38+0/5 کیلوگرم= میانگین وزن بدن) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه جیره آزمایشی و 15 تکرار ، در میانگین دمایی 10 درجه سانتی گراد از سن سه روزگی تا 30 روزگی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- کنسانتره شروع کننده پایه و شیر بدون مکمل چربی(شاهد)، 2- کنسانتره شروع کننده پایه به همراه شیر حاوی پودرچربی (ده گرم در لیتر شیر)،3- کنسانتره شروع کننده پایه به همراه شیر حاوی روغن کتان (ده گرم در لیتر شیر)،بود. افزایش وزن روزانه در سه تا 30 روزگی و وزن 30 روزگی در تیمار روغن کتان بیش تر از تیمار شاهد بود (P<0/05). گوساله های تیمار روغن کتان در 30 روزگی ارتفاع لگن بالاتری نسبت به تیمار شاهد داشتند(P<0/05) غلظت کلسترول خوندر تیمار شاهد بالاتر از تیمار روغن کتان و غلظت کورتیزول خون در تیمار روغن کتان از تیمار شاهد کمتر بود(P<0/05). نسبت پروتئین کل به البومین در تیمار روغن کتان ا تیمار شاهد کمتر بود(P<0/05). فراسنجه های شکمبه ای تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از منابع چربی حاوی اسید لینولنیک مانند روغن کتان در ترکیب شیر تاثیر مثبتی بر عملکرد، رشد و سلامت گوساله های شیرخوار در طول ماه اول زندگی آن ها دارد. 
از روز سوم تولد به صورت تصادفی به سه تیمار آزمایشی تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: شیر و جیره پایه بدون مکمل چربی (شاهد)، شیر و جیره پایه به همراه پودر چربی(تیمار دو)، شیر و جیره پایه به همراه روغن و هشت درصد دانه کتان آردی (تیمار سه)، بود. وزن ازشیرگیری، مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه به ترتیب در دوره سه و چهار در گوساله های مصرف کننده دانه کتان بیشتر از گروه شاهد بود(05/0P≤). سن ازشیرگیری در گوساله‌های گروه شاهد بالاتر از سایر گروه ها بود(05/0P≤). تفاوتی در میانگین سازه های رشد اسکلتی وجود نداشت، اما گوساله های مصرف کننده جیره حاوی کتان ارتفاع لگن بالاتری در زمان ازشیرگیری داشتند(05/0P≤). غلظت کلسترول خون در گروه شاهد بالاترین و غلظت کورتیزول خون در گروه کتان پائین ترین بود، همچنین میزان پروتئین تام به آلبومین در گوساله‌های گروه کتان کمترین بود(05/0P≤). فراسنجه های شکمبه ای تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0P≥). نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از منابع چربی خصوصا امگا-3 در ترکیب شیر و کنسانتره شروع کننده تاثیر مثبتی بر عملکرد، رشد و سلامت گوساله های شیرخوار در دوره قبل ازشیرگیری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of adding sources of fat to milk on performance, growth, health, blood and ruminal parameters of Holstein female dairy calves in the first month after birth

نویسندگان [English]

  • mohammad ali ahangarani 1
  • Mohammadreza Dehghani 2
  • abbas ali naserian 3

1 student

3 animal science, agriculture college ,Mashhad ferdowsi university

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effect of adding fat powder and flaxseed oil in milk on performance, growth, health, blood and rumen parameters of 45 suckling calves (avarage body weight = 38 ± 0.5 kg) in a compeletly randomized design in 10℃ of average temperature from d 3 to 30 of age in individual boxes. Experimental treatments included: 1- basal starter and milk without fat supplement (control) 2- basal starter and milk with fat powder (10 g/liter of milk) 3- basal starter and milk with flaxseed oil (10 g/liter of milk). Daily weight gain from d 3 to 30 and weight at d 30 were higher in flaxseed oil treatment than control treatment (P ≤ 0.05). Calves fed flaxseed oil treatment had higher hip height than control treatment at d 30 (P ≤ 0.05). Blood cholesterol concentration was higher in control treatment
than flaxseed oil treatment and blood cortisol concentration was lower in flaxseed oil treatment than control treatment (P ≤ 0.05). The ratio of
total protein to albumin in flaxseed oil treatment was lower than control treatment (P ≤ 0.05). Ruminal parameters were not affected by the experimental treatments. The results of this research indicated that using of fat sources including linolenic acid as flaxseed oil in milk have a positive effect on the performance, growth and health during the first month after birth of dairy calves

کلیدواژه‌ها [English]

  • calf
  • flaxseed
  • growth
  • health
  • linolenic acid
1. Abuelfatah K, Zuki A, Goh Y and Sazili A
(2016) Effects of enriching goat meat with n-3
polyunsaturated fatty acids on meat quality and
stability. Small Ruminant Research 136:36-42.
2. AOAC (2000) Official Methods of Analysis.
Vol. I. 17th ed. Association of Official
Analytical Chemists, Arlington, VA.
3. Araujo G, Terre M and Bach A (2014)
Interaction between milk allowance and fat
content of the starter feed on performance of
Holstein calves. Journal of Dairy Science 97:
6511–6518.
4. Calder P C (2005) Polyunsaturated fatty acids
and inflammation. Biochemical Society
Transactions. 33: 423-427.
Conners W E (2000) Importance of n-3 fatty acids
in health and disease. The American Journal of
Clinical Nutrition 71:171-175.
5. Drouillard JS, Seyfert MA, Good EJ, Loe ER,
Depenbusch B and Daubert R (2004) Flaxseed
for finishing beef cattle: Effects on animal
performance, carcass quality, and meat
composition. Proc. 60th Flax Institute, March
17-19, 2004, Fargo, ND. pp 108-117.
Garcia M, Shin JH, Schlaefli A, Greco LF,
Maunsell FP, Thatcher WW, Santos JEP and
Staples CR (2015) Increasing intake of
essential fatty acids from milk replacer
benefitsperformance, immune responses, and
health of preweaned Holstein calves. Journal
of Dairy Science 98: 458-477.
6. Ghasemi E, Azad-Shahraki M and Khorvash M
(2017) Effect of different fat supplements on
performance of dairy calves during cold season.
Journal of Dairy Science 100: 5319-5328.
7. Hill TM, Bateman II HG, Aldrich JM and
Schlotterbeck RL (2011) Impact of various
fatty acids on dairy calf performane. The
Professional Animal Scientist 27: 167-175.
8. Hill TM, Quigley JD, Suarez-Mena FX,
Bateman II HG and Schlotterbeck RL (2016)
Effect of milk replacer feeding rate and
functional fatty acids on dairy calf
performance and digestion of nutrients. Journal
of Dairy Science 99: 6352-6361.
9. Huuskonen A, Khalili H, Kiljala J, Joki-Tokola
E and Nousiainen J (2005) Effects of vegetable
fats versus lard in milk replacers on feed
intake, digestibility, and growth in Finnish
Ayrshire bull calves. Journal of Dairy science.
88: 3575-3581.
10. Ivan M, Petit H, Chiquette J and Wright AD
(2013) Rumen fermentation and microbial
population in lactating dairy cows receiving diets
containing oilseeds rich in C-18 fatty acids.
British Journal of Nutrition 109: 1211-1218.
11. Kadkhoday A, Riasia A, Alikhania M,
Dehghan-Banadaky M and Kowsara R (2017)
Effects of fat sources and dietary C18:2 to
C18:3 fatty acids ratio on growth performance,
ruminal fermentation and some blood
components of Holstein calves. Journal of
Livestock Science 204: 71-77.
12. Karcher E, Hill T M, Bateman H G,
Schlotterbeck R L, Vito N, Sordillo L M and
VandeHaar M J (2014) Comparison of
supplementation of n-3 fatty acids from fish
and flax oil on cyto-kine gene expression and
growth of milk-fed Holstein calves. Journal of
Dairy Science 97: 2329-2337.
13. Lyon T, Boland T, Storey S and Doyle E
(2017) Linseed oil supplementation of lambs
diet in early life leads to persistent changes in
rumen microbiome structure. Journal of
Frontiers in microbiology 8:1656.
14. Montoro C and Bach A (2012) Voluntary
selection of starter feed ingredients offered
separately to nursing calves. Livestock Science
149: 62-69.
15. Patterson E, Wall R, Fitzgerald G, Ross R and
Stanton C (2012) Health implications of high
dietary omega-6 polyunsaturated fatty acids.
Journal of Nutrition and Metabolism 539426.
16. Pazoki A, Ghorbani GR, Kargar S, Sadeghi-
Sefidmazgi A, Drackley JK and Ghaffari MH
(2017) Growth performance, nutrient
digestibility, ruminal fermentation, and rumen
development of calves during transition from
liquid to solid feed: Effects of physical form of
starter feed and forage provision. Animal Feed
Science and Technology 234: 173-185.
17. Quigley JD, Hill TM, Hulbert E, Dennis TS,
Suarez-Mena XF and Bortoluzzi EM (2019)
Effects of fatty acids and calf starter form on
intake, growth, digestion, and selected blood
metabolites in male calves from 0 to 4 months
of age. Journal of Dairy Science.102.
18. Shingfield KJ, Kairenius P, Arola A, Muetzel
DS, Ahvenjarvi S, Vanhatalo A, Huhtanen P,
Toivonen V, Griinari JM and Wallace RJ (2012)
Dietary fish oil supplements modify ruminal
biohydrogenation, alter the flow of fatty acids at
the omasum, and induce changes in the ruminal
Butyrivibrio population in lactating cows. Journal
of Nutrition 142: 1437-1448.
19. Watkins BA, Lippman HE, Bouteiller L, Li Y
and Seifert MF (2001) Bioactive fatty acids:
role in bone biology and bone cell function.
Progress in Lipid Research 40(1-2): 125-148 .
20. Yeom KH, Schonewille JT, Van TG, Kappert
HJ, Hovenier R, Lee KW and Beynen AC (2004)
Growth performance and fatty acid status of goat
kids fed milk replacers with different contents of
linolenic and alpha-linolenic acid. Journal of
Animal Science. 84: 1811-1819.