نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو-دانشگاه زابل

2 دانشگاه زابل

3 علوم ذامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهذ

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات روغن و دانه کتان در شیر و کنسانتره شروع‌کننده بر عملکرد، رشد، سلامت، فراسنجه های خون و شکمبه گوساله های شیرخوار در 4 دوره شامل 0 تا 14 روزگی، 15 تا 30 روزگی، 31 تا ازشیرگیری و 0 تا ازشیرگیری بود. 45 راس گوساله از روز سوم تولد به صورت تصادفی به سه تیمار آزمایشی تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: شیر و جیره پایه بدون مکمل چربی (شاهد)، شیر و جیره پایه به همراه پودر چربی(تیمار دو)، شیر و جیره پایه به همراه روغن و هشت درصد دانه کتان آردی (تیمار سه)، بود. وزن ازشیرگیری، مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه به ترتیب در دوره سه و چهار در گوساله های مصرف کننده دانه کتان بیشتر از گروه شاهد بود(05/0P≤). سن ازشیرگیری در گوساله‌های گروه شاهد بالاتر از سایر گروه ها بود(05/0P≤). تفاوتی در میانگین سازه های رشد اسکلتی وجود نداشت، اما گوساله های مصرف کننده جیره حاوی کتان ارتفاع لگن بالاتری در زمان ازشیرگیری داشتند(05/0P≤). غلظت کلسترول خون در گروه شاهد بالاترین و غلظت کورتیزول خون در گروه کتان پائین ترین بود، همچنین میزان پروتئین تام به آلبومین در گوساله‌های گروه کتان کمترین بود(05/0P≤). فراسنجه های شکمبه ای تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0P≥). نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از منابع چربی خصوصا امگا-3 در ترکیب شیر و کنسانتره شروع کننده تاثیر مثبتی بر عملکرد، رشد و سلامت گوساله های شیرخوار در دوره قبل ازشیرگیری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of oil and flaxseed in milk and starter on performance, growth, health, blood and ruminal parameters of Holstein female dairy calves

نویسندگان [English]

  • mohammad ali ahangarani 1
  • abbas ali naserian 3

1 student

3 animal science, agriculture college ,Mashhad ferdowsi university

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of flax oil and flaxseed in milk and starter on performance, growth, health, blood and rumen parameters of suckling calves during 4 periods include: d 0-14, d 15-30, d 31-weaning and d 0- weaning. 45 calves were randomly divided into 3 experimental treatments from day 3 of birth. Experimental treatments included: milk and basal diet without fat supplementation (control), milk and basal diet with fat powder (treatment 2), milk and basal diet with flaxoil and 8% of flaxseed (treatment 3). weaning weight, Feed intake and daily weight gain were higher in calves fed flaxseed in period 3 and 4 respectively(P≤0.05). Weaning age was higher in control group than other groups (P≤0.05). There was no difference in mean of skeletal growth factors, but calves fed flaxseed diet had higher hip height at weaning (P≤0.05). Blood cholesterol concentration was highest in control group and blood cortisol concentration was lowest in flax group (P≤0.05). The concentration of total protein to albumin in calves fed flaxseed was lowest (P≤0.05). Ruminal parameters were not affected by the experimental treatments (P≥0.05). The results of this study showed that usage of fat sources, especially omega-3 in milk and calf starter would have a positive effect on the performance, growth and health of pre-weaning infants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • flaxseed
  • Growth
  • Health
  • Linolenic Acid