نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس/مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قم

2 هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور - تخصص:‌تغذیه طیور

4 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تخصص: تغذیه طیور شاخصه بیوتکنولوژی غذایی/ پروبیوتیک ها/ آمینواسیدها/ مکمل های غذایی دام و طیور

چکیده

به‌منظور تعیین اثرات افزودن سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل رایج و میکروکپسوله‌شده در جیره‌بر عملکرد، پاسخ ایمنی، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و ریخت‌شناسی روده باریک جوجه‌های گوشتی، آزمایشی با استفاده از تعداد400 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 (مخلوط دو جنس)، در پنج تیمار، چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار، در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره شاهد (بدون افزودنی)، جیره‌های حاوی سطوح 400 و 500 میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس مرزه و جیره‌های حاوی سطوح 5/0 و یک درصد اسانس کپسوله‌شده مرزه بودند. افزودن سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل رایج و میکروکپسوله‌شده به جیره‌ جوجه‌های گوشتی، تأثیری بر مقدار مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی، پاسخ ایمنی و تعداد گلبول‌های سفید و قرمز نداشت. اما تیمارهای آزمایشی حاوی اسانس مرزه رایج و میکروکپسوله‌شده نسبت به تیمار شاهد سبب کاهش معنی‌دار وزن زنده بدن پرندگان گردید. میزان هورمون‌های تیروئیدی (T3 و T4) و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون (کلسترول، تری‌گلیسرید، HDL و LDL) تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. با این‌که صفات بافت‌شناسی روده باریک مانند عرض پرز، عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، ولی سطح 5/0 درصد اسانس کپسوله‌شده مرزه سبب کاهش نسبت طول به عرض پرز به‌صورت معنی‌داری گردید (05/0P<). با توجه به نتایج آزمایش حاضر، استفاده از دو شکل رایج و میکروکپسوله‌شده اسانس مرزه، اثری بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of Satureja khuzistanica essential oil in common and microcapsulated forms on intestinal morphology and performance of broiler chickens

نویسندگان [English]

 • EMRAN AZARBAD 1
 • Hassan kermansh 2
 • Akbar Yaghobfar 3
 • Amir Meimandipour 4

1 Expert / Management of agricultural Jihad in Qom

2 3Department of Animal Science, Faculty of agricultureو Ferdowsi University of Mashhad P.O Box 91775-1163 Mashhad, Iran

3 Aniaml Science Research Institiute

4 4PhD in Food Biotechnology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Iran

چکیده [English]

In order to determine the effects of adding different levels of Satureja khuzistanica essential oilin two conventional and microcapsulated forms into the diet on performance, immune response, blood biochemical parameters and intestinal morphology of broiler chickens, an exprement was conducted using 400 Ross 308 (mixed sex) broiler chickens, in five treatments, four replicates and 20 chickens per each replicate. The expriment was done in a completely randomized design. Treatments included control (no additive), dietary containing levels of 400 and 500 mg/kg Satureja essential oil and dietary containing levels of 0.5 and 1.00 percent capsulated Satureja essential oil. Adding different levels of Satureja khuzistanica essential oil in conventional and microcapsulated forms to diet of broiler chickens had no effect on feed intake,FCR, immune response and the number of white and red blood cells. However, experimental treatments containing conventional and microcapsulatedformof Satureja essential oil caused a significant decrease in body weight of the birds relative to than the control treatment. The level of thyroid hormones (T3 and T4) and blood biochemical parameters (cholesterol, triglyceride, HDL and LDL) were not affected by the experimental treatments. Although small intestin histologhy traits like width of villi, depth of crypt and length of villi to depth of crypt ratio were not affected by the experimental treatments, the level of 0.5 percent capsulated Satureja essential oil caused a significant decrease in length to width of villi ratio (P<0/05). Acccording to the results of the present experiment, using of two common and microcapsulated Satureja essential oil forms,  have not any  effect on performance, blood biochemical parameters and immune response.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Blood "
 • Parameters"
 • "Broiler"
 • "Cell "
 • Count"
 • " Intestinal"
 • Histology"
 • "Satureja"
 • Essential "
 • Oil"
 1. 1.      خسروی‌نیا ح، شهسواری ر، قاسمی ص (1391). تأثیرافزودن اسانس مرزه خوزستانی به آب آشامیدنی، بر ترکیب شیمیایی، پروفیل اسید‌های چرب و میزان کلسترول عضلات سینه و ران در جوجه‌های گوشتی. مجله تحقیقات دام و طیور. 1(4): 58-47.
 2. 2.      خسروی‌نیا ح، علیرضایی م، قاسمی ص و نعمتی ش (1394) تأثیر اسانس مرزه خوزستانی بر pH پس از کشتار و پتانسیل آنتی‌اکسیداتیو عضله سینه مرغ گوشتی تحت تنش گرمایی. مجله تحقیقات دامپزشکی. 7(2): 227- 134.
 3. 3.      روستائی علی مهر م، عزیزی ه و حقیقیان رودسری م (1394) اثر اسانس گیاه مرزه بر عملکرد و میکرو فلور روده جوجه‌های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 108: 12-3.
 4. 4.      زاده‌امیری م، بوجارپور م، سالاری س، ممویی م و قربانپور م (1393) اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه‌های ایمنی و خونی جوجه‌های گوشتی. پژوهش‌های تولیدات دامی. 5(9): 12-1.
 5. 5.      صفامهر ع، چاووشی ف و نوبخت ع (1396) اثرات آویشن، مرزه با و بدون آنزیم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و ایمنی در جوجه‌های گوشتی. پژوهش‌های تولیدات دامی. 16: 78-70.
 6. 6.      طیبی م، خسروی‌نیا ح و آذرفر، آ (1392) اثر سطوح جیره‌ای اسانس مرزه خوزستانی بر ذخیره و توزیع چربی در لاشه مرغ گوشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه لرستان.
 7. AL-Sultan SI (2003) The effect of Curcuma longa (Tumeric) on overall perfprmance of broiler chickens.International Journal of Poultry Science 2(5): 351-353.
 8. Barreto MSR, Menten JFM, Racanicci AMC, Pereira PWZ and Rizzo P (2008) Plant extracts used as growth promoters in broilers. Brazilian Journal of Poultry Science 2: 109-115.
 9. Brenes A and Rourab E (2010) Essential oils in poultry nutrition: Main effects and modes of action. Animal Feed Science and Technology 158: 1-14.
  1. Cowan M (1999) Plant products as antimicrobial agents. Clinical Microbiology Review 12: 564-582.
  2. Deans SG and Ritchie G (1987) Antibacterial properties of plant essential oils. Int. Journal Food Microbiology 5: 165-80.
  3. Deyoe CW, Dvies RE, Krishnan R, Khaund R and Couch JR (1962) Studies on the taste preference of the chick. Poultry Science 41(3): 781-784.
   1. Garcia V, Catala Gregori P, Hernandez F, Megras MD and Madrid J (2006) Effect of formic acid and plant extracts on growth, nutrient digestibility, intestine mucosa morphology, and meat yield of broilers. Journal of Applied Poultry Research 16: 555-562.
   2. Ghalamkari G H, Toghyani M, Tavalaeian E, Landy N, Ghalamkari Z and Radnezhad H (2011) Efficiency of different levels of Satureja hortensis L.(Savory) incomparison with an antibiotic growth promoter on performance, carcass traits, immune responses and serum biochemical parameters in broiler chickens. African Journal of Biotechnology 10(61): 13318-13323.
   3. Gopi M, Karthik K, Manjunathachar HV, Tamilmahan P, Kesavan M, Dashprakash M, Balaraju BL and Purushothaman MR (2014) Essential oils as a feed additive in poultry nutrition. Advances in Animal Veterinary Science 2(1): 1-7.
    1. Hernandez F, Madrid J, Gracia V, Orengo J and Megias M D (2004) Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility, and digestive organ size. Poultry Science 83: 169-174.
    2. Jang IS, Ko YH, Kang SY and Lee CY (2006) Effect of a commercial essential oil on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal microflora population in broiler chickens. Journal of Animal Science and Biotechnology 134(3): 304-315.
    3. Kalantar M, Saki AA, Zamani P and Aliarabi H (2011) Effect of drinking thyme essence on performance,energy and protein efficiency and economical indices of broiler chickens. Pajouhesh and Sazandegi (In Animal Sciences) 92: 59-67.
    4. Rezaian M, Yaghobfar A and Barin A (2007) Effects of pellet and mesh diets on the activity of the microflora, and morphology of the small intestine of broiler chicks. 16th European Symposium on Poultry Nutrition. Strasbourg, France.
    5. SAS Institute (2004) SAS User’s Guide. Statistical Analytical System. Carry, NC, SAS Institute Inc.
    6. Shi-bin Y and IIon Ch (2011) Effect of dietary supplementation of chatoyant on growth performance and immune index in ducks. African Journal of Biotechnology 11: 3490-3495.
     1. Viveros A, Chamorro S, Pizarro M, Arija I, Centeno C and Brenes, A (2011) Effects of dietary polyphenol-rich grape products on intestinal microflora and gut morphology in broiler chicks. Poultry Science 90: 566-578.
      1. Wegmann TG and Smithies OA (1966) Simple hemagglutination system requiring small amounts of red cells and antibodies. Transfusion. 6: 67-75.
      2. Zamani Moghaddam AK, Ghannadi AR, Gafarian A and Shojadoost B (2007) The effect of Satureja hortensis on performance of broiler chickens NDHI titers. 16th European Symposium on Poultry Nutrition. Strasburg, France.