نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 هیئت علمی دانشگاه بیرجند

3 عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند، تخصص: تغذیه طیور

چکیده

به‌منظور مطالعه اثر پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم روابیو بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت‌شناسی ایلئوم روده جوجه‌های گوشتی، تعداد320 قطعه جوجه یک‌ روزه نر راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با آزمایش فاکتوریل 4×2 با هشت تیمار، چهار تکرار و ۱۰ قطعه پرنده در هر تکرار توزیع شد. تیمارها شامل چهار سطح ضایعات عناب (صفر، چهار، هفت و10 درصد) و دو سطح مولتی آنزیم (صفر و ۱/0 درصد) بودند. نتایج نشان داد، پرندگان تغذیه‌شده با جیره‌ حاوی 10درصد عناب و آنزیم در مقایسه با شاهد (تیمار بدون عناب و آنزیم)، میانگین مصرف خوراک بالاتری در دوره رشد، پایانی و کل دوره داشتند (05/0>P). اثرات اصلی و متقابل آنزیم و عناب بر میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک تأثیر نداشت به­جز در دوره آغازین که تیمار 10درصد عناب و آنزیم افزایش وزن بالاتری در مقایسه با شاهد نشان داد (05/0>P). استفاده از سطح چهار درصد ضایعات عناب و آنزیم موجب افزایش درصد سینه و سطح هفت درصد عناب و آنزیم باعث کاهش درصد چربی محوطه شکمی در مقایسه با شاهد گردید (05/0>P). بیشترین ارتفاع پرز و کم‌ترین عرض پرز مربوط به تیمار ۱۰ درصد عناب به‌همراه آنزیم بود (05/0>P). در مقایسه با شاهد، تیمار حاوی آنزیم (بدون عناب) نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت بالاتری داشت (05/0>P). بنابراین، افزودن ۱۰درصد پودر میوه عناب ضایعاتی به جیره جوجه‌های گوشتی و مکمل کردن آن با آنزیم باعث بهبود عملکرد رشد و کیفیت گوشت می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of surplus jujube meal with and without enzyme on growth performance, carcass traits and ileum morphology of broilers

نویسندگان [English]

 • somayeh daymeh 1
 • nazar Afzali 2
 • Seyyed Javad Hosseini-Vashan 3

1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Birjand University

2 Department of Animal science, Faculty of Agriculture, Birjand University

3 Animal Science Department, Agricultural Faculty, University of Birjand

چکیده [English]

In order to investigate the effect of surplus jujube meal with or without Rovabio enzyme on growth performance, carcass traits and ileum morphology in broiler chicken; 320 male broiler chicks of Ross 308 were assigned to eight treatments, four replicates and 10 birds per each. The treatments included four levels of surplus jujube meal (0, 4, 7 and 10 percent) and two levels of Rovabio multi-enzyme (0 and 0.1 percent). The data were analyzed based on completely randomized design in factorial arrangement (2×4). The results showed that the birds fed diet containing 10% jujube with enzyme had a higher feed intake in the grower, finisher and whole periods as compared to control (no jujube and enzyme treatment; P<0.05). The main effect and interactions of enzymes and jujube had no effect on weight gain and feed conversion ratio. However, in the starter period when the birds fed diet contained 10% jujube along with enzyme, a higher weight gain than control was observed (P<0.05). Supplementation of 4% Jujube with enzyme increased the percentage of breast and the level of 7% jujube reduced abdominal fat compared to control (P<0.05). Compared to control, the birds fed diets containing 10% jujube with the enzyme had higher and lower villus height and width respectively (P<0.05). The ratio of villus height to crypt depth was the highest in birds fed enzyme (P<0.05). It is concluded that adding 10% of jujube to the diet of broiler chickens and supplementing it with enzyme could improve the performance and meat quality of broiler chicken.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fat
 • Bursa of fabricus
 • feed conversion ratio
 • small intestine
 • villus height
 1. دیمه س، افضلی ن و باشتنی م (139۲) تأثیر سطوح مختلف سبوس گندم با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد و صفات لاشه در جوجه‌های گوشتی پژوهش‌های علوم دامی پژوهش‌های تولیدات دامی. ۲۳ (۳): ۲۹-۴۰.
 2. دیمه س، افضلی ن و باشتنی م (1395) تأثیر آنزیم روابیو بر عملکرد رشد، برخی متابولیت‌های خون و قابلیت جذب عناصر معدنی در جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با سطوح مختلف سبوس گندم. پژوهش‌های تولیدات دامی. ۱۴: ۳۳-۴۳.
 3. دیمه س، افضلی ن و حسینی واشان س ج (139۷) اثر پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم بر گلوکز خون و آنزیم‌های کبدی در جوجه‌های گوشتی. هشتمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه کردستان.
 4. شیردل ز، مدنی ح و میربدل‌زاده ر (۱۳۸۷) مطالعه‌ای اثر عصاره هیدروالکلی برگ عناب بر سطح قند خون، لیپیدها و لیپوپروتیین‌های در رت‌های دیابتی‌شده با آلوکسان منوهیدرات. مجله دیابت و لیپید ایران. ۷ (۳): 281-275.
 5.  صبور قله زو الف، افضلی ن ، حسینی س م و حسینی واشان س ج (1394) اثر سطوح پودر ضایعات عناب بر صفات عملکردی، لیپیدهای خونی و فعالیت آنزیم‌های کبدی جوجه‌های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). ۲۸ (۱۰۸): 194-181.
 6. صولتی ج و سلیمانی ن (۱۳۸۹) بررسی اثرات ضد دیابتی عصاره اتانولی میوه عناب در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده به‌وسیله استرپتوزوسین. مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی. ۱۴ (۲): 180-174.
 7. غوث ک (۱۳۸۸) عناب میوه فراموش شده. چاپ اول انتشارات سعیدی‌منش: 8-6.
  1. Abbas RJ (2010) Effect of using fenugreek parsley and sweet basil seeds as feed additives on the performance of broiler chickens. International Journal of Poultry Science. 9: 278-282.
  2. Ao X Zhou, Kim TX, Hong HJ, and Kim IH (2011) Influence of Fermented Red Ginseng Extract on Broilers and Laying Hens. Asian-Australian Journal of Animal Science. 24 (7): 993-1000.
  3. Aviagen. (2014) Ross Broiler Management Guide.
  4. Awad WA, Ghareeb  K and Bohm J (2011) Evaluation of the chicory inulin  efficacy on ameliorating the intestinal morphology and modulating the intestinal electrophysiological properties in broiler chickens. Journal of Animal Physiology and Animal nutrition. 95(1): 65-72.
  5. Benammar C (2010) Zizyphus lotus L (Desf) modulates antioxidant activity and human T-cell proliferation. BMC Complementary and Alternative Medicine.10: 54.
  6. Chang SC, Hsu BY and Chen BH (2010) Structural characterization of polysaccharidesfrom  Zizyphusujuba and evaluation of antioxidant activity.International Journal of Biological Macromolecules. 47: 445-453.
  7. Deschepper K, Lippens M, Huyghebaert G and Molly K (2003) The effect of aromabiotic and GALI D’OR on technical performances and intestinal morphology of broilers. In: Proccedings of 14th. European Symposium on poultry nutrition. August. Lillehammer, Norway. 189.
  8. Gutierrez del Alamo A, Verstegen MW, Den Hartog LA, Perez de Ayala P and Villamide MJ (2008) Effect of wheat cultivar and enzyme addition to broiler chicken diets on nutrient digestibility, performance, and apparent metabolizable energy content. Poultry Science, 87(4): 759-767.
  9. Iji PA, Saki AA and Tivey DR (2001) Intestinal development and body growth of broiler chicks on diets supplemented with non-starch polysac-charides. Animal Feed Science and Technology. 89: 175-188.
  10. Manzanillo EG, Baucelis F, Kamel C, Morales J, Perez JF and Gass J (2001) Effects of plant extracts on the performance and lower gut micro flora of early weaned piglets. Journal of Animal Science. 1: 473-476.
  11. Martin F W, Campbell C W and Ruberte R M (1987) Perennial edible fruits of the tropics: an inventory. Agriculture Handbook USDA. 642 247.
  12. Mehrafarin A, Rezazadeh Sh, Naghdi Badi H, Noormohammadi Gh, Zand E and Qaderi A (2011) A review on biology, cultivation and biotechnology of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) as a valuable medicinal plant and multipurpose. Journal Medicinal Plant 10: 6-24.
  13. Meloche KJ (2013) The Development and validation of prediction equations for the apparent metabolizable energy of distillers dried grains with solubles in broilers. MSc Thesis. Faculty of Auburn University.
  14. Moharry A (2006) Comparison of performance and digestibility characteristics of broiler fed diets containing treated hulled barley or hull-less barley. Animal Science 51: 122-131.
  15. Nabizadeh A (2012) The effect of inulin on broiler chicken intestinal microflora, gut morphology and performance. Journal of Animal and Feed Sciences 21(4): 725-734.
  16. Orskov ER (1988) The feed value of by-products and wastes. Word Animal science. B4. Feeb science. Elsevier scientific publishing company INC.
  17. SAS Institute inc (2003) SAS/STAT Users Guide: Version 9.1 edition. SAS Institute Inc. Cary. North Carolina.
  18. Sharif MAR, Vivek KB and Sun Chul K (2009) Antioxidant and antilisterial effect of seed essential oil and organic extracts from Zizyphus jujube. Food and Chemical Toxicol 47: 2374-80.
  19. Thakar  NM, Chairmam DM, McElroy AR, Novak CL and Link RL (2004) Pharmacological screening of some medicinal plants as antimicrobial and feed additives. MSc Thesis. Department of Animal Science.
  20. Yousefpour M (2001) Inestigationon the effect of multienzyme supplementation in wheat and barley-based diets on broiler performance. This is submit for the degree of Master of Science department of animal science Islamic azad University. Karaj.
  21. Yusrizal C and Chen TC (2003) Effect of adding chicory fructans in feed on broiler growth performance, serum cholesterol and intestine length. International Journal of Poultry Science 2(3): 214-219.