نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشگاه شهرکرد، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ طیور/ تنوع ژنتیکی دام های اهلی/ نقشه یابی ژنتیکی

3 گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

به‌منظور اندازه­گیری برخی از فراسنجه­های بیوشیمیایی سرم خون در شرایط طبیعی و تعیین ارتباط آن­ها با وزن بدن و اجزای لاشه و همچنین بررسی اثر جنس بر فراسنجه­های بیوشیمیایی خون در مرغ بومی اصفهان، آزمایشی با تعداد 200 قطعه جوجه یک­روزه بومی انجام شد. جوجه­ها به‌مدت 12 هفته در شرایط کاملاً یکسان، پرورش داده شدند. در پایان هفته دوازدهم بعد از اعمال شش ساعت گرسنگی، کشتار و وزن بدن و اجزای مختلف لاشه هر یک از جوجه­ها اندازه­گیری شد. غلظت کلسترول، تری­گلیسرید، پروتئین کل، آلبومین، اسید اوریک، کلسیم، فسفر، مالون دی­آلدئید، لیپوپروتئین با چگالی بالا و گلوکز با استفاده از کیت­های تجاری اندازه­گیری شدند. مقدار گلوبولین از اختلاف پروتئین کل و آلبومین به‌دست آمد. نتایج نشان دادند که بیشترین همبستگی مثبت معنی­دار (05/0>P) بین کلسترول با وزن بدن و وزن ران (21/0) و بالاترین همبستگی منفی معنی­دار بین غلظت اسید اوریک و وزن کبد و بین کلسیم و وزن سینه (24/0-) مشاهده شد. تجزیه رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که می­توان از فراسنجه­های کلسترول، گلوبولین و فسفر برای پیش­بینی وزن بدن و سینه و نیز از سطوح کلسترول و گلوبولین برای پیش­بینی وزن لاشه و ران استفاده کرد. به‌علاوه بین دو جنس نر و ماده تفاوت معنی­داری از نظر هیچ‌یک از فراسنجه­های بیوشیمیایی اندازه­گیری‌شده، وجود نداشت. با توجه به نتایج این آزمایش می­توان از فراسنجه­های خون برای پیش­بینی برخی از خصوصیات لاشه در مرغ بومی اصفهان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of carcass characteristics using blood biochemical parameters in Isfahan native chicken

نویسندگان [English]

 • saeed rahimian 1
 • Nasrollah Pirany 2
 • F Khajali 1
 • Abdolnaser Mohebi 3

1 Department of Animal Science, Faculty of agriculture, Shahrekord University, shahrekord, iran

2 Department of Animal Science, Shahrekord University

3 Department of Veterinary Medicine, Shahrekord University

چکیده [English]

In order to measure some of the blood serum biochemical parameters in normal rearing conditions and determination of their relationship with body weight and carcass components and also the examination of sex effect on blood biochemical parameters in Isfahan native chicken, an experiment was conducted using 200 one-day-old native chickens. The chicks were reared in completely identical conditions for 12 weeks. At the end of week 12 and after six hours of fasting, the chicks were slaughtered, and their body weight and various carcass components were measured. The cholesterol, triglyceride, total protein, albumin, uric acid, calcium, phosphorus, malondialdehyde, high density lipoprotein and glucose concentrations were measured using commercial kits. The amount of globulin was calculated as the difference of total protein and albumin. The results showed that the highest significant positive correlation (P<0.05) was observed between cholesterol with body weight and thigh weight (0.21) and the highest significant negative correlation was observed between uric acid concentration and liver weight, and between calcium and breast weight (-0.24). The multiple regression analysis showed that cholesterol, globulin and phosphorus parameters could be used to predict body and breast weights, as well as cholesterol and globulin levels for predicting of carcass and thigh weights. In addition, there was no significant difference between two sexes in any of the measured biochemical parameters. According to the results of this experiment, blood parameters could be used to predict some carcass characteristics in Isfahan native chicken.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood parameters
 • carcass components
 • linear regression
 • native chicken
 • phenotypic correlation
 1. قربانی ش، مرادی شهربابک م، ضمیری م ج و کمالی م ع (1386) بررسی عملکرد و پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی مرغ بومی فارس و تخمین میزان ضریب هم‌خونی درآنها. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. 75: 32-26.
 2. قیصری ع ع (1384) بررسی برخی از نیازهای غذایی جمعیت مرغ بومی مرکز مرغ بومی اصفهان در طی دوره پرورش و تخم‌گذاری. مجموعه مقالات اولین همایش مرغ بومی کشور. انتشارات مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 54-43.
 3. نظیفی س، خضرایی­نیا پ و قیصری ح ر (1379) بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. 55 (2): 61-64.
  1. Abdi-Hachesoo B, Talebi A and Asri-Rezaei S (2011) Comparative study on blood profiles of indigenous and Ross-308 broiler breeders. Global Veterinaria 7 (3): 238-241.
  2. Abdi-Hachesoo B, Talebi A, Asri-Rezaei S and Basaki M (2013) Sex related differences in biochemical and hematological parameters of adult indigenous chickens in northwest of Iran. Journal of Animal Science Advances 3(10): 512-516.
  3. Abebe ASH, Mikko S and Johansson AM (2015) Genetic diversity of five local Swedish chicken breeds detected by microsatellite markers. Plos One 10 (4): 1-13.
  4. Ademola SG, Farinu GO and Babatunde GM (2009) Serum lipid, growth and haematological parameters of broilers fed garlic, ginger and their mixtures. World Journal of Agricultural Sciences 5 (1): 99-104.
  5. Albokhadaim I, Althnaian T and El-Bahr SM (2012) Investigation of selected biochemical parameters of local chickens with different age and sex in Al-Ahsa, Saudi Arabia. Pakistan Journal of Biological Sciences 15 (17): 827-832.
  6. Ali OHA, Malik HEE and Elhadi HM (2011) Changes in the concentrations of liver total lipids, serum total lipids and serum cholesterol during early days post-hatch in broiler chicks. Asian Journal Poultry Science 5: 51-55.
  7. Amira E, El-Tahawy WS and Amin EM (2009) Inheritance of some blood plasma constituents and its relationship with body weight in chickens. Egyptian Poultry Science Journal 29 (I): 465-480.
  8. Cameron ND (1992) Correlated physiological responses to selection for carcass lean content in sheep. Livestock Production Science 30: 53-68.
  9. Conti M, Morand PC, Levillain P and Lemonnier A (1991) Improved fluorometric determination of malonaldehyde. Clinical Chemistry 37(7): 1273-1275.
  10. Dong JQ, Zhang H, Jiang XF, Wang SZ, Du ZQ, Wang ZP, Leng L, Cao ZP, Li YM, Luan P and Li H (2015) Comparison of serum biochemical parameters between two broiler chicken lines divergently selected for abdominal fat content. Journal of Animal Science 93 (7): 3278-3286.
  11. Dong JQ, Zhang XY, Wang SZ, Jiang XF, Zhang K, Ma GW, Wu MQ, Li H and Zhang H (2018) Construction of multiple linear regression models using blood biomarkers for selecting against abdominal fat traits in broilers. Poultry Science 97: 17-23.
  12. El Dein AA, El Ghany FA, Awaden NB and Soliman MM (2008) Prediction of productive performance of laying hens by measurement of some blood constituents. Egyptian Poultry Science 28: 849-866.
  13. Elagib HAA, Elamin KM, Ahmed ADA and Malik HEE (2012) Blood biochemical profile of males and females of three indigenous chicken ecotypes in Sudan. Journal of Veterinary Advances 2 (12): 568-572.
  14. Griffin HD, Whitehead CC and Broadbent LA (1982) The relationship between plasma triglyceride concentrations and body fat content in male and female broilers- a basis for selection. British Poultry Science 23 (1): 15-23.
  15. Hassaan SF, Elsalmoney AE and Fathi MM (2008) Relationship between triiodothyronine (T3) and Insulin-like growth factor (IGF1) hormone in Egyptian local chickens during growth period. Egypt Poultry Science 28: 251-263.
  16. Hollands KG, Grunder AA and Williams CJ (1980) Response to five generations of selection for blood cholesterol levels in white leghorns. Poultry Science 59 (6): 1316-1323.
  17. Ibrahim AA, Aliyu J, Wada NI and Hassan AM (2012) Effect of sex and genotype on blood serum electrolytes and biochemical parameters of Nigerian indigenous chickens. Iranian Journal of Applied Animal Science 2 (4): 361-365.
  18. Ladokun AO, Yakubu A, Otite JR, Omeje JN, Sokunbi OA and Onyeji E (2008) Hematological and serum biochemical indices of naked neck and normally feathered Nigerian indigenous chickens in a sub humid tropical environment. International Journal of Poultry Science 7 (1): 55-58.
  19. Meluzzi A, Primiceri G, Giordani R and Fabris G (1992) Determination of blood constituents’ reference values in broilers, Poultry Science 71: 337-345.
  20. Miranda RL, Mundim AV, Costa AS, Guimaraes RV and Silva FOC (2008) Serum biochemistry of 4-day-old ostriches (Struthio camelus). Pesquisa Veterinaria Brasileira 28 (9): 423-426.
  21. Piotrowska A, Burlikowska K and Szymeczko R (2011) Changes in blood chemistry in broiler chickens during the fattening period. Folia Biologica 59 (3-4): 183-187.
  22. SAS Institute (2015) SAS Stat User’s Guide, Version 9.4 ed., SAS Inst. Inc., Cary, NC.
  23. Scholtz N, Halle I, Flachowsky G and Sauerwein H (2009) Serum chemistry reference values in adult Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) including sex-related differences. Poultry Science 88 (6): 1186-1190.
  24. Simaraks S, Chinrasri O and Aengwanich W (2004) Hematological, electrolyte and serum biochemical value of the Thai indigenous chickens (Gallus domesticus) in northeastern of Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology 26 (3): 425-430.
  25. Singh B, Hussain KQ and Singh DS (1998) Studies on certain blood parameters in guinea fowl. Indian Journal of Poultry Science 33 (2): 202-206.
  26. Thrall MA, Weiser G, Allison RW and Campbell TW (2012) Veterinary hematology and clinical chemistry. 2nd Edition, John Wiley and Sons, Ames, IA, USA.
  27. Wilkinson S, Wiener P, Teverson D, Haley CS and Hocking PM (2012) Characterization of the genetic diversity, structure and admixture of British chicken breeds. Animal Genetics 43 (5): 552-563.
  28. Zhang HL, Xu ZQ, Yang LL, Wang YX, Li YM, Dong JQ, Zhang XY, Jiang XY, Jiang XF, Li H, Zhang DX and Zhang H (2018) Genetic parameters for the prediction of abdominal fat traits using blood biochemical parameters in broilers. British Poultry Science 59 (1): 28-33.