نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

اثرات افزودن ویتامین­های 1K و 3K به جیره حاوی کلسیم کم بر ساختار استخوان درشت­نی و عملکرد بلدرچین­های ژاپنی،در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 192 قطعه بلدرچین با چهار تیمار، چهار تکرار و هر تکرار با 12 قطعه بلدرچین بررسی شد. تیمارها شامل: جیره حاوی سطح توصیه­شده کلسیم (شاهد)،­ جیره حاوی کلسیم کم (70 درصد سطح توصیه­شده)، جیره حاوی کلسیم کم به علاوه ویتامین 1K و جیره حاوی کلسیم کم به علاوه ویتامین 3K بودند. بلدرچین­ها، جیره با کمبود کلسیم را به میزان بیشتری مصرف کردند (05/0P<). با افزودن ویتامین1K به این جیره، مصرف خوراک کاهش یافت. وزن زنده پرندگانی که با جیره حاوی کلسیم کم تغذیه شدند کمتر از پرندگان شاهد بود (05/0P<.)افزودن ویتامین­های 1K یا 3K به جیره با کمبود کلسیم، ضریب تبدیل و وزن زنده را بهبود داد (05/0P<). مصرف ویتامین 3K باعث افزایش حداکثر قطر دیافیز استخوان و مصرف ویتامین 1Kو 3K، سبب افزایش حداقل قطر دیافیز شد (05/0P<). قطر کانال میانی استخوان با مصرف جیره حاوی کلسیم کم افزایش (05/0P<) ولی از این نظر تفاوتی بین پرندگان شاهد و پرندگانی که ویتامین ­1K دریافت کردند مشاهده نشد. در پرندگانی که  ویتامین 1K دریافت کردند، وزن خاکستر استخوان کمتر و  طول استخوان بیشتر از پرندگانی بود که ویتامین 3K دریافت کردند (05/0P<). بر اساس نتایج این تحقیق،  افزودن ویتامین 1K به جیره­هایی با کمبود کلسیم سبب بهبود عملکرد گله و صفات فیزیکی استخوان در بلدرچین­های ماده می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of vitamins K1 and K3 addition to diets with calcium deficiency on performance and physicochemical indicators of tibia bone in Japanese quails

نویسندگان [English]

  • Sahar Mohammadzadeh 1
  • Tohid Vahdatpour 1
  • Yahya Ebrahimnezhad 2

1 Department of Animal Sciences, Faculty of Animal and Veterinary Sciences, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran

2 Associate Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Animal and Veterinary Sciences, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran

چکیده [English]

Effects of vitamins K1 and K3 addition to a low calcium diet on the structure of tibia bone and performance of Japanese quail were evaluated by using 192 birds in a completely randomized design with four treatments, four replicates and 12 birds per each. The treatments included: diet containing the recommended level of calcium (control), low calcium diet (70% of recommended level), low calcium + vitamin K1, and low calcium diet + vitamin K3. The quails consumed a greater amount of calcium deficiency diet (P<0.05). Feed intake decreased by supplementing diets by vitamin K1. The live weight of birds fed low calcium diet was lower than control birds (P<0.05). The live body weight and FCR improved by supplementing low calcium diet with K1 or K3 (P<0.05). Maximum diameter of diaphysis increased in birds fed on diet containing K3, but the minimum diameter of diaphysis increased by feeding  diets containing K1 or K3 (P<0.05). The bone middle canal increased in birds fed low calcium diet (P<0.05). There had no difference in bone middle canal between birds fed on diet containing K1and control diet. In birds fed K1 supplemented diet the bone ash weight was lower and length of bone was higher than those fed on diets containing K3 (P<0.05).According to the these results, addition vitamin K1 to low calcium diet improves the growth performance and bone physical properties in female quails.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium
  • Japanese quail
  • tibia
  • vitamins K1 and K3
انصاری ف (1393) همه چیز درباره ویتامین K برای زندگی. چاپ اول، موسسه­ فرهنگی و انتشاراتی شیمی. 44-30.
2.  خادمیان ر (1395) ویتامین K و انعقاد خون، فواید ویتامین K برای بدن. رساله­ پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
3.  خسروی­نژاد م (1396) مکانسیم اثر کلسیم در اسکلت بدن. واحد اطلاع­رسانی دارو و مرکز بهداشت تهران.
4.  خلیل­پور ق (1395) مصرف خوراک در بلدرچین­های ژاپنی. آژند دام، پایگاه خبری صنعت دام، طیور و آبزیان، 8- 7.
5.  رحیمی م و سوادگر  م (1391) آشنایی با خواص ویتامین­ها. مجله سلامت عصر ایران. (2)3:
119-111.
6.  زهروی م، نصیری مقدم ح ، افتخاری شاهرودی ف و دانش­مسگران م (1380) اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره­ غذایی و اندازه­ ذرات سنگ آهک بر ویژگی­های تولیدی و سختی استخوان درشت­نی در جوجه­های گوشتی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی (5)3: 154-143.
7.  عشرتی ع و گوهری س (1395) تعیین میزان دیرجوش خوردن و عدم جوش خوردن به دنبال روش جراحی میله­گذاری داخل کانال استخوان در شکستگی­های تروماتیک استخوان درشت­نی در بیمارستان آریا و درمانگاه ارتوپدی پزشکی قانونی در سال­های 87-84 . مجله علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (6)1: 8-1.
8.  منصوری م (1377) آسیب­های اندام­های تحتانی. سمینار دانشگاه علوم پزشکی تهران. 30-27.
9.  نصیرزاده د (1391) ویتامینK ، درمان بیماری­های مرتبط با تغذیه، غدد و متابولیسم.تغذیه و رژیم درمانی. مجله دکتر سلام. 17-16.
 
 
10. Carolin E and A Claude (2015 (Vitamin K for meat quail in growth. Seminar Ciencias Agrarias (14)79: 318-323.
11. Jacqueline B and MS Marcusi (2013) Vitamin and mineral basics: The healthy foods and beverages including phytonutrients and functional foods. FADA in culinary nutrition 22: 401-410.
12. Jin S and L Sell (2001) Dietary vitamin K1 requirement and comparison of bio potency of different vitamin K source for young turkeys. Poultry Science 80(5): 615-20.
13. Leon S (2015) Vitamin K1 and K3 two underappreciated nutrients that are crucial for health. Dr. Macro’s Natural Health Newsletters. 91: 637-676.       
14. Müller Fernandes JI, Eiko Murakami A, Scapinello C, Moreira and E Varela Varela (2009) Effect of vitamin K on bone integrity and eggshell quality of white hen at the final phase of the laying cycle. Revista Brasileria Zootecnia 38(3): 488-492.
15. NRC (1994) National research council. Nutrient requirements of poultry. 9th Revised Edition. National Academic Press, Washington, DC. USA.
16. Oztopcu P, Kabadere S, Mercangoz A and Uyar R (2004) Comparison of vitamins K1, K2 and K3 effects on growth of rat glioma and human glioblastoma multiform cells in vitro. Acta Neurology (17)104: 106-110.
17. Shea MK, Kritchevsky SB, Hsu FC, Nevitt M, Booth SL, Kwoh CK, McAlindon TE, Vermeer C, Drummen N, Harris TB, Womack C and R.F. Loeser (2015) The association between vitamin K status and knee osteoarthritis feature in older adults. The health aging and body composition study. Osteoarthritis and Cartilage 23: 370-378.
18. Shimizu T (2014) Vitamin K dependent carboxylation of osteocalcin affects the efficacy of teriparatide. PTH for skeletal repair. Bone (21)80: 95-101.
19. Tanno K and K Shit (2008) Association of hip fracture incidence and intake of calcium, magnesium, vitamin D and vitamin K. EUJ Epidemiology (41)23: 219-250. 
20. Vahdatpour T, Ebrahimnezhad Y, and S Vahdatpour (2014) Effects of dietary functional additives on characteristics minerals of tibia bone and blood parameters of Japanese quails. International Journal of Plant and Animal Environment (23)4: 690-695.
21. William D and M Darning (2008) Protecting bone with vitamin K1. Animal Science 30: 40-48.