نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، گروه علوم دامی ، تهران ، ایران

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، گروه علوم دامی

3 استادیار دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ انتخاب ژنومیک

4 مرکز اصلاح نژاد دام کشور،

چکیده

به منظور تعیین تعداد رکورد روز آزمون مناسب برای آزمون نتاج گاوهای نر هلشتاین از 732140 رکورد روز آزمون تولید شیر زایش اول مربوط به 73214 راس گاو شیری از 62 گله طی سال های 1371 الی 1395 که توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع آوری شده بود، استفاده شد. همبستگی پیش بینی ارزش ارثی (EBV) گاوهای نر با استفاده از 10 رکورد روز آزمون دختران آنها با تعداد متفاوت رکورد روز آزمون، مقایسه شد. همبستگی EBV گاوهای نر هلشتاین در حالت استفاده از 10 رکورد روز آزمون از هر گاو شیری با EBV حاصل از تعداد رکورد روز آزمون زوج، فرد، (دوم، سوم، دهم)، (دوم، پنجم، هفتم) و (دوم، ششم) به ترتیب 99/0، 98/0، 98/0، 97/0 و 94/0 برآورد شد. نتایج نشان داد در ارزیابی ژنتیکی گاو های نر هلشتاین با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی می‌توان برای کاهش هزینه رکوردگیری، کاهش حجم فایل اطلاعات و کم کردن فاصله نسل فقط از رکوردهای روز آزمون دوم، پنجم و هفتم به جای 10 رکورد روز آزمون استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Random Regression Genetic Evaluation of Holstein Bulls using different Test Day records

نویسندگان [English]

  • ali ashrafian 1
  • nasser emam jomeh kashan 2
  • Rostam AbdolahiArpanahi 3
  • Mohammad Bagher Sayyadnejad 4

1 Department of Animal science, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran

2 Professor, Islamic Azad university,Science and Research Branch, Department of Animal Science

3 Assistant Professor, University of Tehran, Aborayhan Campus

4 Animal Breeding Center of Iran

چکیده [English]

In order to determine the optimum number of test-day records for the progeny test program of Holstein bulls, 732,140 milk yield test-day were used. These milk yield test-days, which were related to 73,214 first parity dairy cows belonging to 62 herds, had been collected by the Animal Breeding Center of Iran from 1992 to 2016. The correlation of predicted breeding value (EBV) of bulls from ten test-day of their daughters compared with EBV predicted from different number of recorded test-days. The Correlation of predicted EBV from ten test-days with EBV from even, odd, (second, fifth, seventh), (second, fifth, tenth) and (second, sixth) test-day records were estimated to be 0.99, 0.98, 0.98, 0.97 and 0.94 respectively. The results showed that to reduce cost of recording, number of records and generation interval in EBV prediction of bulls with random regression model it is possible to use only second, fifth and seventh test-days instead of ten test-days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding value
  • Dairy cow
  • generation interval
  • Holstein
  • progeny test
1.     خالقی م ح، زره‌داران س، حسنی س، فرهنگ‌فر ه، اقبال ع ر (1392) تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد. مجله پژوهش در نشخوارکنندگان. (1)30:1-13.
2.     رزم‌کبیر م، مرادی شهربابک م، پاکدل ع، نجاتی جوارمی ع (1389) استفادهازمدلتابعیتتصادفیبرایبرآورداجزایواریانستولیدشیردرگاوهایهلشتاین. مجله علوم دامی ایران. (2)4: 178-171.
3.   عبداللهی آرپناهی ر، رزم‌کبیر م، صیادنژاد م ب، اقبال ع ر (1396) تعیین شمار رکورد روز آزمون مورد نیاز هر دام برای جایگزینی مدل رگرسیون تصادفی با مدل متداول دوره شیردهی. مجله علوم دامی ایران. (3)48: 398-391.
4.   فرهنگ‌فر ه، سالاری م، اصغری م ر (1395) برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل تابع کواریانس. مجله پژوهش‌های علوم دامی. (2)26: 11-1.
5.   محمدیع، علیجانیص، رأفت ع، تقی‌زادها، بهلولیم(1391) مقایسه برازش عملکرد تابع چندجمله‌ای در مدل رگرسیون تصادفی برای رکوردهای روزآزمون تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران. مجله پژوهش‌های تولیدات دامی. (3)6: 63-46.
6.      Interbull (2007) Interbull routine genetic evaluation for dairy production traits. Available at http://www.interbull.org/web/static/mace_evaluations_archive/eval/feb07.html)/Accessed Feb. 30, 2007(. Uppsala, Sweden.
7.    Jamrozik J and Schaeffer LR (1997) Estimates of genetic parameters for a test day model with random regressions for yield traits of first lactation Holsteins. Journal of Dairy Science. 80: 762-770.
8.     Schaeffer LR (2016) Random regression models. University of Guelph.
9.      Schaeffer L R (2004) Application of random regression models in animal breeding. Journal of Livestock production science. 86: 35-45.
10.   Shadparvar AA and Yazdanshenas MS (2005) Genetic parameters of milk yield and milk fat percentage test day records of Iranian Holstein cows. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 18(9): 1231-1236.