نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه دام و طیور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور - تخصص:‌تغذیه طیور

3 عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

4 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

تأثیر جیره با کیفیت متفاوت پروتئین و مکملشده با اسیدهای آمینه کریستاله بر عملکرد، پاسخ ایمنی، فعالیت آنزیمی در بافت روده و خصوصیات بستر، با استفاده از تعداد 576 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 (مخلوط دو جنس)، در یک آزمایش فاکتوریل 4×2 با دو جیره آزمایشی (کیفیت بالا و پایین پروتئین) و چهار سطح اسیدهای آمینه کریستاله (سطح نیاز (توصیهشده)، بدون اسیدهای آمینه کریستاله مکملشده، 10 و 15 درصد بالاتر از سطح نیاز) در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار، شش تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن اسیدهای آمینه کریستاله در سطوح 10 و 15 درصد بالاتر از سطح نیاز (توصیهشده)، به جیره‌های حاوی کنجاله کلزا و گندم (منبع پروتئین با کیفیت پایین) سبب افزایش عملکرد (0001/0P<)، تعداد هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت (001/0P<) و کاهش تعداد لنفوسیت (01/0P<) شد. اثر اسیدهای آمینه کریستاله تأثیری بر فعالیت آنزیم آمینوپپتیداز و فعالیت ویژه این آنزیم در ژژنوم نداشت. همچنین، افزودن سطوح 10 و 15 درصد بالاتر از سطح نیاز (توصیهشده) اسیدهای آمینه کریستاله در جیره با کیفیت پایین، ماده خشک، نیتروژن و نیتروژن آمونیاکی بستر را به‌صورت معنی‌دار تحت تأثیر قرار نداد. با توجه به نتایج این مطالعه،استفاده از اسیدهای آمینه کریستاله در سطوح بالاتر از نیاز پرنده به‌خصوص در جیره‌های غذایی با کیفیت بالا مانند (کنجاله سویا و ذرت) تأثیری بر عملکرد جوجه‌های گوشتی ندارد و قابل توصیه نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of using crystalline amino acids in diets with different protein quality on performance, immune response, enzymatic activity and litter characteristics of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Vajiheh Nikoofard 1
  • Akbar Yaghobfar 2
  • Shahab Ghazi Harsini 3
  • Ali Asghar Saki 4

1 1 PhD student of Animal and Poultry Nutrition, Callege of Agriculture and Natural Resources Razi University, Kermanshah, Email: v_nikoofard@yahoo.com

2 Aniaml Science Research Institiute

3 Associate Professor of Poultry Nutrition, Callege of Agricaltur and Natural Resources Razi University, Kermanshah,

4 Professor of Poultry Nutrition, Bu-Ali Sina University, Hamedan

چکیده [English]

The effect of diet with different protein quality andsupplemented with crystalline amino acids on performance, immune response, enzyme activity in the intestinal tissue and litter characteristics, using 576 Ross 308 (mixed sex) broiler chickens,in a 2 × 4 factorial experiment with two experimental diets (high and low protein quality) and four levels of crystalline amino acids (recommended levels, without supplemented crystalline amino acids, 10 and 15% higher than the recommended levels)in a completely randomized design with eight treatments, six replicates and 12 chicks per replicate was investigated.The results of this study showed that, adding crystalline amino acids at levels of 10 and 15% higher than the recommended level to diets containing canola meal and wheat (as low quality protein source) caused an increase in performance (P<0.0001), the number of heterophile and heterophile to lymphocyte ratio (P<0.001) and decreased the number of lymphocyte (P<0.01). The treatments with crystalline amino acids hadn’t significant effect on the enzyme activity aminopeptidase and specific activity of the enzyme in jejunum. Also, adding crystalline amino acids at levels of 10 and 15% higher than the recommended level ina low-quality diet were not significantly affected dry matter, nitrogen and ammonia nitrogen in the litter. According to these results, the use ofcrystalline amino acids higher than the recommended levels in the diets with high quality (as maize-soybean meal) has no effect on the performance of broiler chickens and is not recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chicken
  • Crystalline Amino Acids
  • Enzymatic activity
  • immune response
  • Litter Characteristics
1.    چگینی ع (1384) بررسی تأثیر آنزیم بتاماناز (همی سل) بر عملکرد، رطوبت و pH بستر جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌هایی بر پایه کنجاله‌های سویا و کلزا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه.
2.    داودی ج، گلزار ادبی ش، حاجی اصغری س ی، مقدم غ ع و فرامرزی ع (1386) اثر سطوح مختلف کنجاله کلزای جایگزین سویا بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. مجله دانش نوین کشاورزی. 3(6): 39-27.
3.    ساکی ع ا، عباسی‌نژاد م، سالاری ج وکاظمی فرد م (1391) تعیین قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک جیره‌های حاوی سه کنجاله گیاهی به‌روش آزمایشگاهی و بررسی اثرات استفاده از آن‌ها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 96: 50-42.
4.     شکاری م، شهیر م ح و عبدی قزلجه ع ا (1391) اثرات سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره‌های بر پایه ذرت یا گندم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. نشریه پژوهش‌های علوم دامی. 22(2): 145-131.
5.    صحرائی م، قنبری ا، کرمی ر، لطف الهیان ه، یعقوبفر ا، شکوری د و ابرغانی ا (1396) ارزیابی استفاده از مولتی‌آنزیم در جیره‌های حاوی سطوح مختلف کنجاله کلزا و ضایعات بوجاری گندم بر عملکرد، کیفیت لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی ایلئومی در جوجه‌های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). 115: 45-37.
6.    فخرائی ج، لطف الهیان ه، شیوازاد م، چمنی م (1390) تأثیر سطوح مختلف اسیدآمینه لیزین در جیره غذایی مرغ‌های مادر گوشتی آرین بر روی سیستم ایمنی و برخی صفات بیوشیمیایی خون. نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی). 90: 57-48.
7.    کریم‌زاده ص (1390) کنجاله کلزا در جیره مرغان تخم‌گذار. مجله چکاوک. 12(3): 28-23.
8.    کلانتر م، یعقوبفر ا و خواجعلی ف (1394) تأثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فراسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی. نشریه پژوهش‌های علوم دامی ایران. 7(4): 465-456.
9.    گلستانی میلانلو گ، شریفی س د، یعقوبفر ا و خادم ع ا (1390) تأثیر استفاده از آنزیم ناتوزایم در جیره‌های حاوی گندم و کنجاله کلزا بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. مجله تولیدات دامی. 13(2): 10-1.
10. میرزایی س، زاغری م، امین زاده س و شیوازاد م (1392) اثر سطوح پلی‌ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای بر فعالیت آنزیم‌های روده‌ای و عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار. مجله پژوهش‌های سلولی و مولکولی (مجله زیست‌شناسی ایران). 26(4): 571-562.
 
11.   AOAC (2005) Association Official Methods of Analysis. 18th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.
12.   Bregendahl K (2001) Effects of low crude-protein diets fortified with crystalline amino acids on growth performance and nitrogen retention of broiler chicks. Iowa State University. Retrospective Theses and Dissertations.
13.   Bregendahl K, Sell JL and Zimmerman DR (2002) Effects of low crude-protein diets on growth performance and body composition of broiler chicks. Poultry Science 81: 1156-1167.
14.   Bryden WL and Li X (2004) Utilisation of digestible amino acids by broilers. A report for the Rural Industries Research and Development Corporation (RIRDC). RIRDC Publication No 04/030. RIRDC Project No US-80A.
 
 
15.   Bryden WL, Li X, Ravindran G, Hew LI and Ravindran V (2009) Ileal digestible amino acid values in feedstuffs for poultry. A report for the Rural Industries Research and Development Corporation (RIRDC). RIRDC Publication No 09/071. RIRDC Project No PRJ-002827.
16.   Carvalho GB, Santos Neto LD, Martins JMS, Pereira NM, Falleiros MB, Arnhold E and Café MB (2018) Litter quality of broiler fed with to different levels of sulfur amino acid. Journal Animal Behaver Biometeorol 6: 21-28.
17.   Gal-Garber O and Uni Z (2000) Chicken intestinal aminopeptidase: partial sequence of thegene expression and activity. Poultry Science 79: 41-45.
18.   Ghiasi J, Ramin SD, Ghorbai A, Gharachorlu AA, Behesti R, Fani A and Zakeri A (2011) Effect of canola oil on mucosal leucine aminopeptidase activity enzymes in small intestine of turkey chicks. Journal of American Science P: 7-11.
19.   Kamran Z, Sarwar M, Nisa M, Nadeem MA, Ahmad S, Mushtaq T, Ahmad T and Shahzad MA )2008) Effect of lowering dietary protein with constant energy to protein ratio on growth, body composition and nutrient utilization of broiler chicks. Asian-Australasian Journal of Animal Science 21(11): 1629-1634.
20.   Kanduari AB, Gaikwad NZ, Mugale VZ, Maini Sh and Ravikanth K (2012) Comparative efficacy of supplementation of phyto concentrate herbal preparation and synthetic amino acid on broiler performance. Veterinary World Journal 4(9): 413-416.
21.   Namroud NF, Shivazad M and Zaghari M (2008) Effects of fortifying low crude protein diet with crystalline amino acids on performance, blood ammonia level, and excreta characteristics of broiler chicks. Poultry Science 87: 2250- 2258.
22.   Nonis MK and Gous RM (2006) Utilization of the synthetic amino acids by broiler breeder hens.South African Journal of Animal Science 36(2): 126-134.
23.   Rubin LL, Canal CW, Ribeiro ALM, Kessler A, Silva L, Trevizan L, Viola T, Raber M, Goncalves TA and Kras R (2007) Effects of methionine and arginine dietary levels on the immunity of broiler chickens submitted to immunological stimuli. Brazilian Journal of Poultry Science 9: 241-247.
24.   SAS Institute (2004) SAS User’s Guide. Statistical Analytical System. Carry, NC, SAS Institute Inc.
25.   Sharifi SD, Golestani G, Yaghobfar A, Khadem A and Pashazanussi H (2013) Effects of supplementing a multienzyme to broiler diets containing a high level of wheat or canola meal on intestinal morphology and performance of chicks. Journal of Applied Poultry Research 22: 671-679.