نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی - سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی - تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان/ تغذیه اسب

2 دانش آموخته مرکز آموزش علمی کاربردی شهید زمانپور استان تهران

3 کارشناس گروه علوم دامی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

4 کارشناس اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان

چکیده

تاثیر صمغ گیاه آنغوزه و اکسید مس میله ای بر کنترل انگل های داخلی و عملکرد تولیدی بره های پرواری با استفاده از 25 راس گوسفند نر نژاد بلوچی با میانگین وزن 5 ± 20 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. تیمارها شامل؛ 1- تیمار شاهد (بدون افزودنی)، 2- صمغ آنغوزه، 3- اکسید مس میله ای، 4- اکسید مس میله ای و صمغ آنغوزه و 5- داروی ضد انگل آلبندازول بود. در زمان های صفر، 15، 30، 45 و 60 روزگی آزمایش به منظور بررسی وضعیت تعداد تخم انگل از مدفوع و برای تعیین میزان هماتوکریت، از خون نمونه گیری شد. وزن کشی بره‌ها به صورت هفتگی انجام شد. نتایج نشان داد که تغییرات وزن فقط در هفته های سوم، چهارم، پنجم و هفتم بین گروه ها اختلاف معنی داری داشت. (05/0>P). اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد هماتوکریت معنی دار نبود و بیشترین مقدار در زمان های مختلف مربوط به تیمار اکسید مس و آنغوزه بود. نتایج بررسی تعداد تخم انگل در مدفوع نشان داد که روند تغییرات آن در گروه های آنغوزه، اکسید مس و آلبندازول مشابه بود، به طوری که در این گروه های آزمایشی تعداد تخم انگل ها در زمان 60روزگی به حداقل رسید. همچنین گروه ترکیبی اکسید مس و صمغ آنغوزه، منجر به کاهش تخم انگل در زمان کوتاهتری (روز 45) شد. یافته های این پژوهش نشان داد که می توان از صمغ آنغوزه و اکسید مس به عنوان ترکیبات کنترل کننده انگل داخلی در گوسفند به ویژه در سیستم ارگانیک استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Ferula alliacea and copper oxide wire on control of internal parasites and performance of Balouchi fattening lambs

نویسندگان [English]

  • hossein manafi rasi 1
  • Hossein Heidary chah baghi 2
  • salman Afshar 3
  • Narges Afshari pour 4

1 Member of science. Institute of Technical & vocational higher education & skills training of agriculture jihad,Agricultural Research, Education and Extention Organization, Tehran, Iran

2 Institute of technical and vocational higher ecucation agriculture jihad- Tehran brandh

3 Expert of Institute of Technical & vocational higher education & skills training of agriculture jihad,Agricultural Research, Education and Extention Organization, Tehran, Iran

4 Kerman province- veterinary net

چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effect of Ferulla alliacea resin and wire copper oxide on internal parasite control as well as growth performance of Baluchi fattening lambs. Towenty-five Baluchi lambs, aged 6 to 7 months and weighed 20 ± 5 kg on average, were selected as trial sample. The experiment was done using completely randomized design with five groups as treatments replicated five times for 60 days. Treatments consisted of 1) control ( without additive), 2) Ferulla alliacea resin, 3) copper oxide wire, 4) combination of copper and Ferulla alliacea resin, 5) albendazole (anti parasite druge). During the experiment period, some parameters such as EPG (the number of eggs per gr of feces) and PCV (hematocrit equivalent) were measured at 0, 15, 30, 45 and 60 day of experiment, as well as weight gain weekly. According to the results, body weight changes were significant in 3th, 4th, 5th and 7th weeks (p<0.05). No significant difference was observed for PCV at all times. In addition, it appeared that copper oxide, Ferulla alliacea resin and albendasole had the same effect on decreasing EPG on 60th d. In addition,. The combination of Ferulla alliacea resin and copper oxide effectively reduced EPG in a shorter time (45th d) . The findings showed that Ferulla alliacea and copper oxide can be used as control of internal parasites in sheep, especially in organic systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balouchi lambs
  • Copper oxide wire
  • Ferulla alliacea
  • Internal parasites
  • Organic husbandry
1.     باقرزاده ف، شادمانی م، میرزایی ح ر و مهری م (1394) اثرپودرآنغوزه برعملکرد،وضعیت ایمنی وجمعیت میکروبی روده های کور جوجه های  گوشتی. علوم دامی ایران. 46(2): 118-111
2.    حسینی ح، حقیقی کارسیدانی س و مشگی ب (1386) ارزیابی تاثیر عصاره های گیاهی آویشن ، زیره و شمعدانی بر مراحل مختلف رشد همونکوس کونتورتوس در شرایط آزمایشگاهی و میدانی. گیاهان دارویی. 4(24): 57-51.
3.     خادم، پ و احمدی خاوه ح (1391) مقایسه باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها در گوشت گوسفندان نر پرواری و گاوهای نر پرواری منطقه پاکدشت. تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی. 4(1): 228
4.    سرکاری ب، تدین ح، عسکریان ش، فرینا ا و عسکریان م (1388) اثر عصاره سیر و آنغوزه بر رشد و تکثیر انگل تریکوموناس واژینالیس. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 3 : 17-13.
5.     نعمت الهی ا، حسینی ح، خضرایی نیا پ ، اسلامی ع، ساسانی ف و گرامی ع (1383) بررسی تغییرات کلینیکال پاتولوژی گوسفندان در آلوده تجربی به همونکوس کنتورتوس. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران . دوره 59 (2): 107-101
6.      Aas E (2003) A practitioners perspectives: traditional tannin-treatment against intestinal parasites in sheep and cattle. Ethnobotany Research and  Applications 1:31-38.
7.      Arsenos G, Banos G, Valergakis GE, Fortomaris P and Zygoyiannis D (2004) Proposed husbandry practices to ensure animal health and product quality in organic sheep and goat production systems. Proceedings of the 2nd SAFO Workshop, Witzenhausen, Germany.
8.      Burke JM, Orlik S, Miller JE, Terrill TH, and Mosjidis JA (2010) Using copper oxide wire particles or sericea lespedeza to prevent peri-parturient gastrointestinal nematode infection in sheep and goats. Livestock Science 132(1): 13-18.
9.      Burke JM and Miller JE (2006) Evaluation of multiple low doses of copper oxide wire particles compared with levamisole for control of Haemonchus contortus in lambs. Veterinary Parasitology 139(1): 145-149.
10.   Getz WR (2006) Selective tools for internal parasite management in sheep. Georgia small ruminant research and extension center.
11.   Gundamaraju R (2013) Evaluation of anti-helmintic activity of Ferula foetida “Hing- A natural Indian spice” aqueous extract. Asian Pacific Journal of Tropical Disease 3(3): 189
12.   Hendrix CM (1998) Diagnostic Veterinary Medicine (2nd edition), Mosby Publishers, State Louis. pp. 249-255 & 257-259.
13.   Hoste H, Athanasiadou S, Paolini V, Jackson F, Coop RL, Kyriazakis I, Barrow E, Fouraste L, Valderrabano J, Uriarte J, Larsen M, Mejer H and Thamsborg S (2004) Nutritional aspects of bioactive forages for worm control in organic sheep and goats. Proceedings of the 2nd SAFO Workshop. Witzenhausen, Germany.
14.   Kakar SA, Tareen RB, Sandhu ZUD, Azam Kakar M, Kakar SUR, Iqbal Z and Jabeen H (2013) In vitro and in vivo anthelmintic activity of Ferula costata (Kor) against gastrointestinal nematodes of sheep. Pakistan Journal of Botany 45: 263-268
15.   Kumar P and Singh DK (2014) In vitro anthelmintic activity of Allium sativum, Ferula Asafoetida, syzygium aromaticum and their active components against Fasciola gigantica. Journal of Biology and Earth Sciences 4:1
16.   Marley CL, Cook R, Keatinge R, Barrett J and Lampkin NH (2003a) The effect of birdsfoot trefoil (Lotuscorniculatus) and chicory (Cichorium intybus) on parasite intensities and performance of lambs naturally infected with helminth parasites. Veterinary Parasitology 112: 147-155.
17.   Marley CL, Cook R, Barrett J, Keatinge R, Lampkin, NH and McBride SD (2003b) The effect of dietary forage on the development and survival of helminth parasites in ovine faeces. Veterinary Parasitology 118: 93-107.
18.   MozafarianV (2013) Identifiction of Iranian medicinal aromatic plants. Farhang Moaser publishers, pp.1444 (In Persian).
19.   NRC (2007) Nutrient Requirements of Small Ruminants. Sheep, Goats, Cervids and NewWorld Camelids. National Academy Press.Washington, DC.
20.   Pandey VS, Verhulst A, Gatenby RM, Saithanoo S, Barcelo P and Monteiro LS (1994) Genetic resistance to internal parasites in sheep and goats and its exploitation for increasing animal productivity in Southeast Asia: an example of international collaborative research. Strategic development for small ruminant production in Asia Pacific. Proceeding of a symposium held in conjunction with the 7th Asia-Australasian Association of animal production society congress., Denpasar, Bali, Indonesia, pp. 39-50
21.   Podstatzky L, Chizzola R and Witschnig GM (2013) Additional feeding of Asa foetida to sheep infested with Haemonchus contortus: Evaluation of fecal egg count and haematocrit. Planta Medica 79 - PL18.
22.   Sefidlcon F., Askari F and Mina M (1998) Essential Oil Composition of Ferula assa-foetida L. from Iran. Journal of Essencial Oil Research. 10;687-689.
23.   Soli F, Terrill TH, Shaik SA, Getz WR, Miller JE, Vanguru M and Burke JM (2010) Efficacy of copper oxide wire particles against gastrointestinal nematodes in sheep and goats. Veterinary parasitology 168(1): 93-96.
24.   Thamsborg SM (2001) Parasite control on organic sheep farms: options and limitations. The 5th NAHWOA Workshop, Rødding. 11-13.
25.   Zia-Ul-Haq M, Ahmad M, Mehjabeen JN, Ahmad S, Qayum  M and Marwat IK (2011b) Antimicrobial screening of selected flora of Pakistan. Archives of Biological Sciences 63(3): 691-695.