نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته کارشناسی ارشد بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت

2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه جیرفت، تخصص: تغذیه طیور

3 دانشگاه شیراز

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر گل‌گاوزبان بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی اجرا شد. بدین منظور از 160 قطعه جوجه خروس گوشتی یک‌روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و 10 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- تیمار شاهد (جیره پایه)، و تیمارهای 2، 3 و 4 به ترتیب شامل جیره پایه به همراه 500، 1000 و 2000 میلی‌گرم پودر گل‌گاوزبان به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بود. پرندگان تا سن 24 روزگی تحت شرایط یکسان پرورش و تغذیه شدند. از 25 روزگی جوجه‌ها روزانه هشت ساعت، از ساعت نه تا 17 در دمای 2±0C34 قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان داد که پودر گل‌گاوزبان منجر به افزایش معنی‌دار افزایش وزن روزانه و کاهش معنی‌دار ضریب تبدیل غذایی نسبت به تیمار شاهد شد (05/0>P). استفاده از 1000 میلی‌گرم پودر گل-گاوزبان باعث افزایش قابلیت هضم پروتئین به میزان 13/9 درصد نسبت به گروه شاهد شد (05/0>P). همچنین سطوح 500 و 2000 میلی‌گرم باعث افزایش معنی‌داری در قابلیت هضم ظاهری چربی نسبت به گروه شاهد و گروه 1000 میلی‌گرم شدند (05/0>P). استفاده از 1000 میلی‌گرم پودر گل‌گاوزبان در مقایسه با سایر گروه‏ها به طور معنی‌داری باعث کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت، افزایش آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، افزایش وزن نسبی بورس فابرسیوس و پانکراس شد (05/0>P). بنابراین استفاده از1000 میلی‌گرم پودر گل‌گاوزبان به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باعث بهبود عملکرد، افزایش قابلیت هضم ظاهری پروتئین و چربی خام و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of borage (Echium amoenum) powder on performance, nutrient digestibility and some blood parameters in heat stressed broiler chicken

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Azdi 1
  • Nemat Ziaei 2
  • Sayyed Mehdi GHoreishi 3

1 Jiroft University

3 Shiraz University

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of different levels of borage (Echium amoenum) powder on performance,nutrient digestibility and some blood parameters in heat stressed broiler chickens. A total of 160, one-day-old male broiler chicken (Ross 308) were randomly allocated to 4 treatments with 4 replicates, 10 chicks each, in a completely randomized design. The dietary treatments consisted of: T1, basal diet (BD), T2, T3 and T4 were included BD plus 500, 1000 and 2000 mg/kgBW boragepowder, respectively. The birds reared at the same condition till 24-day of age. The birds were kept at 34°C±2 (9.00am to 17.00; for 8 hours) from 25 to 42 days of age. Dietary supplementation of 1000 mg/kg body weight (BW) ofborage powder increased body weight gain and significantly improved FCR compared to that of basal diet (P<0.05). Inclusion of 1000 mg/kg BW borage powder significantly (P<0.05) increased protein digestibility. Addition of 500 or 2000 mg/kgBW borage powder significantly increased lipid digestibility (P<0.05). Supplementation of diet with 1000 mg/kgBW borage powder significantly reduced (P<0.05) heterophile to lymphocyte ratio and increased glutathione peroxidase activity (P<0.05). Inclusion of 1000 mg/kgBW borage powder significantly (P<0.05) reduced relative weight of bursa fabricious and pancreas in broiler chickens. It was concluded that supplementation of diet with 1000 mg/kgBW borage powder improved performance, protein and lipid digestibility and decrease negative impact of heat stress in broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood metabolites
  • Borage powder
  • Broiler Chickens
  • Glutathione peroxidase
  • performance
1.     رحیمی ش، فرهادی د و لیپوری ا ر (1390) مقایسه اثر منابع سلنیوم آلی و معدنی و ویتامینE  بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی. نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی). شماره 91. ص25-35.
2.     خلیل زاده م ع، پولادی ح و غیبی س (1389) بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره الکلی اندام‌های مختلف گیاه گاوزبان. همایش ملی گیاهان داروئی.
3.     صدیق آرا پ، پرین ع، جاهد غ و فردجامند ف (1392) ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدان و ضد التهابی عصاره الکلی بابونه، توت، ختمی، گل گاوزبان و رزماری. فصلنامه دانش و تندرستی. دوره 8 شماره 1. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شاهرود.
4.     فتحی ح و محمدی ح (1395) مطالعه سنجش محتوای فنل و فلاونوئیدی تام و ارزیابی عملکرد ضد اکسایشی عصاره متانلی اندام هوایی گیاه گل گاوزبان در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه علمی- پژوهشی طب مکمل. شماره 1.
5.Abed A, Minaiyan M, Ghannadi A, Mahzouni P and Babavalian M R (2012) Effect of Echium amoenum Fisch, a traditional Iranian herbal remedy in an experimental model of acute pancreatitis. ISRN Gastroenterology. doi:10.5402/2012/141548.
6.      AlcicekA, Bozkurt M and Cabuk M (2003) Selected herbs growing wild in Turkey on broiler performance. South African Journal of Animal Science 33 (2): 89-94.
7.       Altan O, Pabuccuoglu A, Alton A, Konyalioglu S and Bayraktar H (2003) Effect of heat stresson oxidative stress, lipid peroxidation and some stress parameters in broilers. British Poultry Science 4: 545-550
8.       Ames BN, Shigenaga M and Hagen TM(1993) Oxidants, antioxidants and the degenerative diseases of aging.Proceeding of the National Academic of Science of the United State of America 90:7915 – 7922.
9.      Ando M, Katagiri K, Yamamoto S, Wakamatsu K, Kawahara I, Asnuma S, Usada M and K. Sasaki K (1997) Age related effects of heat stress on protective enzymes for peroxides and microsomal mono oygenase in rat liver. Environmental Health Prospective 105:726-733.
10.   Borges SA, Fischer Da Silva AV, Majorka AV,  Hooge A and Cummings  KR (2004) Physiological responses of  broiler chickens to heat stress and dietary electrolyte balance (sodium plus potassium minus chloride, mili equivalents per kilogram). Poultry Science 83:1551-1558.
11.    Brown KI and Nedcor KE (1973) Some physiological responses of turkeys selected for high and low adrenal response to cold stress. Poultry Science 52: 948-954.
12.    Bruskov VL, alakhova LV, Masalimov ZK and  Chernikov AV (2002)  Heat induced formation of reactive oxygen species and 8-oxoguanine, a biomarker of damage to DNA. Nucleic Acids Research  30:1354–1363
13.   Cross DE, McDevit RM, Hillman K and Acamovic T (2007) The effects of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. British Poultry Science 48: 496-506.
14.   Edens FW, Thaxton P, Morgan GW and Parkhurst CR (1983) Grouping in Japanese quail. 2. Suppression and humoral immunity. Poultry Science 62: 2479-2485.
15.    Fang YZ, Yang S and Wu GY (2002) Free radicals, antioxidants, and nutrition. Nutrition. 18:872-879.
16.   Fasseas M, Mountzouris K, Tarantilis P, Polissiou M and  Zervas G (2008) Antioxidant activity in meat treated with oregano and sage essential oils. Food Chemistry 106(3):1188-1194.
17.   Felver-Gant JN, Mack LA, Dennis RL, Eicher SD and Cheng HW (2012) Genetic variations alter physiological responses following heat stress in 2 strains of laying hens. Poultry Science 91: 1542–1551.
18.    Heidarizadi AK, Taherpour S, Mousavi GH and Rostami F (2014) Effect of borage powder on blood cells and immune system. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2(4): 900-903.
19. Kavanagh S, Lynch P, O’Mara F and Caffrey P (2001) A comparison of total collection and marker technique for the measurement of apparent digestibility of diets for growing pigs. Animal Feed Science and Technology. 89 (1): 49-58.
20.Pagila DE and Valentine WN(1967) Methods of glutathione peroxidase activity assay. Journal of  Laboratory Clinical Medicine. 70(3): 158-9.
21. Prieto MT and Campo JL (2010) Effect of heat and several additives related to stress levels on fluctuating asymmetry, heterophil:lymphocyte ratio, and tonic immobility duration in White Leghorn chicks. Poultry Science 89: 2071–2077.
22.     Sahin N, Sahin K and Kucuk O (2003) Effects of chromium and ascorbic acid supplementation on growth, carcass traits, serum metabolites, and antioxidant status of broiler chickens reared at a high ambient temperature (32°c). Nutrition Research 23: 225-235.
23.      Sies H (1996) Antioxidants in Disease, Mechanisms and Therapy. Volume 38, 1st edition, New York Academic Press. 707Pages.