نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی – ایران

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان/ میکروبیولوِزی شکمبه/ آشنایی کامل با روشهای آزمایشگاهی در تغذیه نشخوارکنندگان

3 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ملاثانی - ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات عمل‌آوری کاه کنجد با بخار آب تحت فشار پایین، اسید سولفوریک و مخلوط آنزیمی بر هضم‌پذیری و تخمیر شکمبه ای، جمعیت پروتوزوا، رفتار نشخوار و برخی فراسنجه های خونی گوسفند عربی انجام شد. 12 رأس گوسفند با جیره های شاهد (بدون کاه کنجد)، جیره حاوی کاه کنجد عمل‌آوری شده با 4/2 درصد اسید و بخار در دمای 130 درجه به مدت 120 دقیقه و سه گرم در کیلوگرم آنزیم، جیره حاوی کاه کنجد عمل‌آوری شده با اسید و آنزیم و جیره حاوی کاه کنجد عمل‌آوری شده با آب تغذیه شدند. مصرف ماده خشک و ماده آلی، افزایش وزن، ضریب تبدیل، قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) و اسیدی (ADF) بین تیمارها تفاوتی نداشت. عمل‌آوری‌های انجام شده میزان نیتروژن آمونیاکی، اسیدیته، و پروتوزوای شکمبه گوسفندان را تحت تأثیر قرار ندادند. زمان استراحت، نشخوار و جویدن بین تیمارها متفاوت بود و بیشترین زمان نشخوار (67/491 دقیقه در روز) مربوط به عمل آوری با مخلوط اسید و آنزیم بود (05/0>P). زمان جویدن، نشخوار و خوردن به ازای ماده خشک، ADF و NDF مصرفی و مقدار گلوکز و اوره خون گوسفندان متفاوت نبود. با توجه به نتایج این آزمایش می توان از کاه کنجد فرآوری شده با آب، فرآوری شده با مخلوط اسید و بخار و آنزیم و همچنین فرآوری با مخلوط اسید و آنزیم به جای کاه گندم در تغذیه گوسفند استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of processing sesame straw with low steam pressure and chemical materials on digestibility and fermentation, protozoa population, rumination and some blood parameters of Arabi sheep

نویسندگان [English]

  • tahereh mohammadabadi 2
  • Khalil Mirzadeh 3

2 Ramin Agriculture and Natural Resource University of Khuzestan

3 Ramin Agriculture and Natural Resource University of Khuzestan

چکیده [English]

This research was conducted to investigate the effect of processing sesame straw with low steam pressure, sulfuric acid and enzyme mixture on digestibility and ruminal fermentation, protozoa population, rumination and some blood parameters of Arabi sheep. Twelve sheep were fed with control diet (without sesame straw), diet containing sesame straw processed with 2.4 % sulfuric acid and low steam pressure at 130 °C for 120 minutes and 3 gr/kg DM enzyme, diet containing sesame straw processed by sulfuric acid and enzyme and diet containing sesame straw processed with water. The dry matter and organic matter intake, daily gain, feed conversion, apparent digestibility of dry matter, organic matter, NDF and ADF did not differ between treatments.The processing did not affect ammonia nitrogen, pH, and rumen protozoa species of sheep. Chewing, rumination and resting times were different between treatments and the greatest rumination time (491.67 minutes per day) was for processing with acid and enzyme (P<0.05). The eating, rumination and chewing time for dry matter, ADF and NDF, and blood glucose and urea of sheep were not different. Therefore, according to results of this experiment, sesame straw processed with water, processed with sulfuric acid and low steam pressure and enzymes and processed with acid and enzyme can be used at the expense of wheat straw in the sheep nutrition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabi sheep
  • digestibility
  • enzyme
  • Low steam pressure
  • Sulfuric acid
1.     افضل­زاده ا، قربانی فارمد ه، دانش­مسگران م و خادم ع(1389) استفاده از کاه جو خیسیده و یونجه در تغذیه گاوهای شیرده. مجله تولیدات دامی. دوره 12(2):50-37.
2.     بانشی ح، محمدآبادی ط، میرزاده خ، چاجی م و قاسمی­نژاد م (1393) بررسی پارامترهای تولید گاز و هضم­پذیری کاه کنجد فرآوری شده با مواد شیمیایی و بخار آب تحت فشار. ششمین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه تبریز.
3.     عالم­زاده ب، نوروزی س و کردونی ع (1380) تعیین ترکیبات شیمیایی و ضرایب هضم کاه های ماش، کنجد، گندم، جو و برنج در استان خوزستان. پژوهش و سازندگی. 46-49.
4.     قیاسوند م، یزدی ک و دهقان بنادکی م (1391) تأثیر روش­های مختلف فرآوری بر ترکیب و تجزیه­پذیری شکمبه­ای کاه کلزا و تأثیر آن بر عملکرد پروار گوساله­های هلشتاین. نشریه پژوهش­های علوم دامی .22(1): 104-94.
5.   AOAC (2005) Official Methods of Analysis. 15th edn. Association of Official Analytical chemists. Arlington, U. S. A.
6.   Aregawi T, Animut G and Kassa H (2013) Utilizattion and nutritive of sesame (Sesamum indicum L.) straw as feed for livestock in the North western Lowlands of Ethiopia. Livestock Research for Rural Development 25: 7.
7.   Ayala OJ, Mendoza Martinez JG, Barcena GR and Gonzalez MS (1994) Effect of addition of Saccharomyces cervisiae and urea-molasses on in vivo and in situ digestibility in diets for sheep based on sesame straw. 3: 221-226.
8.   Beauchemin KA, Colombatto D, Morgavi DP and Yang WZ (2003) Use of exogenous fibrolytic enzymes to improve feed utilization by ruminants.Journal of Animal Science. 81: 37-47.
9.   Chaji M, Mohammadabadi T and Aghaei A (2011) Fermenting cell walls of processed sugarcane pith by ruminal bacteria, protozoa and fungi. International of Journal of Agriculture of Biology. 13: 283-286.
10.Colombatto D, Mould FL, Bhat MK and Owen E (2003) Use of fibrolytic enzymes to improve the nutritive value of ruminant diets: A biochemical and in vitro rumen degradation assessment. Animal Feed Science and Technology.  107: 201-209.
11.Eun JS, Beauchemin KA and Schulze H (2007) Use of exogenous fibrolytic enzymes to enhance in vitro fermentation of alfalfa hay and corn silage. Journal of Dairy science. 90: 1440-1451.
12.Giraldo LA, Tejido ML, Ranilla MJ, Ramos S and Carro MD (2008) Influence of direct-fed fibrolytic enzymes on diet digestibility and ruminal activity in sheep fed a grass hay-based diet. Journal of Animal Science. 86: 1617-1623.
13.Krause KM and Combs DK (2003) Effects of forage particle size, forage source, and grain fermentability on performance and ruminal pH in midlactation cows. Journal of dairy science. 86: 1382-1397.
14.Li CY, Cao YC, Li SZ, Xu M, Liu CJ, Yu ZP and Yao JH (2013) Effects of exogenous fibrolytic enzyme on in vitro ruminal fermentation and microbial populations of substrates with different forage to concentrate ratios. Journal of Animal and Veterinary Advances. 12:1000-1006.
15.Malekkhahi M and Mesgaran MD (2014) Effect of chemical treatment of sesame stover with NaOH and urea on chemical composition and in vivo rumen digestion in sheep. Notulae Scientia Biologicae. 6:36-40.
16.Malekkhahi M, Danesh Mesgaran M and Tahmasbi AM(2012) The effect of chemical treatment with NaOH and urea on chemical composition, in vitro gas production and in situ dry matter degradability of sesame residues. Livestock Research for Rural Development. 24: 1-4.
17.Mesgaran MD, Malakkhahi M, Moussavi AH, Vakili A and Tahmasbi A(2010) In situ ruminal degradation and in vitro gas production of chemically treated sesame stover. Journal of Animal and Veterinary advances. 9: 2256-2260.
18.McDonald P, Edwards RA and Greenhalgh JFD (2002) Animal Nutrition. 6th Edition. Longman, London and New York.
19.Mohammadabadi T and Chaji M (2011) Effect of exogenous enzyme on in vitro fermentation of sesame straw by rumen bacteria culture. Journal of Applied Animal Research. 39: 161-163.
20.NRC. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants. 7th Ed. National Academy Press, Washington, DC, USA.
21.Ogimoto K and Imai S (1981) Atlas of rumen microbiology. Japan Sientific Societies Press, Tokyo.
22.Salem AZM, Gado HM, Colombatto D and Elghandour MM (2013) Effects of exogenous enzymes on nutrient digestibility, ruminal fermentation and growth performance in beef steers. Livestock Science. 154: 69-73.
23.Van Soest PJ, Robertson JB and Lewis BA (1991) Symposium: carbohydrate methodology, metabolism, and nutritional implications in dairy cattle. Journal of Dairy Science.74: 3583-3597.
24. Wang Y, Spratling BM, ZoBell DR, Wiedmeier RD and McAllister TA (2004) Effect of alkali pretreatment of wheat straw on the efficacy of exogenous fibrolytic enzymes. Journal of Animal Science. 82: 198-208.