نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان/ میکروبیولوِزی شکمبه/ آشنایی کامل با روشهای آزمایشگاهی در تغذیه نشخوارکنندگان

چکیده

در این آزمایش، تأثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم و تخمیر شکمبه‌ای و برخی فراسنجه‌های خونی در گوسفند عربی و بز نجدی بررسی شد. در این تحقیق، مغز میوه بلوط (63 درصد) ‏در تغذیه ‏شش راس گوسفند عربی و شش راس‏بزنجدی با متوسط وزن زنده 3±50 کیلوگرم برای مدت 28 روز استفاده شد و قابلیت هضم و تخمیر، رفتار نشخوار و برخی فراسنجه‌های خونی اندازه‌گیری شد. داده‌های به دست آمده در قالب طرح پلات‌های خرد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که ماده خشک مصرفی و قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی تحت تاثیر اثر دام و تیمار قرار نگرفت. صرف نظر از نوع دام، ماده خشک مصرفی و قابلیت هضم پروتئین خام در تیمار شاهد بالاتر و صرف نظر از نوع تیمار، قابلیت هضم ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در بز بالاتر از گوسفند بود (05/0P<). میزان نیتروژن آمونیاکی و pH شکمبه بین تیمار شاهد و بلوط در بز و گوسفند تفاوت معنی داری نداشت. تفاوتی در مدت زمان مصرف خوراک، نشخوار و جویدن به ازای ماده خشک، الیاف نامحلولدرشویندهخنثیو پروتئین خام مصرفی بین دو جیره شاهد و بلوط در گوسفند و بز مشاهده نشد. تغذیه میوه بلوط به دام‌ها، اثری بر میزان گلوکز، نیتروژن اوره­ای، کلسترول و تری‌گلیسیرید خون در بز و گوسفند نداشت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که می توان از میوه بلوط به میزان 63 درصد در جیره بز نجدی و گوسفند عربی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of effect of oak kernel on digestibility, rumen fermentation, ruminal behavior and blood parameters of Arabi sheep and Najdi goat

نویسنده [English]

  • tahereh mohammadabadi 2

2 Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan

چکیده [English]

In this experiment, the effect of oak kernel on digestibility, rumen fermentation and some blood parameters of Arabi sheep and Najdi goat were investigated. In this research, oak kernel (63%) was used for feeding six Arabi sheep and six Najd goats with the mean live weight of 50 ± 3 Kg for 28 days, and digestibility and fermentation, rumination and some blood parameters were measured. Obtained data were analyzed in split plots design. The results showed that dry matter intake and digestibility of dry matter, crude protein and neutral detergent fiber were not affected by treatment and type of livestock. Regardless of the type of livestock, dry matter intake and crude protein digestibility in control treatment was significantly higher and regardless of the type of treatment, the digestibility of dry matter and neutral detergent fibre of goat was higher than sheep (P<0.05). The ammonia nitrogen and pH of rumen between control and oak treatments for goats and sheep was almost the same. Time to eating, rumination and chewing for dry matter, NDF and crude protein between control and oak diets in sheep and goats was not different. Feeding the livestock with oak had no significant effect on the amount of blood glucose, urea nitrogen, cholesterol and triglycerides in sheep and goats. The results of this experiment showed that 63% oak fruit could be used in diet of Najd goat and Arabi sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabian sheep
  • Blood parameters
  • digestibility
  • Najdi goat
  • oak kernel
1.     آینه چی ی (1365) مزایای پزشکی گیاهان داروییا یران. انتشارات دانشگاه تهران.
2.   امین‌الرعایا ک (1377) بررسی اثرات سطوح مختلف چربی و سن مصرف آن بر عملکرد جوجه های گوشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، داشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، صفحه 83.
3.   اسکات، ام نسهایم ام و یانگ آر ( 1384) تغذیه مرغ مترجم: جواد پور رضا. نشر اردکان اصفهان، ویرایش جدید.
4.   بهمنی نیا ب (1385) بررسی جایگزینی میوه بلوط باذرت در جیره جوجه­های گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین. صفحه 57.
5.   خلیل وندی بهروزیار ح، رضا یزدی ک و دهقان بنادکی م (1390) تاثیر روش‌های فرآوری علوفه اسپرس بر قابلیت هضم، تجزیه پذیری، فرانسجه های خونی و شکمبه‌ای گاوهای هلشتاین. مجله پژوهش های علوم دامی. 21(1): 123-13.
6.     فروغ عامری ن (1376) تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم پوسته نرم رویی پسته به صورت خشک و سیلو شده. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشگاه صنعتی اصفهان.
7.     لطفی ر و روزبهان ی (1389) بررسی قابلیت هضم ماده آلی پوست پسته با استفاده از مایع شکمبه گوسفند انعادت‏پذیر. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. پردیس - کرج.
8.      مالدار س م، روزبهان ی و علی پور د (1389) تأثیر دوره عادت‏دهی به برگ بلوط بر گوارش‏پذیریآ زمایشگاهی و فراسنجه‏های شکمبه بز الموت. مجله علوم دامی ایران.‏ 41‏(3)‏:2پ43 -252.
9.     وهمنی پ‏ (1384)ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای – رود‏ه‏ای فراورده فرعی پسته و استفاده از آن در جیره گاوهای شیردهه لشتاین در اواسط شیردهی . پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوسی مشهد.
10.   هرسینی م، بوجارپور م، اسلامی م، چاجی م و محمدآبادی ط (1392) تأثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم و خصوصیات تخمیر شکمبه‏ای گوسفند نژاد عربی. نشریه پژوهش های علوم دامی ایران. 5(2):127-135.
 
11.  A.O.A.C ) ( Association of Official Analytical Chemists Official Methods of Analysis Washington D. C. U.S.A.
12.  Allen D‏M and Grant  RJ ( 2002) Interactions between forage and wet corn gluten feed as sources of fiber in diets for lactating dairy cattle. Journal of Dairy Science. 83: 322- 331.
13.  Bhatta R, Vaithiyanathan S, Singh N‏P and Verma  DL (7) Effect of feeding complete diets containing graded levels of Prosopis cineraria leaves on feed intake, nutrient utilization and rumen fermentation in lambs and kids. Small Ruminant Research. 67: 75-83.
14.  Beauchemin KA, Mc Ginn S‏M, Martinez T‏F and McAllister T‏A (2007) Use of condensed tannin extract from quebracho trees to reduce methane emissions from cattle. Journal of Animal Science. 85: 1990-1996
15.  Bailey AL, Ferdman  HA, Smith  LW and  Sharma BK (1990) Particle size  reduction during initial mastication of forges bydairy catte. Journal of Animal Science. 68: 2084-2094.
16.  Gupta  BK and Sing A (�1998) Effect of feeding dried subabul as replacement of concentrate mixture in buffalo calves. Indian Journal of Animal Science. 59: 59-596.
17.  Garg S‏K, Makkar HP, Nagal K‏B, Sharma S‏K, Wadhwa D‏R and Singh B (1992) Oak (Quercus incana) leaf poisoning in cattle. Veterinary and Human Toxicology. 34: 161-164.
18.  Hassan Sallam SM‏A, da Silva Bueno IC, de Godoy P‏B, Eduardo F‏N, Schmidt Vittib D‏M‏S and Abdalla A‏L (�1) Ruminal fermentation and tannins bioactivity of some browses using a semi-automated gas production technique. Tropical and Subtropical Agroecosystems. �1: �1-�1.
19.  Hosoda KT, Nishida W, Park Y and Eruden B (2005) Influence of Mentha×piperita L. (peppermint) supplementation on nutrient digestibility and energy metabolism in lactating dairy cows. Journal of Animal Science. 18: 1721-1726.
20.  Lowry JB  (1989) Toxic factors and problems methods of alleviating them in animals. In Devendra  C (Ed) Shrubs and tree fodders for farm animals proc. Workshop Denpasar Indonesia  pp.62-76.
21.  Makkar HPS (3) Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small Ruminant Research. 49: 4�1-56.
22.  Murdiati TB, McSweeney CS and Lowry JB (1992) Metabolism in sheep of gallic acid, tannic acid and hydrolysable tannin from Terminalia oblongata. Australian Journal of Agricultural Research. 43: 1307-1391.
23.  McSweeney CS, Palmer B, McNeill DM and Krause DO (�1) Microbial interactions with tannins: nutritional consequences for ruminants. Animal Feed Science and Technology. 9�1: 83-93.
24.  Min BRG, Attwood T, McNabbb WC, Molanb AL and Barry TN ( 5) The effect of condensed tannins from Lotus corniculatus on the proteolytic activities and growth of rumen bacteria. Animal Feed Science and Technology. �1�1: 45-58.
25.  Sharma  RKB, Singh A and Sahoo A (8) Exploring feeding value of oak (Quercus incana) leaves: Nutrient intake and utilization in calves. Livestock Science. �1�18: �157-�165.
26.  Sliwinski  BJ, Soliva CR, Machmuller A and Kreuzer M ( ) Efficacy of plant extracts rich in secondary constituents to modify rumen fermentation. Journal of Animal Feed Science and Technology. �1�1: �1�1-�1�14.
27.  Sinclair  LA,  Hart  KJ, Wilkinson  RG and Huntington  JA (2009) Effects of inclusion of whole-crop pea silages differing in their tannin content on the performance of dairy cows fed high or low protein concentrates. Livestock Science. 124: 306-313.
28.  Tamminga S (1983) Protein degradation in the forestomachs of ruminants. Journal of Animal Science. 49:1615
29.  Yildiz S, Kaya I, Unal Y,  Aksu Elmali D,  Kaya S, Cenesiz M, Kaya M and Oncuer A ( 5) Digestion and body weight change in Tuj lambs receiving oak (Quercus hartwissiana) leaves with and without PEG. Journal of Animal Feed Science and Technology. �1: �159-�17.