نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 عضو هیات علمی بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ترکیب شیمیایی و کیفیت سیلاژ تفاله لیموترش با سطوح مختلف خرمای ضایعاتی در زمان­های مختلف پس از سیلو کردن بود. برای تهیه سیلاژها، تفاله لیموترش با درصدهای متفاوت خرمای ضایعاتی بدون هسته(صفر، ۱۰،۲۰،۳۰ درصد) با هم مخلوط شدند و سپس در سطل­هایی با گنجایش دولیتر به مدت ۲۵، ۳۵ و ۴۵ روز سیلو شدند. میزان ماده خشک، پروتیین خام، نیتروژن آمونیاکی، دیواره سلولی، ماده آلی و خاکسترنمونه­ها پس از دوره مذکور تعیین شد. pH سیلاژها بلافاصله پس از باز کردن تعیین شد. اثرات اضافه کردن سطوح مختلف خرمای ضایعاتی بدون هسته به تفاله لیمو ترش در زمان سیلو کردن در قالب آزمایش فاکتوریل (4×3) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن ۳۰ درصد خرمای ضایعاتی به سیلوی تفاله لیموترش سبب بهبود کیفیت سیلاژ و افزایش ماده خشک، ماده آلی و pH شد (۰۵/۰>p) در مقابل پروتیین خام، دیوارهسلولی، نیتروژن آمونیاکی و خاکستر سیلاژ تفاله لیموترش کاهش یافت (۰۵/۰>p). همچنین تفاله لیموترش با ۳۰ درصد خرمای ضایعاتی دارای بالاترین انرژی و نمره ارزیابی حسی نسبت به سایر سیلاژها بود. بنابراین با توجه به نتایج حاصل، می­توان از ۳۰ درصد خرمای ضایعاتی در ترکیب تفاله لیموی سیلو شده استفاده نمود و بهترین مدت زمان برای سیلو کردن ۴۵ روز توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of waste date supplementation and ensiling period on chemical composition of ensiled sour lemon

نویسنده [English]

  • Reza Tahmasbi 2

چکیده [English]

     This study was conducted to evaluate the effect of adding waste dateand ensiling periods on chemical compositions and quality of ensiled lemon. For ensiling, different levels of waste date without stones (0, 10, 20, 30, percent) were mixed with lemon pulp and ensiled in two-liter containers for 25, 35 and 45 days. After opening the silages, samples were taken for determination of dry matter, crude protein, ammonia-nitrogen, neutral detergent fiber, organic matter and ash. The pH of silages was determined immediately after opening. The effects of waste date supplementation without stone was studied as a factorial design (3×4). The results of this study showed that silage of lemon pulp with 30percents waste date improved silage quality and increased DM, OM and pH (P<0.05). However, CP, NDF, NH3-N and ash were decreased (P<0.05). Also, lemon pulp silage with 30percent waste date had the highest energy and sensory evaluation than those of other silages. In conclusion, supplementation of 30per cent waste date without stone to the lemon pulp and the optimum ensiling period of 45 days are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutritional values
  • sensory evaluation
  • silage quality
  • waste date
۱.   رجبی ر، طهماسبی ر، دیانی ا، خضری ا (۱۳۹5). اثر تغذیه سیلاژ یونجه با مقادیر مختلف خرمای ضایعاتی بر جمعیت پروتوزوآی شکمبه، میزان تولید پروتئین میکروبی و فراسنجه­های خون در گوسفند کرمانی. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران. 8 (3):428-440.
۲.   شیبک ع و یوسف الهی م (1395)تاثیر سطوح مختلف خرمای ضایعاتی با سیلاژ برگ و ساقه درخت موز بر ارزش غذایی و فراسنجه­های تولید گاز. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی. دانشگاه جیرفت. 1082-1077.
۳.   کردی م و ناصریان ع (۲۰۱۲) اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات. پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. ۳۱۹-۳۱۵.
۴.   عطریان پ (۲۰۰۹) تغذیه سیلاژ در نشخوارکنندگان. انتشارات آییژ، ۱۸۶ص.
۵.   فرهومند پ (۲۰۰۲) غذاهای دام و طیور و روش­های نگهداری آن­ها. انتشارات جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، ۱۵۲ص.
۶.   فلاح ر، کیانی ع، آذرفر آ و وطن پرست م (۱۳۹۰ ) تاثیر افزودن ماست ترش به­عنوان تلقیح کننده باکتریایی بر کیفیت سیلوی ذرت علوفه­ای. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. ۹۲-۸۵.
۷.   محمدزاده ح (۲۰۱۱) اثر افزودنی میکروبی بر خصوصیات تخمیر، ارزش مواد مغذی و پایداری هوازی ذرت سیلو شده و عملکرد حیوان، رساله دوره دکترا علوم دامی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه صنعتی اصفهان.
۸.   قاسمی ا و مهدی زاده م (۱۳۸۷ ) بررسی خصوصیات سیلویی تفاله لیمو ترش با افزودن خرمای ضایعاتی به­عنوان خوراک دام. سومین کنگره ملّی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی. اصفهان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. دانشکده کشاورزی.
۹.    هاشم پور م (۱۹۹۹) گنجینه خرما. تهران. نشر آموزش کشاورزی.
10.   Agu PN, Oluremi OIA and Tuleun CD (2010) Nutritional evaluation of sweet orange (Citrus sinensis) fruitpeel as feed resource in broiler production. International Journal of Poultry Science. 9: 684-688.
11.   AOAC (2005) Association of Official Analytical Chemists, 1990. Official methodss of analysis, 14th Edition. AOAC, Washington, DC.
12.   Bouriako IA, Shihab H, Kuri V and Margerison JK (2001) Influence of wilting time on silage compositional quality and microbiology of grass clover mixtures In the Proceeding of British Society of Animal Science. 88: 102-108.
13.   Brito AF, and Broderick GA (2006) Effect of varying dietary ratios of alfalfa silage to Corn silage on production and nitrogen utilization in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science.89: 3924 –3938.
14.   Broderick GA, Brito AF and Olmos Colmenero J (2007) Effects of feeding formate treated alfalfa silage or red clover silage on the production of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 90:1378 –1391.
15.   Cervera C, Femandez-Catmona J and Marti J (1985) Effect of urea on the ensiling process of orange pulp. Animal Feed Science and Technoogy 12: 233-238.
16.   Denek N and Can A (2006) Feeding value of wet tomato pomace ensiled with wheat straw and wheat grain for Awassi sheep. Small Ruminant Research. 65: 260-265.
17.   El-Boushy (1994) Poultry feed from waste, processing and use. Fruit, vegetable and brewers waste. Citrus pulp. Chapman and Hall LTd. London. UK. 204-224.
18.   Marin FR, Soler_Rivas C, Benavente_Garcia O, Castillo J and Perez_Alvarez JA (2007) By_Products from different citrus processes as a source of customized functional fibres. Food Chemical. 100(2): 736-741.
19.   McDonald P, Henderson AR and Heron SJE (1991) The Biochemistry of Silage (2nded.). United Kingdom: Chalcombe Publication, Aberystwyth 167, 183. Longman, London, UK, Pp. 451-466.
20.   Miron E, Yosef E, Ben –Ghedali D, Chase LE, Bauman DE and Solomon R (2002) Digestibility by dairy cows of monosaccharids constituents in total mixed rations containing citrus pulp. Journal of Dairy Science 85: 89-94.
21.   Ohshima S, Fukuma Y, Suzuki T, Funaba M and Abe A (1995) Validity of NRC method for estimating metaboliable energy value of laboratory dry canin diets. Journal of Animal Science 44: 37-41.
22.   SAS (2005) SAS User‟s Guide. SAS Institute Inc. Version 9. 1. Cary, NC, USA.
23.   Scerra V, Caparra P, Foti F, Lanza M and Priolo A (2001) Citrus pulp and wheat straw silage as an Ingredient in lamb diets: effects on growth and carcass and meat quality. Small Ruminant Resarch. 40: 51-56.
24.   VanSoest PJ, Robertson JB and Lewis BA (1994) Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74: 358-3597.