نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم دامس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 استادیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این تحقیق تاثیر دوسطح اندازه ذرات جو سیلو شده و دو سطح الیاف غیر علوفه­ای بر مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه­های شکمبه­ای و رفتار مصرف خوراک در گوسفند بررسی شد. گیاه کامل جو در 28 درصد ماده خشک، با دو اندازه نظری درشت و ریز  16 و هشت میلی­متر خرد و به صورت درشت و ریز سیلو شدند. از چهار راس گوسفند نر با میانگین وزن 7±46 کیلوگرم استفاده شد. جیره­های آزمایشی عبارت بودند از: 1) جیره حاوی جو سیلو شده درشت و فاقد تفاله چغندرقند، 2) جیره حاوی جو سیلو شده درشت و 20درصد تفاله چغندرقند، 3) جیره حاوی جو سیلو شده ریز و فاقد تفاله چغندرقند، 4) جیره حاوی جو سیلو شده ریز و 20 درصد تفاله چغندرقند. مصرف الیاف نامحلول در شوینده­ی خنثی در جیره­های دارای 20 درصد تفاله چغندر قند بیشتر بود (05/0>­P). اثرات متقابل اندازه ذرات جو سیلو شده و سطح تفاله چغندرقند بر  قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده­ی خنثی معنی­دار بود و بیشترین قابلیت هضم­ها در جیره حاوی جو سیلو شده ریز و 20 درصد تفاله چغندر قند بود. دو و چهار ساعت بعد از مصرف خوراک، pH مایع شکمبه در جیره­ جو سیلو شده ریز و 20 درصد تفاله چغندرقند از دیگر جیره­ها کم­تر بود (05/0>­P). بر اساس نتایج حاصل، در جیره­های با کنسانتره زیاد و الیاف موثر فیزیکی کم، جایگزینی الیاف غیر علوفه­ای تفاله چغندرقند به جای دانه جو می­تواند سبب افزایش مصرف الیاف نامحلول در شوینده­ی خنثی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of barley silage particle sizes and levels of non-forage fiber on feed intake of nutrients, rumen characteristics and feeding behaviors in sheep

نویسندگان [English]

 • Zeinab hosseini 1
 • Mohammad Mahdi Sharifi Hosseini 2
 • Omid Dayani 3
 • Reza Tahmasebi 4

1 MS student

2 assistant professor

3 associate professor

4 assistant professor

چکیده [English]

The aim of this experiment was to study the effects of two levels of barley silage particle sizes and two levels of non-forage fiber on feed intake, nutrients digestibility, rumen parameters and feeding behaviors in sheep. Whole-plant barley was harvested at 28% moisture in 8 and 16 mm theoretical chop lengths to prepare short and long silages. Four male sheep with the weight of 46±7 kg were used and experimental diets were: 1) coarse barley silage diet without beet pulp, 2) coarse barley silage diet with 20% beet pulp, 3) fine barley silage diet without beet pulp and 4) fine barley silage diet with 20% percent beet pulp. The NDF intake was affected by beet pulp levels (P=0.05) and the highest NDF intake was in sheep fed with fine barley silage diet with 20% beet pulp (P<0.05). The DM, OM, CP, and NDF digestibility were affected by an interaction between barley silage particle sizes and beet pulp levels, and the highest digestibility of nutrients were in fine barley silage diet and 20% beet pulp (P<0.05). Two and four hours after feed intake, the lowest rumen pH was in animals fed fine barley silage diet and 20% beet pulp (P<0.05). The NDF consumption increased when barley grain was replaced with sugar beet pulp in diets containing high levels of concentrates and low levels of physical effective fiber.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beet pulp
 • Geometric mean
 • Nitrogen Retention
 • Rumen mat
 • Rumination
 1. پورکاسه گران س (1385) بررسی اثرات منابع کربوهیدرات غیرفیبری مختلف بر موثر بودن فیبر علوفه ای و عملکرد گاو شیرده. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
 2. سفلایی شهر بابک م، روزبهان ی و مرادی شهر بابک م (1385) تاثیر سطوح مختلف جیره بر توان پرواری و صفات لاشه بره­های نر کرمانی. مجله علوم کشاورزی و منایع طبیعی. 13 (1) 105- 98.
 3. طهورث پور م و طهماسبی  ر (­1386) ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، صفحه 166 تا 173.
 4. فلاح  ر، کیانی ع، آذرفر آ و وطن پرست م (1390) تاثیر افزودن ماست ترش به عنوان تلقیح کننده باکتریایی بر روی کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی، زنجان.
 5. هدایتی پور ا، خوروش م،  قربانی غ  ر، المدرس ع  و  عبادی م ر (1391) مقایسه خصوصیات شیمیایی و تجزیه پذیری انواع علوفه و سیلاژ سورگوم با ذرت در شرایط آزمایشگاهی و روش کیسه­های نایلونی. پژوهش­های علوم دامی ایران (­4) 232-224.
 6. وکیل­فرجی ی، جعفری خورشیدی ک و زاهدی­فر م (1388) بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف کنسانتره در جیره غذایی بر میزان سنتز پروتئین میکروبی در شکمبه گاومیش­ بومی استان مازندران. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. 7 (3):
  66- 61.
 1. 7. American Society of Agricultural Engineers (2002) Method of determining and expressing particle size of chopped forage (ASAE. S424.1). 70th ed. American Society of Agricultural and Biological Engineers. Joseph, MI.

  8. AOAC (2005) Official Methods of Analysis of AOAC International, 18th ed. Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, MD, USA.

  9. Aschenbach JR, Penner GB, Stumpff F and Gäbel G (2010) Role of fermentation acid absorption in the regulation of ruminal pH. Journal of Animal Science. (89) 1092-1107.

  10. Bagheripour E, Rouzbehan Y and Alipour D (2008) Effects of ensiling, air-drying and addition of polyethylene glycol on in vitro gas production of pistachio by-products. Animal feed science and technology. (10) 216-226.

  11. Chen XB and Gomes GB (1995) Estimation of microbial protein  supply to sheep and cattle based on urinary excretion of purine derivatives – an over view of the technical details, Occasional Publication, Rowette Research Institute, Aberdeen, UK.

  12. Denek N and Can A (2006) Feeding value of wet tomato pomace ensiled with wheat straw and wheat grain for Awassi sheep. Small Ruminant Research. (65) 260-265.

  13. Kononoff  PJ, Heinrichs AJ  and. Buckmaster DA (2003) Modification of the penn state forage and total mixed ration particle separator and the effects of moisture content on its measurements. J. Dairy Sci. (86)1858–1863.

  14. McDonald P, Edwards RA, Greenhalgh JFD, Morgan CA, Sinclair LA and Wilkinson RG (2011) Animal nutrition. 7th edition. Prentice Hall, Harlow.

  15. Nasrollahi SM, Imani M and Zebeli Q  (2015) A meta-analysis and meta-regression of the effect of forage particle size, level, source, and preservation method on feed intake, nutrient digestibility, and performance in dairy cows. Journal of Dairy Science. (98) 8926-8939.

  16. Rihani N, Garrett WN and Zinn RA (1993) Effect of source of supplemental nitrogen on the utilization of citrus pulp-based diets by sheep. Journal of Animal Science. (71) 2310-2321.

  17. SAS (2005) SAS User’s Guide. SAS Institute Inc. Version 9. 1. Cary, NC, USA

  18. Soita HW, Christensen DA and McKinnon JJ (2000) Influence of Particle Size on the Effectiveness of the Fiber in Barley Silage. Journal of Dairy Science. (83) 2295–2300.

  19. Tafaj M,  Zebeli Q, Baes CH, Steingass H and Drochner W (2007) A meta-analysis examining effects of particle size of total mixed rations on intake, rumen digestion and milk production in high-yielding dairy cows in early lactation. Animal feed science and technology. (138) 137–161.

  20. Teimouri Yansari  A, Valizadeh R, Naserian A,  Christensen DA,  Yu P and Eftekhari Shahroodi F (2004) Effects of alfalfa particle size and specific gravity on chewing activity, digestibility, and performance of Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science. (87)3912-3924.

  21. Yang WZ and Beauchemin KA (2004) Grain processing, forage-to-concentrate ratio, and forage length effects on ruminal nitrogen degradation and flows of amino acids to the duodenum. Journal of Dairy Science. (87) 2578–2590.

  22. Zhao X, Zhang T and Yao JH (2010) Effects of physically effective fiber on chewing activity, ruminal fermentation, and digestibility in goats. Journal of Animal Science. (89) 501-509.اد اسلامی. 7 (3):
  66- 61.