نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 هییت علمی

3 هییت علمی دانشگاه رازی

4 هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

به‌منظور بررسی چندشکلی ژن لپتین و ارتباط آن با صفات کیفیت اسپرم و ابعاد بیضه، از ۹۶ رأس گوسفند نژاد سنجابی در طی دو سال و در دو فصل پاییز و بهار، اسپرم‌گیری شد. به‌طور همزمان طول، عرض و محیط بیضه نیز اندازه‌گیری گردید و برای استخراج DNA، از رگ وداج گوسفندان خون‌گیری شد. واکنش زنجیره­ای پلی‌مراز برای تکثیر قطعه ۴۶۳ جفت باز اگزون سه ژن لپتین با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام گرفت. پس از هضم قطعات PCR و تفکیک سه ژنوتیپ GG، GT و TT در نمونه­های موردمطالعه، رابطه چندشکلی‌ ژن لپتین با حرکت انفرادی اسپرم معنی‌دار بود(0/05>P) و حرکت اسپرماتوزوئید در دام‌های با ژنوتیپ GG بیشترین مقدار بود(0/05>P). میانگین حجم و غلظت اسپرم، کل اسپرم انزال شده، توان غشای پلاسمایی اسپرم، نسبت اسپرم­های زنده به مرده و شاخص اسپرم در دام­های با ژنوتیپ GG بیشتر بود (0/05 <P). همچنین اثر چندشکلی ژن لپتین بر ابعاد بیضه معنی­دار نبود، در دام­های دارای ژنوتیپ TT میانگین طول و محیط بیضه و در دام‌های با ژنوتیپ GT عرض و حجم بیضه نسبت به ژنوتیپ‌ GG بیشتر بود. نتایج نشان داد که برای این جایگاه چندشکل ژن لپتین جهت بهبود باروری در برنامه­های اصلاح نژادی گوسفند سنجابی است، هتروزیگوسیته زیاد بود و به نظر می­رسد تحقیقات بیشتر در جمعیت­های بزرگتر برای درک بهتر رابطه جایگاه­های چندشکل دیگر این ژن بر باروری قوچ­ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Association of g.286G>T polymorphism in exon 3 of leptin gene (Rsel) with semen quality in Sanjabi sheep

چکیده [English]

A total of 96 semen samples were collected from Sanjabi breed sheep over two years and during autumn and spring seasons in order to investigate the leptin gene polymorphism and its relationship with the characteristics of sperm quality and testicular size. At the same time, the dimensions of length, width and scrotal circumference were measured and blood samples were taken from sheep jugular vein for extract DNA. PCR was performed using specific primers to amplify a 463bp fragment including exon 3 of leptin gene. After PCR and determining three GG, GT and TT genotypes in the studied samples, it was determined that leptin gene polymorphism had significant relation with individual motility (P<0.05) and motility spermatozoa in animals with GG genotype had the highest. sperm volume, sperm concentration, total sperm ejaculated, hypo osmotic swelling test (HOS), viability and sperm index, in animals with GG genotype had the highest (P<0.05). In animals with TT genotype mean of length and scrotal circumference and in GT genotypes also testicular width and volume were more compared to GG genotypes. These results showed of this leptin gene polymorphism in order to improving fertility in breeding programs of Sanjabi sheep had high heterozygosity, it seems that more studies in larger populations are needed to better understand the relation of other leptin gene polymorphisms on ram fertility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fertility
 • Sperm motility
 • PCR-RFLP
 • Polymorphism
 • Sanjabi ram
 1. شیبک ع، منتظرتربتی م، فرهنگ‌فر ه و اشکانی‌فر ر (۱۳۹۳) مطالعه چندشکلی اگزون ۳ ژن لپتین با استفاده از نشانگر  PCR-SSCP و ارتباط آن با وزن تولد و صفات رشد در گوسفند نژاد کردی خراسان شمالی. ژنتیک نوین. ۴: ۵۱۶-۵۱۱.
 2. نجفی م، رحیمی ق، انصاری ز و  جیواد ف (۱۳۹۲) اثر چندشکلی آللی در اگزون ۳ ژن لپتین بر صفات رشد و تولیدمثل در گوسفند نژاد نائینی. علوم دامی ایران. 2: 139-131.
  1. 3. Aquila S, Gentile M, Middea M, Catalano S, Morelli C, Pezzi V and et. al. (2005) Leptin secretion by human ejaculated spermatozoa. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 90: 4753-4761.
  2. 4. Evans G, Maxwell WC (1987) Salamouns artificial insenenation of sheep and goats. Butterworths.
  3. 5. Hering DM, Olenski K and Kaminski S (2014) Genome-wide association study for poor sperm motility in Holstein-Friesian bulls. Animal Reproduction Science. 146: 8997.
  4. 6. Jope, T, LanMert A, Kratzsch J, Paasch U and Glander HJ (2003) Leptin and leptin receptor in human seminal plasma and in human spermatozoa International Journal of Andrology. 26: 335-341.
  5. 7. Jorsaraei SGA, Hiroaki-Shibahara H, Ayustawati and et. al. (2010) The Leptin concentrations in seminal plasma of men and its relationship to semen parameters. Iranian Journal of Reproductive Medicine. 8: 95-100.
  6. 8. Li HW, Chiu PC, Cheung MP and Yeung WSOWS (2008) Effect of leptin on motility, capacitation and acrosome reaction of human spermatozoa. International Journal of Andrology. 32: 687-94.
  7. 9. Mahmoud AH, Saleh AA, Abou tarboush FM, Shafey TM and Abouheif MA (2014) Nucleotide sequence polymorphism within exon 3 region of leptin and prolactin genes in Herri sheep. Research Journal of Biotechnology. 9(10): 69-72.
  8. 10. Mohammadabadi MR (2016) Allelic Diversity of Calpastatin Gene in Sanjabi Sheep. Journal of Cellular and Molecular Researches. Iranian Journal of Biology. 28(3): 395-402.
  9. 11. Proskura WS and Szewczuk M (2014) The Polymorphism in the IGF1R Gene is Associated with Body Weight and Average Daily Weight Gain in Pomeranian Coarsewool Ewes. Pakistan Veterinary Journal. Pp. 14-088.
  10. 12. Shojaei M, Mohammad Abadi MR, Asadi Fozi M, Dayani O, Khezri A and Akhondi M (2010a) Association of growth trait and Leptin gene polymorphism in Kermani sheep. Journal of Cell and Molecular Research. 2: 67-73.
  11. 13. Soufy B, Mohammadabadi MR, Shojaeyan K, Baghizadeh A, Ferasaty S, Askari N and Dayani O (2009) Evaluation of Myostatin gene polymorphism in Sanjabi sheep by PCR-RFLP method. Animal Science Reserches. 19(1): 81.
  12. 14. Van der lende T, Te‌Pas MF, Veerkamp RF and Liefers SC (2005) Leptin gene polymorphisms and their phenotypic associations. Vitamins and Hormones. 71: 373-404.
  13. 15. Zhang Y, Proenca R, Maffei M, Barone M, Leopold L and Friedman JM (1994) Positional cloning of the mouse obese gene and its human homologue.  Nature. 372: 425-432