نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام/ ژنتیک کمی/ تعیین ضرایب اقتصادی صفات/ استراتژی های اصلاح نژادی/ منحنی های شیردهی و تداوم شیردهی و بهینه سازی سیستم های اصلاحی و تعیین پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات

2 فدراسیون سوار کاری

3 هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این تحقیق به منظور مکان­یابی QTLهای صفات وزن بدن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره کروموزوم دو بز مرخز انجام شد. برای این منظور 8 خانواده ناتنی پدری بز مرخز که در مجموع 255 فرزند (شامل 129 فرزند نر و 126 فرزند ماده) برای 6 نشانگر ریزماهواره روی کروموزوم دو تعیین ژنوتیپ شد. صفات کمی مورد نظر شامل وزن بدن در زمان تولد چهار، شش، نه و 12 ماهگی بود. معنی­دار بودن اثر QTL با استفاده از نرم‌افزار GridQTL (نسخه 3.3.0) و به روش مکان­یابی فاصله­ای آزمون شد. در تحقیق حاضر، اثر یک QTL در موقعیت 153 سانتی مورگان روی کروموزوم دو بر وزن شیرگیری معنی­دار شد (0/1 >P). اثر جایگزینی آن 4/99 در واحد انحراف استاندارد فنوتیپی برآورد گردید. مکان این QTL در بین نشانگرهای IDVGA64 و OarFCB011 و در فاصله 10 سانتی مورگان از نشانگر IDVGA64 تعیین گردید. در پژوهش حاضر، اثر پلیوتروپی بین QTL مکان­یابی شده با دیگر صفات مورد بررسی شناسایی نشد. انتظار می­رود که اسکن ژنومی گسترده با استفاده از تعداد فرزندان بیشتر در درون هر خانواده امکان شناسایی اثرات پلیوتروپی و QTLهای بیشتری در ارتباط با این صفات فراهم نماید و نشانگرهای مفیدی برای انتخاب به کمک نشانگر برای این صفات تأمین نماید. باتوجه به فاصله اطمینان زیاد (CI = 25 cM) پیشنهاد ژن کاندیدا برای QTL تعیین شده چندان صحیح نمی­باشد و توصیه می­شود به منظور تعیین دقیق­تر این QTL در تحقیقات آینده از تعداد فرزندان بیشتر در درون خانواده­ها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation for QTL affecting body weight traits and their pleiotropic effects on chromosome 2 of Markhoz goats

نویسندگان [English]

 • Nejat Badbarin 2
 • nymat hydaeat 3

چکیده [English]

The aim of this study was to map body weight QTLs with some microsatellite markers on chromosome 2 of Markhoz goats. For this purpose a total of 255 offspring including 129 male and 126 female from 8 half-sib sire families were genotyped for 6 microsatellite markers on chromosomes 2. Quantitative traits were included weights at birth, 4 months, 6 months, 9 months and 12 months of age. Significant QTL effect was tested using the least squared regression approach using GridQTL (V3.3.0) software. In this study, one putative QTL were detected for weaning weight at 153 cM on chromosome 2 (P<0.01). QTL effect was 4.99 in units of residual standard deviation. The position of this QTL was between the IDVGA64 and OarFCB011 and its distance was measured 10 cM of IDVGA64 markers. In the present study any pleiotropic effect of this QTL with other traits were not recognized. It is expected that future genome wide scan with larger individual per family will help identify pleotropic effects and other QTLs associated with these traits and will provide useful markers for marker-assisted selection of such important traits. According to ensure high confidence interval (CM = 25 cM) Offer is not valid candidate genes for QTL set and is recommended for accurate determination of the QTL in future studies of more offspring in the family are applied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body weight
 • Chromosome 2
 • Markhoz Goats
 • microsatellite markers
 • QTL
 1. بادبرین ن، میرحسینی س ض، ربیعی ب و قوی حسین‌زاده ن (1393) بررسی کروموزوم‌های شماره یک و پنج بز مرخز برای مکان‌یابی QTLهای مؤثر بر وزن بدن. بیوتکنولوژی کشاورزی. 7(2): 10-1.
 2. جلیل سرقلعه ع، مرادی شهربابک ح، امینی ح ر و خلقی م (1392) نقش ژن‌های عمده بر صفات مهم تولیدی و اقتصادی در بز. ژنتیک در هزاره سوم. 11(2): 3155-3136.
 3. زندی باغچه مریم م، مرادی شهربابک م، میرایی آشتیانی س ر، رشیدی ا و کاووسی م (1388) مقایسه بهره‌وری کل عوامل تولید گله-های بز مرخز در استان کردستان. پژوهش و سازندگی. 83: 81-74.
 4. 4. An ZW, Xie LL, Cheng H, Zhou Y, Zhang Q, He XG and Huang HG (2009) A silver staining procedure for nucleic acids in polyacrylamide gels without fixation and pretreatment. Analytical Biochemistry. 39: 77-79.

5. Cano EM, Marrube G, Roldan DL, Bidinost F, Abad M, Allain D, Vaiman D, Taddeo H and Poli MA (2007) QTL affecting fleece traits in Angora goats. Small Ruminant Research. 71: 158-164.

6.Cano EM, Debenedetti S, Abad M, Allain D, Taddeo HR and Poli MA (2009) Chromosomal segments underlying quantitative trait loci for mohair production in Angora goats. Animal Genetic Resources Information. 45: 107-112.

7. Debenedetti S, Cano EM, Abad M, Allain D, Taddeo H and Poli MA (2010) Detection of QTL affecting fleece traits on CHI 5 in a backcross Angora × Creole goats in Argentina–preliminary results. Proc 9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Leipzig, Germany Communication. Pp. 764-769.

8.http://dga.jouy.inra.fr/cgi- bin/lgbc/main.pl? BASE=goat

9.Knott S, Elsen AJM and Haley CS (1996) Methods for multiple-marker mapping of quantitative trait loci in half sib populations. Theoretical Applied Genetic. 93: 71-80.

10.Maddoxa JF and Cockett NE (2007) An update on sheep and goat linkage maps and other genomic resources. Small Ruminant Research. 70: 4-20.

11.Marrube G, Cano EM, Roldan DL, Bidinost F, Abad M, Allain D, Vaiman D, Taddeo H and Poli MA (2007) QTL affecting conformation traits in Angora goats. Small Ruminant Research. 71: 255-263.

12.Meuwissen THE and Goddard ME (1996) The use of marker haplotypes in animal breeding schemes. Genetic Selection Evolution. 28:
161-176.

13.Mohammad Abadi MR, Askari N, Baghizadeh A and Esmailizadeh AK (2009) A directed search around caprine candidate loci provided evidence for microsatellites linkage to growth and cashmere yield in Rayini goats. Small Ruminant Research. 81: 146-151.

14.Rashidi A, Sheikhahmadi M, Rostamzadeh J and Shrestha JNB (2008) Genetic and Phenotypic Parameter Estimates of Body Weight at Different Ages and Yearling Fleece Weight in Markhoz Goats. Asian-Australasian Journal of Animal Science. 21(10): 1395-1403.

15.Rashidi A, Bishop SC and Matika O (2011) Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats. Small Ruminant Research. 100: 100-106.

16.Schibler L, Vaiman D, Oustry A, Giraud-Delville C and Cribiu EP (1998) Comparative gene mapping: a fine-scale survey of chromosome rearrangements between ruminants and humans. Genome Research. 9(8): 901-915.

17.Seaton G, Hernandez J, Grunchec JA, White I, Allen J, Koning DJ, Wei W, Berry D, Haley C and Knott S (2006) Grid QTL: A Grid Portal for QTL Mapping of Compute Intensive Datasets. In: Proceedings of the 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Belo Horizonte, Brazil.

18.Snelling WM, Allan MF, Keele JW, Kuehn LA, McDaneld T, Smith TPL, Sonstegard TS, Thallman RM and Bennett GL (2010) Genome wide association study of growth in crossbred beef cattle. Journal of Animal Science.
88: 837-848.

19.Van der Werf JHJ, Marshall K and Sanghong L (2007) Methods and experimental designs for detection of QTL in sheep and goats. Small Ruminant Research. 70: 21-31.

20.Visser C, Crooijmans RPMA and Van MarleKoster E (2010) A genetic linkage map for the South African Angora goat. Small Ruminant Research. 93: 171-179.

21.Visser C, Van Marle-Koster E, Bovenhuis H and Crooijmans RPMA (2011) QTL for mohair traits in South African Angora goats. Small Ruminant Research. 100: 8-14.

22.Visser C, Van Marle-Köster E, Snyman MA, Bovenhuis H and Crooijmans RPMA (2013) Quantitative trait loci associated with pre-weaning growth in South African Angora goats. Small Ruminant Research. 112: 15-20.