نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی ارتباط ژنتیکی و فنوتیپی میان پارامترهای منحنی رشد در گوسفند مهربان انجام شد. داده­های مورد استفاده از سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود که مشتمل بر 35414 رکورد وزن بدن از تولد تا سن 365 روزگی در طی سال­های 90-1380 بود. پارامترهای مدل رشد Brody، شامل A (وزن بلوغ مجانبی یا متوسط وزن حیوان در هنگام بلوغ)، B (نسبت وزن بلوغ مجانبی به افزایش وزن به صورت درصدی از وزن بلوغ) و K (سرعت رشد تا رسیدن به وزن بلوغ) مطالعه شد. عوامل ثابت موثر بر پارامترهای منحنی رشد با رویه GLM نرم‌افزار آماریSAS  مشخص شدند. مدل تجزیه ژنتیکی شامل اثر مستقیم حیوان، اثر ژنتیکی افزایشی مادری، اثر محیطی دائمی مادری و کوواریانس بین اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری بود. برای برآورد ارتباط ژنتیکی بین پارامترهای منحنی رشد از روش Bayesian مبتنی بر نمونه­گیری Gibbs استفاده شد. وراثت­پذیری مستقیم پارامترهای منحنی رشد A، B و K به­ترتیب 0/29، 0/63 و 0/27 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی مستقیم A و B مثبت و زیاد (0/58) بود که نشان می­دهد ارتباط این پارامترها با یکدیگر هم­جهت است، ولی این همبستگی بین B و K (0/69-) و بین A و K (0/54-) منفی و پایین است. نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد که بهبود
پارامترهای منحنی رشد گوسفند مهربان در برنامه­های انتخاب امکان­پذیر است. بنابراین، ارائه استراتژی انتخاب بهینه برای دستیابی به شکل مطلوب منحنی رشد در گوسفند مهربان از راه تغییر ژنتیکی پارامترهای مدل حائز اهمیت است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Genetic and phenotypic relationships between growth curve parameters in Mehraban sheep

چکیده [English]

This research was conducted to study genetic and phenotypic relationships between growth curve parameters in Mehraban sheep. The data set used in this study were obtained from the Agricultural Organization of Hamedan province and comprised 35414 body weight records from birth to 365 days of age during 2001to 2011. Parameters of Brody growth model were studied which included A (asymptotic mature weight or average mature weight of animal), B (proportion of asymptotic mature weight to weight gain as a percent of mature weight) and K (growth rate until reaching to mature weight). Fixed factors affecting on growth curve parameters were identified using the GLM procedure of SAS software. The model of genetic analysis included direct genetic effect, maternal genetic effect, maternal permanent environmental effect and covariance between direct genetic and maternal genetic effects. To estimate genetic relationship between growth curve parameters, Bayesian method based on Gibbs sampling was used. Direct heritabilities for growth curve parameters of A, B and K were 0.29, 0.63 and 0.27, respectively. Direct genetic correlation between A and B was positive and high (0.58), which indicates that these traits are aligned with each other while the correlations between B and K (-0.69) and between A and K (-0.54) were negative. The results indicated that improvement of growth curve parameters of Mehraban sheep is possible in selection programs. Therefore, it is worthwhile to propose an optimum selection strategy for obtaining appropriate growth curve in Mehraban sheep through changing genetically the model parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body weight
 • Fat-tailed Sheep
 • genetic parameters
 • Gibbs sampling
 • Growth curve
 1. ادریس م ع و خسروی‌نیا ح ا (1379) مقدمه‌ای بر اصلاح نژاد دام. چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، 233 ص.
 2. افتخار شاهرودی ف، بحرینی م ر، ون ولک د و دانش مسگران م (1381) ارزیابی عوامل مؤثر بر صفات رشد در گوسفند کرمانی. علوم کشاورزی ایران. 33(3): 395-402.
 3. توکلیان  ج (1387) ذخایر ژنتیکی دام و طیور بومی ایران. چاپ اول، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. 451 ص.
 4. حجتی ف (1394) برآورد پارامترهای ژنتیکی مربوط به خصوصیات منحنی‌های رشد در گوسفند مهربان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
 5. خالداری م (1387) اصول پرورش گوسفند و بز. چاپ سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، 560 ص.
 6. علیزاده ح (1393) برآورد پارامترهای ژنتیکی خصوصیات منحنی رشد در گوسفندان مغانی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه گیلان.
 7. کرمی ک، مرادی شهربابک ح، قاضی‌خانی شاد ع و میرزامحمدی ا (1391) برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن قبل از شیرگیری در گوسفند زندی. مجموعه مقالات پنجمین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان.

8. مؤمن ا (1391) تخمین پارامترهای ژنتیکی منحنی رشد برودی در گوسفند بلوچی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

 1. 9. Abegaz A, Van Wyk JB and Olivier JJ (2010) Estimation of genetic and phenotypic parameters of growth curve and their relationship with early growth and productivity in Horro sheep. Archiv Tierzucht. 53(1): 85-94.
 2. 10. Alijani S (2010) Major genes detection in farm animals using statistical Bayesian and molecular methods. Ph.D. Thesis. University of Tehran, Karaj, Iran. 142p.
 3. 11. Bathaei SS and Leroy PL (1998) Genetic and phenotypic aspects of the growth curve characteristics in Mehraban Iranian fat-tailed sheep. Small Ruminant Research. 29: 261-269.
 4. 12. Bathaei SS and Leroy PL (1996) Growth and mature weight of Mehraban Iranian fat-tailed sheep. Small Ruminant Research. 22: 155-162.
 5. 13. Da Silva LSA, Fraga AB, Da Silva FDL, Beelen PMG, Silva RMDO, Tonhati H and Barros CDC (2012) Growth curve in Santa Ines sheep. Small Ruminant Research. 105: 182-185.
 6. 14. Duguma G, Schoeman SJ, Cloeteand SWP and Jordaan GF (2002) Genetic parameters estimates of early growth traits in the Tygerhoek Merino flock. South African Journal of Animal Science. 32: 66-57.
 7. 15. Ferraz JBS, Eler JP and Ribeiro PMT (2000) Genetic study of Santa Gertrudis cattle in Brazil. Livestock Research for Rural Development. 12: 130-137.
 8. 16. Ghavi Hossein-Zadeh N (2015a) Estimation of genetic relationships between growth curve parameters in Guilan sheep. Journal of Animal Science and Technology. 57: 19.
 9. 17. Ghavi Hossein-Zadeh N (2015b) Bayesian estimates of genetic relationships between growth curve parameters in Shall sheep via Gibbs sampling. Iranian Journal of Applied Animal Science. 5(4): 897-904.
 10. 18. Ghavi Hossein-Zadeh N and Ardalan M (2010) Comparison of different models for the estimation of genetic parameters of body weight traits in Moghani sheep. Agricultural and Food Science. 19: 207-213.
 11. 19. Goliomytis M, Orfanos S, Panopoulou E and Rogdakis E (2006) Growth curve for body weight and carcass components, and carcass composition of the Karagouniko sheep, from birth to 720 d of age. Small Ruminant Research. 66: 222-229.
 12. 20. Kachman SD and Gianola D (1984) A Bayesian estimator of variance and covariance components in nonlinear growth models. Journal of Animal Science. 59(1): 176.
 13. 21. Lambe NR, Navajas EA, Simm G and Bünger L (2006) A genetic investigation of various growth models to describe growth of lambs of two contrasting breeds. Journal of Animal Science. 84: 2642-2654.
 14. 22. Legarra A, Varona L and Lopez de Maturana E (2011) TM (Threshold Model) user guide. http://snp.toulouse.inra.fr/~alegarra/manualtm.pdf
 15. 23. Lewis RM, Emmans GC and Dingwall WS (2002) A description of the growth of sheep and its genetic analysis. Animal Science. 74: 51-62.
 16. 24. Malhado CHM, Carneir PLS, Santos PF, Azevedo DMMR, Souza JC and Affonso PRAM (2008) Curva de crescimento emovinos mestic¸ os Santa Inês × Texel criados no Sudoeste do Estado da Bahia. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal. 9: 210-218.
 17. 25. Malhado CHM, Carneiroa PLS, Affonso PRAM, Souza Jr AAO and Sarmento JLR (2009) Growth curves in Dorper sheep crossed with the local Brazilian breeds, Morada Nova, Rabo Largo, and Santa Inês. Small Ruminant Research. 84: 16-21.
 18. 26. Mavrogenis AP and Constantinou A (1990) Relationships between pre-weaning growth, post-weaning growth and mature body size in Chios sheep. Animal Production. 50: 271-275.
 19. 27. Maxa J, Sharifi AR, Pedersen J, Gauly M, Simianer H and Norberg E (2009) Genetic parameters and factors influencing survival to twenty-four hours after birth in Danish meat sheep breeds. Journal of Animal Science. 87: 1888-1895.
 20. 28. Saghi DA, Aslaminejad A, Tahmoorespur M, Farhangfar H, Nassiri M and Dashab GR (2012) Estimation of genetic parameters for growth traits in Baluchi sheep using Gompertz growth curve function. Indian Journal of Animal Sciences. 82(8): 889-892.