نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

چکیده

پژوهشی به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره آبی شوید با 600 قطعه جوجه یکروزه شامل چهار تیمار شاهد (بدون افزودنی) و سطوح 5 ، 10 و 20 میلی‌لیتر عصاره آبی شوید در لیتر آب آشامیدنی با پنج تکرار برای هر تکرار به مدت 42 روز انجام شد. در انتهای آزمایش (روز 42 آزمایش)، دو پرنده از هر قفس به طور تصادفی انتخاب و کشتار شدند قلب برداشته و وزن بطن‌های راست و چپ جداگانه محاسبه و شاخص آسیتی اندازه‌گیری شد. فراسنجه‌های فعالیت پلاسمایی آنزیمهای لاکتات‌دهیدروژناز، آسپارتات‌آمینوترانسفراز، آلانین‌آمینوترانسفراز و فراسنجه‌های وضعیت آنتی‌کسیدان شامل، سطح مالون‌دی-آلدئید، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل پلاسما، آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گلوتاتیون‌پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز اندازه‌گیری شدند. فراسنجه‌های افزایش وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک نیز اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که مصرف سطح پنج میلی‌لیتر عصاره آبی شوید در مقایسه با سایر گروه‌ها، سبب افزایش معنی‌دار وزن و کاهش ضریب تبدیل خوراک، شاخص آسیتی و تلفات مرتبط با آسیت شد. هر سه سطح عصاره آبی شوید سبب کاهش گلوکز خون شدند. مصرف سطوح 10 و 20 میلی‌لیتر عصاره آبی شوید، سبب کاهش معنی‌دار تری‌گلیسیرید و افزایش لیپوپروتئین با دانسیته بالادر پلاسما شد. فعالیت آنزیم لاکتات‌دهیدروژناز نیز به طور معنی‌داری تحت تاثیر سطوح مختلف عصاره آبی شوید کاهش یافت. هیچ‌کدام از فراسنجه‌های آنتی‌اکسیدانی به طور معنی‌داری تحت تاثیر سطوح مختلف عصاره آبی شوید قرار نگرفتند. نتایج این تخقیق نشان داد سطح پنج میلی‌لیتر عصاره آبی شوید را به طور موفقیت آمیزی در جهت بهبود عملکرد وکاهش تلفات ناشی از آسیت در جوجه‌های گوشتی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Dill (Anethumgraveolens) Aqueous Extracts on Blood & Ascetics Parameters and Growth Performance in Broiler

چکیده [English]

An experiment was conducted with 600 one-day-old male broilers (Ross 308) to investigate the effects of Dillaqueous extracts (Anethum graveolens) on blood and growth performance in broiler during a 42-days period. The chickens were divided to four treatments (0, 5, 10 and 20 ml of dill aqueous extracts in drinking water) of five replicates each. Body weight gain, feed intake and feed conversion ratio were measured. At the end of the experiment (day 42), 2 chickens from each replicate were randomly selected and slaughtered. The heart was removed; weights of right and left ventricles were determined separately and ascetic index was calculated. Plasma activity of alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST), lactate dehydrogenase (LDH), glutathione peroxidase (GPX), superoxide dismutase (SOD) activity, total antioxidant status (TAS) and Malondialdehyde (MDA) content of plasma were determined. Results showed that 5ml dill aqueous extracts, significantly increased the body weight and reduced the ascetic index, mortality due to ascites and feed conversion ratio (P<0.05). Dill aqueous extracts reduced the plasma glucose level (P<0.05). Dill aqueous extracts at 10 and 20 ml, reduced the plasma triglyceride, lactate dehydrogenase (LDH) activity and increased the plasma HDL (P<0.05). Antioxidant parameters were not significantly affected by treatments. It was concluded that, 5 ml of aqueous extracts of dill could improve the growth performance and reduce the mortality due to ascites in broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ascites
 • Blood parameters
 • Broiler Chickens
 • Dill Aqueous Extracts
 • performance
 1. اسدی فیروزآبادی ش و طاهر پور ک (1393) اثر پونه کوهی، شوید و الیگوساکارید مانان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه­های خونی و بیوشیمیایی سرم جوجه­های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی. 3(2): 50-39.
 2. پیاهو ل، خواجه بیشک ی، مبصری م، استاد رحیمی ع و جعفرآبادی م ا (1393) بررسی تأثیر مکمل یاری پودر شوید بر مقاومت انسولینی و نشانگرهای التهابی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 32(320): 2483-2473.
 3. شاعری م، محیط ا، انصاری­پیرسرایی ز و تقی‌زاده م (1391) اثر اسانس شوید بر برخی از فراسنجه‌های خونی، غلظت کلسترول زرده تخم‌مرغ، قدرت جوجه درآوری و کیفیت جوجه در مرغ‌های مادر گوشتی. پژوهش‌های تولیدات دامی. 3(6): 24-15.
 4. عیوقی ف، برزگر م، سحری م ع، نقدی بادی ح ع (1388) بررسی فعالیت آنتی­اکسیدانی اسانس شوید (Anethum graveolens) در روغن سویا و مقایسه آن با آنتی­اکسیدان­های شیمیایی. گیاهان دارویی. 9(30): 83-71.

5. مدنی ح، احمدی محمودآبادی ن و وحدتی آ (1384) بررسی عصاره هیدروالکلی شوید در کاهش گلوکز و چربی­ها در رت­های دیابتی شده. دیابت و لیپید ایران. 5: 116-109.

 1. 6. Bottje WG, Enkvetchakul B and Moore R (1995 (Effect of α-tocopherol on antioxidants, lipid peroxidation and the incidence of pulmonary hypertensionsyndrome [ascites] in broilers. Poultry Science 74: 1356-1369.
 2. 7. Cenedella RJ (1977) Cholesterol and hypocholestromic drugs. In stitzel modernpharmacology with clinical applications, 5th ed. little brown Boston. England. Pp. 229-289.
 3. 8. Daneshyar M, Kermanshahi H and Golian AG (2009) Changes of biochemical parameters and enzyme activities in broiler chickens with cold-induced ascites. Poultry Science. 88: 106-110.
 4. 9. Dastmalchia K, Damien DHJ, Paivi P, Oinonena Darwisd I, Laaksoa Y and Hiltunena R (2008) Chemical composition and in vitro antioxidativeactivity of a lemon balm (Melissa of ficinalis) extract. LWT. 41: 391-400.
 5. 10. Delaquis K, Pascal Y, Stanich B and Girard GM (2002) Antimicrobial activity of individual and mixedfractions of dill, cilantro, coriander and eucalyptus essential oils. Food Microbiology. 74: 101-109.
 6. 11. Do Amaral JF, Silva MI, Neto MR, Neto PF, Moura BA and de Melo CT (2007) Antinociceptive effect of the monoterpene R (limonene in mice). Biological Pharmacology Bull. (30)7: 1217-20.
 7. 12. Dorman HJD and Deans SG (2000) Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology. 83: 308-316.
 8. 13. El-Emary NA (1993) Egyption Medicinal Plants: An overview I, Assiut J. Env. Studies, overview series. 2: 18-19.
 9. 14. Fathi M, Tanha T and Daneshyar M (2014) Effects of Glutamine Supplementation on Growth Performance and Antioxidant Status in Broilers with Pulmonary Hypertension Syndrome (PHS). Iranian Journal Applied Animal Science. 4(3): 579-585.
 10. 15. Geng AL, Guo Y and Yuan J (2004a) Effects of dietary l-carnitine and coenzyme Q10 supplementation on performance and ascites mortality of broilers. Archive Animal Nutrition. 58: 473-482.
 11. 16. Geng AL, Guo Y and Yuan J (2004b) Reduction of ascites mortality in broilers by coenzyme Q10. Poultry Science. 83: 1587-1593.
 12. 17. Gharibi Naseri MK and Haeidari A (2006) Spasmolytic effect of Anethum graveolens [dill] fruit extract on rat ileum. Physiological Pharmacology. 10: 99-105.    
 13. 18. Golshani S, Karamkhani F, Monsef-Esfehani HR and Abdollahi M (2004) Antinociceptive effects of the essential oil of Dracocephalumkotschyi in the mouse writhing test. Journal of Pharmacology Science. 20047(1): 76-9.
 14. 19. Ibrahim SAM (2005) Effect of some medicinal plants as feed additives on growth and some metabolic changesin rabbits. Egyptian Journal of Nutrition and Feeds. 8: 207-219.
 15. 20. Ipu MA, Akhtar MS, Anjumi MI and Raja ML (2006) new dimension of medicinal plants as animal feed. Pakistan Veterinary Journal. 26: 144-148.
 16. 21. Jeet Kaur G and Singh Arora D (2010) Bioactive potential of Anethumgraveolens, Foeniculumvulg are and Trachyspermumammi belonging to the family umbelliferae- current status. Journal of Medicinal Plants Research. 4: 087-094.
 17. 22. Julian RJ (2007) the Response of the Heart and Pulmonary Arteries to Hypoxia, Pressure, and Volume. A Short Review. Poultry Science. 86:1006-1011.
 18. 23. Jirovetz L, Buchbauer G and Stoyanova AS (2003) Composition, quality control, and antimicrobial activity of the essential oil of long-time stored dill seeds fromBulgaria. Journal of Agriculture Food Chemistry. 51: 3854-3857.
 19. 24. Lee KW, Evets H and Beynen AC (2004) Essential oils in broiler nutrition. International Journal of Poultry Science. 3: 738-752.
 20. 25. Lemhadri A, Hajji L, Michel JB and Eddouks M (2006) Cholesterol andtriglycerides lowering activities of caraway fruits in normal and streptozotoc in diabetic rats. Journal of Ethno Pharmacology. 106: 321-326.
 21. 26. Lorenzoni AG and Ruiz-Feria CA (2006) Effects of vitamin E and L-arginine on cardiopulmonary function and ascites parameters in broilers chickens reared under sub-normal temperatures. Poultry Science. 85: 2241-2250.
 22. 27. Madani H, Ahmady Mahmoodabady N and Vahdati A (2005) Effects of hydroalchoholic extract of anethumgraveolens Dill on plasma glucoseand lipid levels in diabetes induced rats. Iran Journal of Diabetes Lipid Disorders. 5(2): 109-16.
 23. 28. Singh G, Maurya S and Catalan C (2005) Chemical constituents’ antimicrobial investigations and antioxidant potentials of Anethum graveolens essential oil and acetone extract: part 52. Journal of Food Science. 70: 208-15.
 24. 29. Taher M, Ghannadi A and Karmiyan R (2007) Effects of volatile oil extracts of Anethum graveolens L. and Apium graveolens L. seeds on activity of liver enzymes in rat. The Journal of Qazvin University of Medicinal Sci. 11: 8-12.