نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، تخصص: تغذیه گوسفند وبز و ارزیابی مواد خوراکی

2 رئیس آزمایشگاه های موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

3 دانشیار پردیس کرج

چکیده

در این پژوهش، انرژی قابل متابولیسم و خالص شیر دهی علوفه اسپرس با استفاده از ترکیبات شیمیایی و داده های آزمایش تولید گاز اندازه گیری شد. داده های خام از آزمایشگاه تغذیه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و آزمایشگاه های تغذیه برخی از مراکز آموزشی- پژوهشی کشور جمع آوری شدند. داده های مورد استفاده شامل نتایج تعیین ترکیبات شیمیایی، آزمایشات تولید گاز و تعداد محدودی آزمایش تعیین انرژی قابل متابولیسم علوفه اسپرس بودند. معادلات برازش شده خطی، لگاریتمی، معکوس، درجه دوم، درجه سوم، توانی، تابع اس و نمایی برای پروتئین خام، چربی خام، خاکستر، فیبر خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی و عصاره فاقد نیتروژن مشخص شدند. از بین معادلات به دست آمده برای ترکیبات شیمیایی مذکور، معادلات برازش شده برای پروتئین خام معنی دار (001/0P< ) و ضریب تعیین در آنها بالا بود(731/0 R2=). در معادلات مورد اشاره بالا، برای تخمین انرژی قابل متابولیسم اسپرس، درصد پروتئین خام را می توان به عنوان یک متغیر مستقل انتخاب کرد، با این متغیر و با استفاده از معادلات، میزان انرژی قابل متابولیسم اسپرس 43/2 مگا کالری در کیلوگرم ماده خشک بر اساس مقدار پروتئین خام به دست آمد. انرژی خالص شیر دهی برابر 29/1 برآورد شد، انرژی خالص نگهداری و رشد نیز به ترتیب برابر 55/1 و 94/0 محاسبه شدند و نتیجه کاربردی این که با یک آزمایش شیمیایی ساده پروتئین خام در آزمایشگاه تغذیه می توان انرژی قابل دسترس دامها از علوفه اسپرس را برآورد کرد و در جیره نویسی نشخوارکنندگان به کار برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of energy content of Iranian sainfoin using chemical composition and In vitro gas production data.

نویسنده [English]

 • Hossein Gholami 1

چکیده [English]

This study was conducted to determine the metabolizable and net energy for lactation of Iranian sainfoin using chemical composition and gas production data obtained by experiments being carried out in different animal nutrition laboratories mainly Animal Science Research Institute (ASRI) (from 1987 to 2011) in IRAN. Linear fitted equations as well as logarithmic, inverse, quadratic, cubic, power, S and exponential fitted equations for components such as crude protein, crude fat, crude ash, crude fiber, neutral detergent fiber, acid detergent fiber and NFE were estimated. The obtained equations for crude protein were very significant (P<0.001) with high coefficient of the determination (R2 = 0.731). In the above mentioned equations for estimating metabolizable energy of sainfoin hay, crude protein can be chosen as an independent variable. By selecting crude protein as an independent variable and related equations, Metabolizable energy (ME), net energy for lactation (NEL), Net energy for maintenance (NEm) and net energy for growth (NEg) of Iranian sainfoin were 2.43, 1.29, 1.55 and 0.94 Mcal/Kg DM, respectively. The result showed, with a simple chemical experiment of crude protein in the animal nutrition laboratory can be estimated available energy of Iranian sainfoin and used it in ruminant diets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • crude protein
 • Independent predictor
 • Linear equations
 • Metabolizable energy
 • Standard tables of feedstuffs
 1. اسدپور م ر (1381) بررسی و تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام خوراک دام و طیور در استان آذربایجان شرقی - فاز سوم: اسپرس و نوبت دوم یونجه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان آذربایجان شرقی.
 2. اعظمی کردستانی ت (1381) تعیین ترکیبات شیمیایی منابع خوراک دام و طیور استان لرستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان.
 3. بی‌نام (1394) آمارنامه کشاورزی سال 1392. معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی.
 4. خلیلوندی بهروزیار ح (1388) تعیین ارزش غذایی گیاه علوفه‌ای اسپرس (Onobrychis vicifolia) فرآوری شده و نشده در تغذیه نشخوارکنندگان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران.
 5. غلامی ح (1393) برآورد انرژی قابل متابولیسم و خالص مواد خوراکی موجود در ایران براساس ترکیبات شیمیایی و معادلات پیش‌بینی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
 6. غلامی ح، رضایزدی ک، فضائلی ح، رضایی م، زاهدی‌فر م، میرهادی س ا، گرامی ع، تیمورنژاد ن و بابایی م (1396) انرژی و مواد مغذی خوراک‌های دام در ایران. در دست چاپ. انتشارات مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
  1. 7. Aufrere J, Dudilieu M and Poncet C (2008) In vivo and in situ measurements of the digestive characteristics of sainfoin in comparison with lucerne fed to sheep as fresh  forages at two growth stages and as hay. Animal. 29: 1331-1339.
  2. 8. Barber WP (1983)  Data quality: how it is assessed and improved and what affects it. In: (G . E . Robards & R . G . Packam (Ed .)), Feed information and animal production. 57-78. C. A . B & INFIC, Sydney.
  3. 9. Benedictus N and Menger T (1990) Feed Database, possibilities and problems in feed data management and feed data exchange. Proceedings of the INFIC workshop, 1989. INFIC, Lelystad, NL. 148p.
  4. 10. Çerçi ÝH, Tatli Seven P, Azman MA and Birben N (2005) relationships between nutrient composition and metabolic energy determined with enzyme and gas technique in feed sources. Folia Veterinaria. 49(3): 117-120.
  5. 11. Church DC and Pond WC (1988) Basic Animal Nutrition and Feeding. Third Edition. Jhon Wiley & Sons.
  6. 12. Demarquilly C, Chenost  M and sauvant D (1980) simple method to predict feeding value: applied aspects. Annual Zootec. 29: 351-362.
  7. 13. Getachew G, Blümmel M, Makkar HPS and Becker K (1998) In vitro gas measuring techniques for assessment of nutritional quality of feeds: a review. Animal Feed Science and technology. 72: 261-281.
  8. 14. Harris LE and Kearl LC (1976) In Feed Compositionm Animal Nutrient Requirements and Computerization  of  Diets.  Utah Agriculture Expriment station, Utah State University: Logan, Utah. USA.
  9. 15. Khalilvandi-Behroozyar H, Rezayazdi K and Dehghan-Banadaki M (2012) Comparisons of metabolizable energy estimates for sain-foin (Onobrychis viciifolia) from different in vitro and in vivo methods. Journal of Animal Sciene. 90. (Suppl. 3). 286.
  10. 16. Lee MJ, Hwang S and Wen-Shyg Chiou P (2000) Metabolizable energy of roughage in Taiwan. Small Ruminant Research. 36: 251-259.
  11. 17. Menke KH and Steingass H (1988) Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas Production using rumen fluid. Animal Research and Development. 28: 7-55.
  12. 18. National Research Council (NRC) (2007) Nutrition  Requirments of small ruminants. Washington DC. USA.
  13. 19. National Research Council (NRC) (1989) Nutrition Requirments of Dairy cattle. Six revised Edition, Washington DC. USA.
  14. 20. Scharenberg A, Heckendorn F, Arrigo Y and  Hertzberg  H (2007) Effect of feeding dehydrated and ensiled tanniferous sainfoin (Onobrychis viciifolia) on nitrogen and mineral digestion and metabolism of lambs. Archives of Animal Nutrition. 61: 390-405.
  15. 21. www.feedipedia.org/node/703